-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Inscriptie werpt lich… | Home | Romeinse basiliek gev… |

Sint Nicolaas, Constantijn en het christendom, deel 1

Donderdag 09 December 2010, 6:51 pm - Categorie: geschiedenis

Icoon.
Icoon uit de Sint-Nicolaasbasiliek van Myra, dat de heiligman zou voorstellen.

Nicolaas is een christelijke heilige die zou zijn terug te voeren op een historische figuur, de bisschop van Myra. Deze zou in de vierde eeuw hebben geleefd, ten tijde van de Romeinse keizer Constantijn de Grote.
Maar klopt dit wel? Er is eigenlijk niets bekend over de werkelijke Nicolaas. Zijn cultus begon zich pas te verspreiden vanaf de zesde eeuw, in de tijd van de Byzantijnse keizer Justinianus. Toch is er een complete biografie over hem ontwikkeld, waarin legendarische vertellingen worden afgewisseld met historisch ogende informatie.
De legendes plaatsen Nicolaas in de tijd van Constantijn, tegen een achtergrond van allerlei bekende historische gebeurtenissen in Lykië en Myra, aan de zuidkust van het Klein-Aziatisch schiereiland, in het huidige Turkije. Zo zou Nicolaas zijn geboren in het jaar 270 in Patara, eveneens aan de zuidkust, westelijk van Myra. Hij werd de bisschop van Myra, en in deze stad zou hij zijn overleden. De stad was een belangrijke plaats in Lykia, een gebied dat inmiddels een provincie was van het Romeinse rijk. Er worden meerdere sterfjaren vermeld, waaronder 325 en 342. De datum waarop hij overleed was 6 december, de dag waarop tijdens het sinterklaasfeest zijn verjaardag wordt gevierd.

Sint-Nicolaaslegenden en vita's

In de legendes smolten de verhalen over twee verschillende figuren met de naam Nikolaos samen. De ene was Nikolaos van Myra, de ander was een abd van Sion met dezelfde naam, Nicolaas van Lido, de bisschop van Pinora of Pinara, die leefde van 480 to 556. Ook hij was afkomstig uit Lykië. Op 10 december 564 overleed hij in deze provincie. Hun geschiedenissen verweefden zich met elkaar tot de legendarische wonderdoener, die sinds de zevende eeuw in de Griekse kerk werd vereerd. Zo zijn er biografieën die vermelden dat de ouders van Nicolaas Epiphanius en Nonna of Theophanes en Johanna heetten, maar dat waren de ouders van Nicolaas van Pinara.In een latere tijd trad ook verwarring op met Nicolaas van Tolentino, een dertiende-eeuwse Italiaanse heilige.
Heiligenverhalen worden overgeleverd in vita's of hagiografieën, literaire genres met de biografieën van heiligen, gewoonlijk wonderbaarlijke en ontraceerbare verhalen met voldoende couleur locale om een bepaald historisch tijdvak te suggereren, maar te weinig om te begrijpen waar ze precies op terug gaan. De oudste vita's van Nicolaas van Myra dateren van 700 of nog later, afhankelijk van de datering van de tekst. Het oudst bekende heiligenleven van de bisschop was geschreven of samengesteld door de archimandriet Michaël. Dit Vita Per Michaëlem dateert van rond 700, volgens andere dateringen van de negende eeuw. Het lijkt erop dat de schrijver oudere teksten heeft bestudeerd, maar hij baseerde zich ook op orale overleveringen, die hij vernam van een monnik, volgens zijn eigen zeggen. Een ander heiligenleven is dat van Methodius, de patriarch van Constantinopel in de negende eeuw. Dit is het oudste heiligenleven, uitgaande van een andere datering. Het Vita Per Metaphrasten van Simeon Logotheta Metaphrastes dateert van de tiende eeuw. Het is een verzameling van heiligenlevens uit geschreven en orale bronnen.


Nicolaas verschijnt in een droom aan de keizer Constantijn.
Nicolaas verschijnt in een droom aan de keizer Constantijn. Hij lijkt op een gevleugelde Nike.

De beroemdste en waarschijnlijk oudste geschiedenis waarin Constantijn een rol speelt is de stratelatenlegende, die al in het Vita van Michaël in Rome bekend was. Het woord stratelates was sinds de derde eeuw opgekomen en had betrekking op een legeraanvoerder of generaal. Drie veldheren werden in Constantinopel onterecht beschuldigd van hoogverraad, en in de kerker geworpen. Ze riepen in een gebed de bisschop van Myra aan, omdat ze eerder hadden meegemaakt hoe hij persoonlijk onterecht veroordeelden vrij kreeg. De bisschop verscheen daarop in een droom aan Constantijn, en hij dreigde de keizer met een zware oorlog. Toen Constantijn begreep dat de man van zijn visioen werkelijk bestond en het opnam voor onschuldigen, was hij onder de indruk van zijn macht en liet de veldheren vrij. Een andere keer redde de bisschop de bewoners van Myra van een hongersnood, toen hij de eigenaren van een scheepstransport met graan voor de keizer wist te bewegen een klein deel voor de hongerige bevolking af te staan. Hij verdeelde dit deel zodat niemand honger had.
Een ander bekend verhaal gaat over een vader die zo arm is dat hij gedwongen is zijn dochters in de prostitutie te laten werken. De bisschop geeft ze geld voor een bruidschat, zodat ze netjes kunnen trouwen. De Griekse auteur Philostratus schreef in de derde eeuw een leven over de pythagorese filosoof Apollonoius van Tyana, een heilige wiens leven ook parallellen met Jezus vertoond. Deze geeft ook een arme man geld voor de bruidschat van zijn dochters en helpt onschuldig veroordeelden.

Christelijke betekenis

Constantijn ziet bij de Milvische brug het christelijke monogram aan de hemel.
Constantijn ziet bij de Milvische brug het christelijke monogram aan de hemel.

Heiligenlevens zijn vaak een methode om het christendom te projecteren op het niet-christelijke verleden. Op deze manier konden populaire 'heidense' personen of goden in het christendom worden opgenomen in plaats van ze af te schaffen, door er een andere betekenis aan te geven. De zesde-eeuwse paus Gregorius I, die zelf het genre van het heiligenleven sterk populariseerde, gaf bijvoorbeeld als richtlijn om 'heidense' tempels niet te verwoesten, maar ze over te nemen, er kerken op te bouwen en er een christelijke betekenis aan te geven. Zo kon het volk de populaire heilige plaatsen blijven bezoeken, en zou het verzet ertegen niet al te groot zijn.
Dit was eigenlijk al een gangbare praktijk. Niet alleen de christenen deden dit. De joodse geschiedenis is bijvoorbeeld ook een herschrijving van de geschiedenis van andere volken, die werd aangepast aan de joodse identiteit. Ook veel Griekse goden en mythen komen uit andere landen, en hebben een Griekse naam en afkomst gekregen. De Romeinen namen goden over van overwonnen landen en romaniseerden hun cultus, zoals die voor Cybele en Attis en de cultus voor Mithras en Sol Invictus.
Door op deze manier de geschiedenis te veranderen, werden niet-christelijke gebeurtenissen christelijk gemaakt. Een toepasselijk voorbeeld is het visioen dat Constantijn zou hebben gehad bij de Milvische brug, waar hij zijn overwinning op zijn medekeizer Maxentius behaalde. Volgens christelijke schrijvers zou hij hierbij het christelijke teken van het kruis hebben gezien, en christen zijn geworden. Maar andere schrijvers zijn hier veel minder duidelijk over. Ook de god Apollo werd genoemd als degene op wie het teken betrekking had.

Chirho Romeins mozaïek Dorset.
Christelijk monogram op Romeins mozaiek in Dorset, als aureool om het hoofd van Christus met de familietrekken van een Flavische keizer.

De schrijver Eutropius vermeldde een ander hemelteken, namelijk een komeet die aan de hemel verscheen en zo de dood van Constantijn aankondigde. Eutropius zegt niets over Constantijns christendom, maar zegt wel dat hij na zijn dood onder de goden werd opgenomen. Ook de vierde-eeuwse historicus Festus heeft het in zijn Brevarium over de 'goddelijke Constantijn'.
In het westen kregen de keizers de titel Divus na hun dood. Het was niet geaccepteerd om zich tijdens het leven al als god te laten verereren. In het oosten van het rijk lag dit anders, omdat het daar al een eeuwenlange traditie was om heersers als god te vereren. Diocletianus, de voorganger van Constantijn, voerde een verregaande vorm van keizerverering in. Constantijn viel na zijn dood een traditionele Romeinse consecratio ten deel. Er werden munten uitgegeven die getuigden van zijn vergoddelijking als Divus Constantinus, met een gesluierde Constantijn (capite velato). Ook was op de munten de hand te zien die hem naar de hemel begeleidde. Er zijn aanwijzingen dat hij zich ook tijdens zijn leven al god liet noemen.
Ook Constantijns opvolgers Constantius en Jovianus werden volgens Eutropius verdiend onder de goden opgenomen, en hingen dus wel een christendom aan dat niet ver verwijderd was van de Romeinse keizercultus. Zijn opvolger Julianus, die vanwege het herstel van de verering van de oude staatsgoden later werd gesierd met de bijnaam 'de afvallige', werd eveneens vanwege zijn verdiensten na zijn dood onder de goden opgenomen en was dus voor de Romeinen een gewone keizer onder zijn gelijken. De laatste divus in het oosten, Anastatius I, overleed in 518. In het westen overleed de laatste divus Libius Severus in 465.

Wordt vervolgd

| | Auteur: admin

Dit artikel is keer gelezen.

negen reacties

Een vreemde Kerk-ontstaans geschiedenis,
Een' vergeten ' Christologie-aspect:

Het vreemde geval met de levende'Divus' bij Constantijn -1 is een gevallen Divus.
Constantijn en Maximianus werden beiden " Augustus " dus volle-Keizer( met de Divus-Titel.)
Vervolgens moesten die " Augustii " conform de Opvolgingsregeling van Diocletianus( dd 305 ad.)
Aftreden en het civiele leven ingaan als Senator of Provincie-bestuurder, Maximianus wilde echter
dat zijn zoon Maximinus hem opvolgde en dat Constantijn aftrad en gedegradeerd tot Caesar werd.

Om de een of andere mij -onbekende reden- deed Constantijn dat in de verwachting na 4 of 5 jaar weer tot 'Augustus' benoemd te worden, maar hij werd hierin bedrogen, hij kon wel Caesar blijven en Maximinus trad af, maar diens zoon Maxentius mede-Caesar met Constantijn werd tot Augustus benoemd, Constantijns Ancienniteit werd niet gerespecteerd

Daarom streed Caesar Constantijn tegen Caesar Maxentius op de Pont Milvius bij Constantinopel in 312 ad
en won met het Chiro-teken als( Zeus' ???) 'goddelijke-instemming'
Hierna werden Constantijn en Licinius beiden weer als Co-Augusti benoemd.
Mijn punt is dat dit een unieke situatie was dat een ' Levende God' zijn Dominus et Deus-titel liet' afsnoepen'

Vervolgens hadden Constantijn en Licinius oneinigheid over de religieuze Status van het christendom
en liet constantijn Licinius vermoorden, waarna in 313 ad het christendom de status van" gedoogde-religie" kreeg
Slechts een jaar later werd het christendom zelfs de Hoofd-staats-religie.

Het grote probleem was echter dat die vroege christenen niet' catholiek waren maar ' Arriaans' dus ook de Keizer
in de Concilies van Efese ( 321 ad.) en C...vergeten( 325.) en Calcedon( 345 ad.)werd het Arianisme aangevallen door de Patriarch van Alexandrie Theophilus en diens neefje St.Cyril. dat uitmondde in de verkettering van Arrius en Nestorius

Maar voor het zover was even een momentopname van Constantijn-1 als ' vader' van het Arriaanse christendom.
in 325 ad, werd onder dwang van Constantijn de natuurphilosoof/Nabi Jesu tot de enige christelijke Godheid verheven. Dat klingt zeer onlogisch want6 Constantijn gaf tegelijkertijd, tot zijn dood in 337 ad, zijn eigen goddelijke Status NIET op, er waren dus DRIE goden tijdens het vroegste christendom: Jezus; Constantijn en zijn vrouw(= Augusta-)Faustina!

Faustina en haar zoontje(-naam vergeten.)beleden als' avant-la-Lettre' het catholieke christendom, (Dat pas in 379 ad. door Bischop Basilius-de Grote-van Caesarea in Cappadocia, werd' uitgevonden'. Constantijn-1 beschouwde zijn eigen Vrouw en zoontje daarom als" ketters'"en liet hen terdood brengen. Constantijn's 2e vrouw de heilige Helena, liet een vals Kruis en Lans uit Jerusalem tentoonstellen en stichtte hospitalen in voormalige heidense kerken.

Na de zoveelse Concilie was Arrius en Nestorius door de 'heilige' Athenasius( opvolger van Theophilus en St.Cyrl)
verketterd en het romeinse Rijk uitgevlucht( Bekend, als de vlucht van de Thomas-christenen naar Madras, in india.)
Maar de grootste parodie komt nog, de door de Arriaanse Kerk benoemde 300 Heiligen werden NIET verwijderd en deze werden zelfs tot "Doctors ecclesiae" leeraren der Kerk benoemd! De mop is dat dat de "Catholieken" tentijde van de Vader des christendoms werden geexecuteerd als' Ketters' maar later als Catholieken de Arrianen beoorloogden, terwijl de " ketterse" Heiligen de 'leermeesters der catholieke Kerk bleven)( Wisten de gelovigen veel ?!)

Nog in het jaar 670 ad werd Bonifatius de missie-Bischop der Duitsers/Germanen! de aartsbischopsdtitel van Mainz onthouden, omdat hij onder de( Arriaanse-)Duitsers de leer van Arrius verkondigde. ipv de Catholieke-Leer.
Tot 371 ad was het Arriaanse christendom en de Donatisten in Noord Africa gelijkwaardig aan de Roomscatholieke religie. De Arrianen geloofden in Jezus als de God en de Zoon in een persoon (=Caesar & Augustus.)en de Donatisten(=Gnosis.)geloofden alleen in de God-kant van Jezus ( =Ammon!)die niet gelijkwaardig zou zijn aan de Zoon.

Om beide recalcitrante Geloven samen te voegen of te' lijmen' bedacht Basilius de Grote van Caesarea in Cappadocia, dat 'God' niet bestond uit -een- noch uit -twee- maar uit -DRIE- personen( waarmee hij de egyptische Goden-Triade opnieuw uitvond! dd 379 ad.) Bischop Ephraiim -Syri/ acus( van Nisibis.)had in 371 ad.zijn verkortte bijbel-vertaling de Peshitta gemaakt, waarin dus de 'Drievuldigheid' Triniteit, nog niet genoemd werd !

220 jaar later zocht de Bysantijnse Keizer Heraklios een kortere Bijbelvertaling als propagandamiddel voor zijn pas veroverde" Dubbel-Monarchie" Oost-Rome met Persia/Ctesiphon.)Zo liet hij duizend Peshitta-Bijbels "drukken"
in de Syrische versie van de Koine/Griekse taal en noemde het resultaat de KORAN.( een Arriaanse versie!)
Deze" griekse" KORAN werd dus in een grieks" dialect" gedrukt van 630 tot 930 ad. Totsdat de ERVEN van Al-Tabari deze lieten" herdrukken" als puur Kufisch=modern- arabisch werk.
in de Frontispice van die moderne-arabische KORAN stond dat " Mohammad" had gezegd dat de Koran alleen in het Arabisch gelezen mocht worden en dus niet vertaald naar het Grieks of Latijn!
Een knap staaltje van -officieele- geschieds-vervalsing !

Dit verhaal viel mij zomaar te binnen, hopelijk wil jij het onder een Topic samenvatten ???
Hoogachtend, ' Prof ' Muster. dd 20-10-2010

Ps. Overigens,
Mijn'Delfts-Sprookjes-Museum' bestaat dit jaar 30 jaar( dd 1979.) De Burgemeeste Bas ,van Delft ,
wil graag delftse Kennis naar het Buitenland exporteren, maar omdat de TUD een techinische Universiteit is worden Sprookjes als onwetenschappelijke rommel gezien en wil Delft het Museum naar de AVR-Rijnmond/ Avilex brengen.
Wij hebben alles al geprobeerd: Vliegveld; of NS-hangaars; Dierentuinen; collega Sprookjesbossen; Science-Musea
Ministerie v.Onderwijs, NWO etc. Logische reactie was dat een Sprookjes-Museum niet in de 'BEDRIjFSFORMULE' pastte, en bionnen afzienbare tijd wordt het Sprookjemuseum als oud vuil opgedoekt.

Ik heb ook naar 12 Nederl.Universiteiten geschreven maar de Letterkundige faculteiten kijken neer op amateur-historici die een ( Gratis- onbezoldigd.)Faculteits-museum aanbieden. Vele bestaande faculteitsbibliotheken worden zelfs opgeheven maar de collectie-catalogus wordt wel digitaal opgeslagen, Ons Sprookjesboekencollectie niet.
Sterker nog: zelfs de' Doelgroep'(= "pubers" )wierpen met spuug en stenen naar ons("hun") Museum !
Sic transit gloriam mundis. ' Prof ' Muster (E-mail ) (URL) - 20-10-’10 14:46
OH, sorry ten aanzien van de TOPIC St.Nicolaus,
Ik las ergens, dat de hagiografie ook nog eens vermengt werd, met een 11e-eeuwse Patriarch van Constantinopel, Alexander (-os.)genaamd, maar zonder bron, daar heb je niet veel aan. ' Prof ' Muster (E-mail ) (URL) - 20-10-’10 14:51
'Was JEZUS Julius Caesar ?
( Divus-Julio-Filius=Octavianus.)
om nog even op het ' herschrijven van de christelijke geschiedenis 'terug te komen:
Francesco-Carotta heeft via via ontdekt dat de Apostel 'PAULUS' niemand minder dan de Joodse propagandist
Flavius-Josephus was. Dezeschreef" het Nieuwe testament van Caesar's -4-militaire Legaten als de 4 Evangelien.
Hij kon Caesar als Jezus ( Joshua= Koning v.Israel.)in Israel plaatsen louter omdat Caesar's veterane Soldaten( Gallische hulptroepen.) Juist DAAR hun lapje pensoens-grond kregen toegewezen en daarmee hun Franse herinneringen in het israelische'landschap' gestalte gaven.

Josephus eigen motief om van Caesar's militaire overwinningen, 'bekerings-wonderen te maken en van Caesar's tegenstander Pompeius de Duivel, werd gemotiveerd doordat Josehus NIET aan de kinderen van deze Veteranen wilde laten weten dat het Evangelie uit romeinse BURGER-OORLOGEN' geboren' was.

In DIT geval zijn niet alleen de GODen naam veranderd maar OOK de plaats waar het leven van Jezus zich -werkelijk- afspeelde( op de Slagvelden van Frankrijk/Gallia-Superior.)Mel-Gibson schreef zijn Film over Jezus
5 jaar nadat Carotta zijn boek ( in het Duits.) al had uitgegeven, waarbij 'Jezus' eigenlijk" Frans" en niet Aramees had moeten spreken ! ' Prof ' Muster (E-mail ) (URL) - 20-10-’10 15:11
Achteraf bedenk ik dat S.Nicolaus eigenlijk als " Goede Sint " de Goede Duivel betekend
In het Engels valt dat beter op, want daar heet de Duivel:" Old-Nick(-laus.)"
Het feit dat "de" Sint over daken rijdt op een WIT Paard met Staf en Mijter en bovendien Patroonheilige is der zeevaarders, is analoog met de verdoemde god: POSEIDON.
POSEIDON, immers liep per Zee-Paard (= Hippo-Campus/Capricorn.)over de Toppen der Golven(= Daken.)
Deze Witte Zee-Paarden hadden oorspronkelijk vleugels( die er bij St.Niclaus zijn "afgevallen" terwijl het paard desondanks, toch over de Daken bleef 'vliegen'.)Dat moest ook wel want het Paard van Sinterklaas mag dan wel over ( schuine-)Daken kunnen lopen; tegen verticale muren is wat moeilijker( zonder vleugels!)

POSEIDON is de Syrische God BAAL, afgebeeld als een donder-God met Drietand en Strijdknots.
de Drietand/ Trident is -iconografisch-in een herders-staf 'veranderd' terwijl de ovale Strijdknots een ovale
jute zak met cadeaus werd. ' ZWARTE PIET ' tenslotte is de personificatie van Vruchtbare grond waarop de planten groeiden, waarvan " PIET " zijn roede kon snijden.

POSEIDON, was ook de( griekse-)Hoofdgod van ATLANTIS, die dd.Assyrische God-Koning Salmanasser-3 werd verlaagd tot Zwarte Duivel in de Hel, door een edict van " Damnatio- Memoria " in zuid-Arabia-Foelix dd.855 v.C.) ' Prof ' Muster (E-mail ) (URL) - 20-10-’10 15:27
220 jaar later zocht de Bysantijnse Keizer Heraklios een kortere Bijbelvertaling als propagandamiddel voor zijn pas veroverde" Dubbel-Monarchie" Oost-Rome met Persia/Ctesiphon.)Zo liet hij duizend Peshitta-Bijbels "drukken"
in de Syrische versie van de Koine/Griekse taal en noemde het resultaat de KORAN.( een Arriaanse versie!)


Dag professor Muster,

Heb je hier misschien een bron van? Liefst de historische bron. Els - 22-12-’10 20:27
Ik dacht dat je sprookjesboekencollectie al was opgedoekt. Is het er nog dan? Els - 22-12-’10 20:47
Hm, ik heb zelf het antwoord denk ik al gevonden op buurtlink.nl

http://buurtlink.nl/2611MV/delft/Minderb..

Het ziet er somber uit. Wat een ergerlijke toestand. Alleen wie teveel geld tot zijn beschikking heeft lijkt nog mee te kunnen draaien.

PS, en dit ook nog: http://www.politiekdelft.nl/alex_muster_..
Hier word je een excentrieke buurtbewoner genoemd. Els - 23-12-’10 15:00
per 1 Maart moet het ex-sprookjesmuseum bieb weer bewoonbar zijn
wij hebben plm 3.000 antiquarische pop wet boeken vernietigd en
gaan nu moderne Tarzanverhalen tekenen Williams ffrazetti en Buscena
waren Sci-Fi tekenaars maar " ontdekten "
dat onintressante TARZANVERHALEN MEER GELD OPBRACHTEN
dat ga ik dus ook proberen als de 0GGD-Jeugdzorg daar geen bezwaar tegen heeft.
Dank voor je aandacht Prof MUSTEDR dd Delft 10 Feb 2012 Prof.MUSTER (E-mail ) (URL) - 06-02-’12 10:21
Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven,
4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumruimte
Dit is leedvermaak,1jaar later( per 1-1-2013 )zijn ze
zelf opgeheven, DELFT wil geen Museum of Sprookjesstad zijn Prof. MUSTER (URL) - 05-03-’13 17:09


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek