-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Hludana, Friese gelof… | Home | Losse vrouwen en muur… |

De noodzaak van kritiek op de islam

Zaterdag 02 September 2006, 12:00 am - Categorie: filosofie/opinie Het vrije woord heeft voor ons een belangrijke functie. Dankzij de vrije meningsuiting kunnen spanningen ontladen, maatschappelijke knelpunten worden blootgelegd, kunnen we de confrontatie met problemen aangaan en is verandering mogelijk.

Juist met betrekking tot de godsdienst heeft het vrije woord extra bescherming nodig. Godsdiensten als christendom en islam hebben de neiging zichzelf tegen kritiek te beschermen door het te verbieden, en indien mogelijk strafbaar te stellen. Maar het taboe op de godsdienstkritiek is juist de oorzaak van het gevaar van vele godsdiensten. Het gaat ten koste van andersdenkenden, en leidt tot een paranoïde maatschappij vol spanningen en gewelddadige conflicten, precies wat we door de vrijemeningsuiting hopen te voorkomen. De escalaties als gevolg van de Deense cartoons maken dit goed duidelijk. Daarom is het de hoogste tijd erop te wijzen hoe belangrijk het is de islam in vrijheid te kunnen bekritiseren.

Godsdienst en vrijemeningsuiting


Iedereen moet met kritiek kunnen omgaan. We kunnen onze pluriforme samenleving alleen leefbaar houden als we ons niet te snel gekwetst te voelen en niet onmiddellijk om wraak en recht te roepen.
Voor godsdiensten willen we geen aparte maatstaven aanleggen. Satire mag zich over elke menselijke uiting strekken, over individuele uitspraken, maatschappelijke structuren, ideologieën of godsdiensten gelijk. Er is geen enkele reden godsdiensten uit te sluiten van een kritische of satirische benadering.

Godsdienst is zelfs bij uitstek de menselijke uiting die het nodig maakt de vrijheid van meningsuiting te beschermen! Want terwijl de seculiere samenleving ruimte probeert te geven aan een pluraliteit van opvattingen en individuele vrijheid, verzetten de godsdiensten zich krampachtig tegen de aantasting van hun verheven positie, die het onvermijdelijke gevolg is van de vrijheid van het individu.

Godsdienst is een menselijke expressie zoals alle andere ideeën en wetten dat zijn. Seculiere theoretici komen er eerlijk voor uit dat hun filosofieën mensenwerk zijn, en stellen ze open voor kritiek en discussie. Het is onacceptabel dat iemand beweert dat zijn uiting van een god komt, en daarmee verheven is boven kritiek, op straffe van de dood. Dat zou een ongelijke strijd zijn, waar de onschendbare godsdiensten altijd als de perfectste uit tevoorschijn komen.

Noodzaak van kritiek op godsdiensten


Het vrije woord maakt verandering mogelijk: verandering van zienswijze, van fundamenten, van wetten, van samenlevingsvormen etc. Veranderingen hoeven niet per se verbeteringen te zijn. Maar ze maken het wel mogelijk onze opvattingen aan te passen aan nieuwe gebruiken, zodat ze ons niet tot last worden. Zo wordt escalatie van frustraties voorkomen.
Dat betekent helaas dat de veilige waarden waar we aan gehecht zijn op de lange duur niet meer bestaan, of zijn geherwaardeerd. Maar daarmee is dan de behoefte van dat moment vervuld.

De blasfemiewetten van de islam maken dit onmogelijk. Vanwege de onvrijheid bleef de islam eeuwenlang letterlijk intact, maar tegen welke prijs? De cultuur blijft in de tang van de dictatoriale, sektarische, discriminerende omgeving waar hij uit voort is gekomen. Hoe moslims ook proberen de waarden te herwaarderen, voortdurend staan er orthodoxen op die teruggrijpen op de intolerante wortels, waardoor alle pogingen om de teksten symbolisch en vrijer te interpreteren gedoemd zijn te mislukken.

Noodzakelijke voorwaarden voor modernisering


De islam kan niet van binnenuit worden gemoderniseerd. Het zou slechts onder twee belangrijke voorwaarden mogelijk zijn, waaraan men niet lijkt te willen voldoen. De essentiële voorwaarden voor modernisering zijn dat kritiek op de islam onvoorwaardelijk wordt toegestaan, en dat het is toegestaan de islam openlijk te verlaten als men er zich niet in thuis voelt. Dat zou natuurlijk leiden tot een enorme verandering van het wezen van de islam, en waarschijnlijk tot een even grote leegloop als van de christelijke kerk, maar dat is een bijkomstigheid die moet worden geaccepteerd.

Wil men hier niet aan voldoen, dan zullen de gematigden en niet-moslims altijd blijven lijden onder fundamentalisten die vasthouden aan een tekst die 1400 jaar geleden is geformuleerd om met geweld een sektarische eenheid te bewaren en af te zonderen van niet-islamitische ideeën.

Het belang van kritiek


Het is belangrijk maatschappelijke knelpunten vrij te kunnen bespreken, omdat sociale problemen anders blijven voortwoekeren, en de conditie van de hele maatschappij aantasten. Dat is precies wat er in de islamitische cultuur gaande is. Een voorbeeld: de inferieure positie van vrouwen, hun seksuele onderdrukking en hun enige toegestane functie als moeder, wat leidt tot onhanteerbare kindertallen, zijn belangrijke oorzaken van de kennisachterstand en armoede in de hele islamitische wereld, en misschien ook van agressieve woedeuitbarstingen, die duiden op het onvermogen met kritiek om te gaan, iets wat in een ongefrustreerde omgeving moet worden aangeleerd.
Regelmatig proberen moslimvrouwen deze zaken aan de kaak te stellen, maar keer op keer onsteekt de massa in woede, en de vrouwen worden wegens godslastering monddood gemaakt of vermoord. Dat maakt verandering van binnenuit wel heel moeilijk.

Het is een misverstand te denken dat alleen satire tot collectieve woede leidt. Salmon Rushdie riep een fatwa over zich af toen hij het gegeven van de duivelsverzen op een vrije manier in zijn roman uitwerkte. De Bengaalse Taslima Nasrin werd veroordeeld omdat ze vanuit haar beroep als gynaecologe de verschrikkingen die vrouwen in Bangladesh ondergaan in de openbaarheid bracht, en omdat ze opriep voor deze mishandelde en onderdrukte vrouwen op te komen. De mullahs in Bangladesh azen bovendien op haar dood. De Pakistaan Younous Shaik werd ter dood veroordeeld omdat hij ervan werd beticht gezegd te hebben dat het huwelijk van Mohammed en zijn eerste vrouw niet islamitisch was, omdat er in die periode nog geen openbaringen waren geweest. De Egyptenaar Abu Zaid werd tot 'afvallige' verklaard omdat hij vond dat het niet per se nodig is de koran als het letterlijke woord van god te beschouwen; hij woont tegenwoordig in Nederland, om aan de Egyptische wraak te ontkomen. In Egypte worden regelmatig mensen vermoord vanwege hun kritiek.

De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden. Ook tegenwoordig worden vele journalisten en wetenschappers veroordeeld of vermoord. Met de moord op Theo van Gogh heeft deze primaire waanzin ook in Nederland zijn intrede gedaan. Maar Van Gogh is niet de eerste Nederlander die is vermoord omwille van het behoud van de islam. Het moet veel meer bekend worden dat ook de stijgende aantallen eremoorden op vrouwen om deze reden worden gepleegd. Vele vrouwen en meisjes zijn al vermoord omdat ze 'verwesterd' zijn, en zich aan het agressieve gezag van hun vaders en broers proberen te onttrekken. Juist dit motief, het 'verwestersen', is cruciaal in de motivering van deze eremoorden. De vermoorde vrouwen zijn in tegenstelling tot de vermoorde journalisten en wetenschappers meestal naamloos, maar het is typerend voor de manier hoe de islam zich al eeuwen handhaaft door het elimineren van critici en afvalligen.

Het gevaar van 'respect' voor de godsdienst


Op dit moment loopt een discussie over 'hoever' men met de vrijemeningsuiting mag gaan, en of men voor godsdiensten meer respect moet hebben omdat de religieuze ziel sneller gekwetst is. Maar in werkelijkheid staat de islam geen enkele negatieve kritiek toe. In de recente geschiedenis bestaan voorbeelden te over van mensen die zijn bedreigd, ter dood gebracht of vermoord omdat ze zich kritisch over bepaalde islamitische principes hebben uitgelaten, zelfs als het ging om moslims die hun godsdienst een warm hart toedragen.

Sommigen menen de islamitische volkswoede te kunnen temperen door de vrijemeningsuiting ter discussie te stellen. Maar het is juist van het grootste belang dat het onderdrukkende karakter van de islam openlijk ter discussie wordt gesteld, om het soort primaire ontladingen dat we nu zien op een andere manier te kanaliseren.

Verbale kritiek is een manier om te voorkomen dat situaties escaleren. Maar in de islam lijkt het gelijk te staan aan geweld en agressie. Wie in een islamitisch land kritiek op de religie uitoefent, wordt ter dood gebracht of vermoord. Maar daar het gezag van de islam zich niet uitstrekt over het westen, ontsteekt men over onze vrije meningen in machteloze woede. Wij kijken verbaasd naar de collectieve uitbarstingen van hysterie, het verbranden van vlaggen en ambassades, en de oproepen tot aanslagen en moorden van willekeurige personen en het kelen van de bewuste cartoonisten. Er wordt openlijk gevraagd om de cartoonisten wegens godslastering ter dood te brengen.

De godsdienst respecteren houdt in dat je toegeeft aan de drang van deze leer alles te willen domineren. Door bij voorbaat elke discussie te vermijden om te voorkomen dat wordt gedreigd met jihad betekent niets meer dan je al gewonnen te geven voor de heilige oorlog is gevoerd. Maar het betekent niet dat je daarmee het gevaar voor de heilige oorlog hebt afgewenteld. Want de islam dwingt zijn tegenstander iedere keer een stapje verder terug, totdat de dominantie volledig is. Het respect dat de islam eist is namelijk op geen enkele manier wederkerig. Een voorproefje was hoe moslims aan Nederlandse vrouwen vroegen niet in de nabijheid van een moskee in hun eigen tuin in een bikini te zitten, omdat dat niet getuigt van respect voor de godsdienst. Maar waar is het respect voor ons, die graag in het zonnetje in een bikini willen zitten?

Shoot the messenger


De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord. Het is zo makkelijk aan te tonen dat de islam geweld aanmoedigt, het is zo makkelijk te ontzenuwen dat de koran niet van een god komt, het geloof dat een profeet Mohammed de koran van god zelf ontving is zo makkelijk door te prikken, dat er maar één remedie is: iedereen die hierop wijst elimineren, en zoveel mogelijk angst zaaien om kritiek te ontmoedigen.

De cartoons en de kritische analyse van de islam brengen een verborgen angst in de moslimziel aan de oppervlakte: dat hun godsdienst misschien toch niet zo perfect is, dat Mohammed misschien toch geen afgezant van god was. De agressie is een gevolg van de reflex deze angst te onderdrukken.
Natuurlijk kan iedereen die ooit zijn angsten overwonnen heeft vertellen hoe bevrijdend het is om de confrontatie met je psychische kwelgeesten aan te gaan in plaats van ze te onderdrukken. Maar als het over godsdienst gaat, weigeren mensen de psychische mechanismes die ons belemmeren te herkennen, en ze op dezelfde manier tegemoet te treden als elke angststoornis. Godsdienst kon een collectief aanvaard waandenkbeeld worden juist doordat god als almachtig en alwetend boven de mens werd geplaatst, en boven menselijke kritiek werd verheven. Dus brengen moslims hun onderdrukte religieuze angsten tot ontlading door zich tegen de boodschapper te richten.

De enige manier om de mens te kunnen bevrijden van deze door de eigen psyche gevormde onderdrukker en de kwelduivel met open vizier tegemoet te treden, is de godsdienst terug te voeren naar het domein waar hij vandaan komt, namelijk de niet zo perfecte menselijke geest.

Afleidingsmanoeuvres


We kunnen constateren dat moslims de afgelopen jaren hun punt duidelijk hebben gesteld. Maar het vrije woord en de satire zijn voor ons de belangrijkste middelen om conflicten uit te werken en spanning te ontladen. Daarbij gaat het niet om laster of primitieve scheldpartijen. Want het westen te beschuldigen van gebrek aan respect en integriteit door satire aan de kaak te stellen is niets meer dan een afleidingsmanoeuvre. De islam onderdukt en vermoordt massaal mensen die proberen islamitische misstanden op de gespreksagenda te zetten, ook als zij dit op een nette manier doen.

Wie het waagt de perfectie van de islam ter discussie te stellen, is zijn leven niet zeker. Vele islamcritici zijn gedwongen onder pseudoniem te schrijven of onder te duiken. Dat is de kern van dit probleem, niet de woede over een satirisch tekeningetje van een profeet met een kort lontje.

Het is absurd om geen negatieve kijk op een godsdienst te mogen hebben, alleen maar omdat het heilig of taboe is voor bepaalde mensen.

En dat is tevens de kern van godsdienstvrijheid: het recht vrij over een godsdienst te kunnen oordelen, zonder dat derden jou vertellen hoe de godsdienst moet worden vormgegeven. Niet de godsdienst is vrij, elk individu is vrij om van de godsdienst te maken wat hij wil, op dezelfde manier als hij vrij is om van zijn cultuur en maatschappij te maken wat hij wil.

Het gevaar van het verbod op kritiek


Er is geen enkele reden om de godsdiensten met misplaatst respect te benaderen. Integendeel, het is gevaarlijk om god in de taboesfeer te houden, of om hem uit angst te vrijwaren van kritiek. De psychoanalyse geeft voldoende voorbeelden die duidelijk maken dat verdringen niet leidt tot verdwijnen: het is struisvogelpolitiek, en de gevolgen daarvan komen in een andere gedaante onvermijdelijk terug op ons af.

Kritiek en discussie zijn belangrijk om misstanden te kunnen aanpakken, en het is belangrijk om emoties kwijt te kunnen, zodat we niet worden overvallen door primaire ontladingen van frustraties die in ons onderbewustzijn blijven woekeren. Elke menselijke uiting, elk gedrag en elk idee moet kritisch kunnen worden benaderd. Zo ook de goden, ook de profeten, ook de godsdiensten.
Wie is geconditioneerd te denken dat zijn basis perfect is, kan deze niet kritisch benaderen. Is kritiek ook nog verboden, dan is men gedoemd eeuwig te bouwen op hetzelfde zwakke fundament, waarboven de gevolgen in de vorm van frustraties en conflicten zich blijven opstapelen.

Wat we op dit moment waarnemen in islamitische landen is een bonk ontlading van pijn, woede, agressie, opgekropte frustratie. Dat komt niet alleen door een tekeningetje. Het komt omdat niet is toegestaan met verbale middelen de twijfels en frustraties uit te drukken waardoor de mens wordt geplaagd. Wie niet kan lachen om de condition humaine, wie zijn emoties niet in de openbaarheid mag bespreken, wie niet is toegestaan iets aan zijn lot te veranderen, ontlaadt daar waar het wel is gestaan. In de psychoanalyse van Freud heet dat simpel 'verschuiving'. Schiet je in je eigen leven tekort en kun je daar niets aan wijzigen, dan houd je iemand anders verantwoordelijk, en je ontlaadt door een Deense ambassade in de fik te steken. Baas blaft tegen man, man slaat hond.

Misplaatst respect voor het godsdienstig fundament en het onvermogen frustraties te uiten zijn de oorzaken van deze collectieve, hysterische woedeuitbarsting. Iedereen begrijpt dat deze reactie op een tekeningetje buiten proportie is. Opgekropte frustratie en een laag zelfbeeld leiden tot woede, brandstichting, wanhoop, vandalisme en geweld, wraak en moord. Omdat naar binnen gerichte kritiek niet is toegestaan, richt de woede zich naar buiten.

De balans tussen respect en het vrije woord.


Moslims maken vanzelfsprekend gebruik van het recht onze cultuur te mogen bekritiseren. Kritiek op de islamitische cultuur is echter verboden. Genocides worden verzwegen, uitwassen die het gevolg zijn van rigide wetten kunnen niet worden besproken, de moorden en oorlogen van de profeet worden ontkend of goedgepraat, de islamitische wezensleer van de jihad wordt voorgespiegeld als spiritueel streven, zonder uit te leggen hoe spiritueel streven kan leiden tot het verdelen van de oorlogsbuit.

Moslims vragen om 'respect' voor hun godsdienst. Maar iedereen heeft het recht te zeggen wat zijn beeld is van een bepaalde godsdienst. 'Respect' moet geen chantagemiddel zijn om kritiek op de islam tegen te gaan.
Moslims zouden door de cartoons zijn gekwetst, ze worden allemaal over één kam geschoren, er wordt gesuggereerd dat alle moslims terroristen zijn. Maar dat is helemaal niet wat de cartoons uitdrukken. Moslims ervaren het misschien zo, omdat ze zich volledig met hun godsdienst identificeren. Maar deze cartoons drukken juist uit dat kritiek op de islam taboe is, en dat het islamitische geweld dat we voortdurend waarnemen, en dat zich richt tegen iedereen die zich niet aan de islam wil conformeren, in de islam besloten ligt. De cartoons drukken de angst uit om de islam te bekritiseren vanwege de agressie van moslims. Ironisch genoeg gaan de cartoons precies over de massahysterie die er het gevolg van is.

Mensen moet je beoordelen naar hun gedrag, niet naar hun godsdienst. Je moet aardig zijn tegen mensen, je inleven in hun gevoelens, en proberen niet kwetsend of beledigend te zijn.
Maar een godsdienst is gewoon een stelsel van regels, een filosofie of een maatschappij-ideologie volgens welke mensen proberen te leven. Daar moeten we geen bijzonder respect voor hebben. We moeten die regels en ideeën ter discussie stellen, net zoals dat gebeurt met alle regels en ideeën. Van het kleinste kind tot aan het koningshuis, in de privésfeer en in het openbaar, van krantenartikelen tot doorwrochte filosofische werken, van wetsboeken tot geachte ideologische uitgangspunten, van communisme tot neoliberalisme en kapitalisme, van atheïsten tot zeloten: alles en iedereen kan aan kritiek worden onderworpen. Er is geen denken aan dat kritiek, al dan niet in de vorm van satire, kan worden gewroken of beantwoord met agressie en moord.

Ik wil mensen niet kwetsen, maar ik wil wel de vrijheid om ideeën en voorschriften te kunnen bespreken.

Excuus


Ook het maken van excuus lijkt weinig zinvol te zijn. Het excuus te worden uitgelegd als erkenning dat het westen zich op een ongeoorloofde manier heeft opgesteld tegenover de islam. Dat kan niet worden goedgemaakt door een slap excuus, er is genoegdoening nodig. En vooral moet duidelijk zijn dat dezelfde fout nooit meer mag worden gemaakt.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een excuus: men wil niet kwetsen, maar niemand wil de vrijheid van meningsuiting opschorten.
Het is dan ook typerend dat volgens vele moslims excuus niet genoeg is; er wordt zelfs gevraagd de cartoonisten net als Van Gogh ter dood te brengen. Het gaat hier om eer, wraak en genoegdoening voor een vernederde islam.

Tegengestelde werelden


De moord op Van Gogh wordt goedgepraat of zelfs terecht genoemd. Een simpel tekeningetje wordt gezien als aanval op de islam en als rechtvaardiging om in collectieve woede uit te barsten, en op te roepen tot nog meer moorden en jihad. Men eist excuus en genoegdoening vanwege een cartoon, maar moord en brandstichting krijgen collectieve bijval. Dit is een onoverbrugbare tegenstelling tussen twee totaal verschillende werelden.

Het is nu eenmaal een gegeven: hier kennen we geen blasfemie. Moord en brandstichting zijn misdrijven, maar satire en vrijemeningsuiting behoren tot de verworvenheden van onze cultuur. Godsdiensten mogen historisch en psychoanalytisch worden ontleed en ontmaskerd, zelfs als dit leidt tot het uiteenvallen van het geloof.

Bijzonder respect voor de godsdienst bestaat hier niet. God wordt op dezelfde manier benaderd als elke andere filosofie, stroming, ideologie of persoonlijke mening, de koningin of de minister-president of ieder ander individu etc. Op geen enkele manier bestaan er voor goden uitzonderingsposities.
Frustratie wordt afgereageerd door een cartoontje of een satirische tekst, of door discussie, analyse, opiniestukken of wat dan ook in deze orde. We mogen hier alleen maar vreedzaam demonstreren, geen ruiten ingooien of vlaggen verbranden, niet oproepen tot haat of geweld. Voor ons is het onbegrijpelijk dat het vrije woord in de islam een halsmisdaad kan zijn.

Moord en intimidatie ook in Nederland


In Nederland en Europa zijn al vele moorden gepleegd, door moslims op hun critici. Toch heeft dit niet tot brandstichtingen en tegenmoorden geleid. Eremoorden op vrouwen die naar de westerse cultuur neigen, Van Gogh, een vrouw die haar ergernis over agressieve Marokkanen uitspreekt in een supermarkt, vele mensen die zich bemoeiden met agressie op straat, huizen van buurtbewoners die zich ergeren aan agressie van moslimjongeren worden in brand gestoken terwijl ze liggen te slapen. Anderen worden net zolang geterroriseerd tot ze uit hun wijk wegvluchten, er circuleren dodenlijsten en fatwa's en er wordt opgeroepen tot jihad en aanslagen. Moslims demonstreren tegen Nederland met organisaties als Genoeg is genoeg en Stop de hetze, en klagen steen en been over hun achterstandspositie, die ze voortdurend wijten ons vermeende racisme.
Maar er breken geen hetzes uit tegen moslims. Als er al eens een moskee in brand wordt gestoken vanwege de moord op Van Gogh, dan gebeurt dit anoniem, want het is strafbaar. Het is ondenkbaar dat een woedende massa zich stort op moslims en moskeeën. Maar de ontlading is er wel, in de vorm van een tekening van een profeet die aan de basis ligt van de islamitische agressie.

Twee maten


Mensen demonstreren massaal tegen het imperialisme van de VS, en voelen zich veilig dit te doen, maar waarom demonstreert er niemand tegen het imperialisme van de islam? Moslims nemen massaal deel aan de vrije kritiek tegen Amerika, tegen het westen, tegen de Nederlandse cultuur, maar ze eisen respect voor hun godsdienst: wie daarover iets zegt, wordt beschuldigd van islamofobie, racisme, xenofobie.

Moslims vallen onze cultuur op ontelbare niveaus aan. Het gebeurt met kritiek, door laster en intimidatie, door geweld en jihad. Onze samenleving wordt ontwricht door een massale instroom van moslims via importhuwelijken, en binnenkort door een onvermijdelijke geboorte-explosie. Vervolgens wordt onze cultuur ondermijnd door ons te dwingen normen en waarden te accepteren die op geen enkele manier passen bij onze manier van leven.
Door zich te beroepen op onze eigen mensenrechten zoals vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod proberen moslims ons te dwingen hun discriminatie en apartheid te accepteren. 'Integratie moet van twee kanten komen', zeggen ze, en eisen dat wij onze mensenrechten opschorten voor hun discriminerende waarden. Het enige wat wij hier tegenover kunnen stellen, is ons recht op vrije kritiek. Maar wie hiervan gebruik maakt, wordt beticht van racisme of 'islamofobie'. Het is voor ons een patstelling, en voor moslims een win-win-situatie.

Hoogste tijd voor kritiek


Naar aanleiding van de uitbarstingen vanwege een tekeningetje heb ik besloten de handschoen op te nemen. Ik ga een aantal kritische stukken schrijven over de islam. Ik sta voor gelijke rechten van man en vrouw, voor seksuele vrijheid, voor vrijheid van meningsuiting, voor gelijke behandeling. Ik ben tegen discriminatie, tegen schelden, tegen geweld. Ik heb me altijd verzet tegen discriminatie van minderheden. Ik accepteer deze zaken hier ook niet van de islam. Daarom ga ik de islam behandelen zoals iedereen wordt behandeld die de rechten van anderen inperkt. Het gaat mijn verstand te boven dat vele moslims klagen dat ze door Nederland worden gediscrimineerd - wat pertinent onwaar is - maar tegelijk het recht opeisen door hun eigen godsdienst te mogen worden gediscrimineerd.
In de planning staan artikelen over het islamitische huwelijk, de oorsprong van de koran en het tirannieke gedrag van de profeet Mohammed.

| | Auteur: els-geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

zestien reacties

van de "profeet" Mohammed. Akkersloot (URL) - 19-07-’07 19:40
Hai Akkersloot, er staat ergens dat het gaat om 'het geloof in een profeet Mohammed die openbaringen heeft ontvangen'. Dat komt vanzelf aan de orde als dat stuk over de oorsprong van de koran eindelijk eens af komt. Els (E-mail ) (URL) - 19-07-’07 20:22
Ik lees dat de auteur ook artikelen wil schrijven over het islamitische huwelijk, de oorsprong van de koran en het tirannieke gedrag van de profeet Mohammed. Bestaan die inmiddels al? Kees (E-mail ) - 04-12-’08 02:10
Jammer genoeg niet, Kees. Het meeste materiaal voor die artikelen ligt wel bij elkaar, maar het komt er steeds niet van. Ik hoop het komende jaar weer meer tijd vrij te kunnen maken voor het schrijven van artikelen. Els - 04-12-’08 09:24
• ISLAMOFOBIE KAN NIET STRAFBAAR ZIJN, OMDAT DE ISLAM GEEN RAS IS, MAAR EEN IDEOLOGIE.
•
• Guillaume
•
• De term “islamofobie” zou voor het eerst gebruikt zijn geweest door de Iraanse moellahs. Volgens Caroline Fourest zou het concept “islamofobie” aanvankelijk zijn gebruikt door de ayatollah Khomeiny als blasfemie tegen de islam, tijdens de Iraanse revolutie.
• Etymologisch bekeken omvat het neologisme “islamofobie” twee bestanddelen: “islam” en “fobie”. De “islam”, is de door Mohammed gestichte islamitische godsdienst. De “fobie” van het Grieks “phobos”, betekent “vrees of angst”. Dit is dus vrees, angst tegenover een godsdienst, namelijk de islam. Het is geen vrees tegenover vreemdelingen, maar wel tegenover een godsdienst. Het woord “fobie” vindt men terug in veel samengestelde woorden, zoals agorafobie of ruimtevrees en claustrofobie of vrees om in een afgesloten ruimte te vertoeven.
• In tegenstelling met agorafobie of claustrofobie, is de vrees of de angst voor de islam geen ongegronde ziekelijke neiging, maar een concreet gerechtvaardigd angstgevoel. Bij islamofobie, is er een rationele basis. De afkeer, de angst voor de islam, die te wijten is aan de onmenselijke en criminogene islamideologie, vervat in de Koran en de Ahadith en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld of bv. de moord op Théo Van Gogh die de keel werd overgesneden wegens zijn kritiek op de islam.
• Het woord islamofobie schrijft professor Stéphane Arlen werd uitgevonden door de gelovige moslims, niet om diegenen aan te duiden die de islam vrezen, maar om diegenen aan te duiden die deze godsdienst durven bekritiseren.
• Er wordt ook geargumenteerd door de moslims, dat de islam bekritiseren moslimhaat zou verwekken. Die argumentatie aannemen zou alle kritiek op de godsdiensten verbieden en een opiniedelict invoeren.

• De schrijver, Michel Houellebecq, werd door een rechtbank in Parijs vrijgesproken wegens kritiek op de islam, omdat dit geen belediging is van de moslims, daar een groep gelovigen niet kan geassimileerd worden met de godsdienst waarin ze geloven.

• De Koran is een plagiaat van het Oude en Nieuwe Testament en mijn doel is niet andere godsdiensten te beschermen. Mijn doel is alleen te bewijzen dat islamofobie een woord is dat door de islamieten wordt misbruikt om ons het zwijgen op te leggen, over de onmenselijke ideologie vervat in de Koran.
• De Franse schrijver Michel Houellebecq zei “Quand on lit le Coran on est effondré”. Hirsi Ali en de Amerikaanse schrijver Robert Spencer stellen dat er wel gematigde moslims bestaan maar, geen gematigde islam, en dat fundamentalistische moslims een beroep kunnen doen op de Koran en hadith om gematigde moslims aan te zetten tot extremisme, dus dat angst voor de islam legitiem is (Wikipedia). Dit onderscheidt is belangrijk. De grote meerderheid van de moslims zijn gematigde mensen, maar de islam is helemaal niet gematigd, omdat de Koran een monument is van fanatisme.
• Er is maar één Koran. Dit is een criminogeen boek, omdat bijna op elke bladzijde, wordt aangehitst tot haat tegenover de ongelovigen, en zelfs tot hun uitroeiing . Er is geen gematigde islam, omdat er geen gematigde Koran bestaat. Er is geen Europese islam omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk, en zogezegd door Allah geschreven, waaraan geen enkele moslim iets mag wijzigen. Wie kritiek heeft op de Koran of de islam, wordt met de dood bedreigd, zoals Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushie, Ibn Warraq, Talisma Nasreen. Zij worden als afvalligen beschouwd, en apostasie, afvalligheid, is levensgevaarlijk voor een moslim. Maar ook niet-moslims, worden bedreigd, zoals professoren en politici (Robert Redeker, Geert Wilders), of gedood zoals Theo Van Gogh.
• De islamieten bedreigen politici, schrijvers, karikaturisten, toneelspelers, professoren, met de dood, omdat deze intellectuelen alleen zouden mogen denken wat zij gedogen. Dat loopt de spuitgaten uit en is een gevaarlijk intellectueel terrorisme, waardoor zij een feitelijke “dictatuur opleggen” niet alleen in de moslimlanden, maar ook bij ons.
• Iedereen heeft het recht angst te koesteren tegenover een godsdienst, of een godsdienst te haten. De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme. Islamofobie is geen racisme, omdat niemand een godsdienst tot ras kan verheffen. Dat heeft Mia Doornaert ook uitgelegd in een serie artikelen in de Standaard. De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. De islam is dus niet door één volk beleden, maar door verschillende volkeren en nationaliteiten.
• Islamofobie mag niet vergeleken worden met xenofobie (xenos=vreemd, vreemdeling en ( fobie=afkeer), hetzij afkeer van vreemdelingen. Afkeer van de islam, is geen afkeer van de vreemdelingen of van de moslims. Iedereen mag een godsdienst prijzen of afkeuren. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun geloof, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten.
• Er dient ook geen onderscheid gemaakt te worden tussen islam en islamisme, het islamisme wordt geput uit de onverdraagzame Koran. De onverdraagzaamheid, de haat en de bedreigingen tegen al wie geen moslim is, staan geschreven in de Koran en de moslimfanaten steunen zich op deze criminogene soera’s om geweld te gebruiken. Het islamisme zou niet bestaan zonder het religieus fanatisme overal aanwezig in de koran.
• Alle religieuze ideologieën hebben tot doel macht te verwerven en worden als politiek instrument gebruikt, om desnoods de andersdenkenden of ongelovigen te bedreigen met de dood, om ze te onderwerpen aan hun geloof. Daarom hebben de godsdienstconflicten en godsdienstoorlogen nooit opgehouden.
• Islam betekent “onderwerping” en de islamieten willen iedereen onderwerpen aan de sjaria. De sjaria, de islamitische wet of de wet van God, is een geheel van godsdienstige regels die de vrijheid van de mens uitsluit. De mens wordt onderworpen aan de goddelijke regels die zijn levenswijze bepalen in alle aspecten: eten, slapen, kleding, huwelijk, seksualiteit, polygamie, erfenis, segregatie, huwelijksverbod met een niet-moslim, houding tegenover niet gelovigen, enz.
• De gedeeltelijke invoering van de sjaria in Engeland is volgens de Bisschop van Canterbury nu al onvermijdelijk. Er bestaan al tien islamitische rechtbanken. Het beroep is zelfs mogelijk bij de “High Court”. Volgens peilingen willen ook 44% van de jonge moslims de sjaria invoeren in Engeland.
• De vrijheid van godsdienst is gewaarborgd, dit betekent niet dat de “godsdienst” zelf beschermd is tegen elke kritiek. Kritiek op een godsdienst belet de vrije uitoefening van de godsdienst niet. Deze kritiek verbieden, kan alleen in een dictatuur, in theocratieën en in landen die de “godslastering” strafbaar stellen. Deze landen zijn geen democratieën. Zij beschermen totalitaire ideologieën en hebben de vrijheid van mening afgeschaft. In alle moslimlanden is kritiek op de Islam, Allah of Mohammed, beschouwd als blasfemie, en meestal strafbaar gesteld met de doodstraf.
• Waarom zou islamofobie strafbaar zijn en atheofobie niet? De Paus stopt zijn misprijzen tegenover het atheïsme niet onder stoelen of banken, en de imams evenmin. Mogen de atheïsten dan ook vragen dat atheofobie strafbaar wordt gesteld, of is de kritiek op atheïsme wel toegelaten, maar op de godsdiensten niet? Geen enkele atheïst heeft ooit gevraagd atheofobie strafbaar te stellen. Paus Benedictus XVI in zijn encycliek over de hoop, trekt fel van leer tegen het hedendaagse atheïsme. Volgens hem heeft dit geleid tot 'de ergste vormen van wreedheid en schendingen van de rechtvaardigheid. Wij hebben 16 eeuwen gruwelijke kerkvervolgingen gekend, tegen ketters, heksen, de inquisitie en godsdienstoorlogen. Dat was toch niet georganiseerd door atheïsten?
• Elke godsdienst beschuldigt de andere vals te zijn. De geestelijken die elkaars godsdienst bekritiseren maken zich dus ook schuldig aan godslastering. De katholieke kerk verkondigt de Drievuldigheid, bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wie beweert dat God een Zoon heeft, dat hij gekruisigd werd en verrezen is, dat hij de Verlosser is en gestorven voor onze zonden, wordt door de Koran beschuldigd van blasfemie en daarop staat de meestal de doodstraf.
• De koran vernietigt de fundamenten zelf waarop het christelijk geloof is gebaseerd in verschillende soera’s. Voor een moslim is de Paus een godslasteraar omdat hij in de Drievuldigheid gelooft en spreekt over de Zoon van God, enz. Er is dus geen Verlosser die voor onze zonden is gestorven volgens de Koran, Jezus werd nooit aan een kruis genageld. Dit alles is een verzinsel volgens de islam en bestempeld als blasfemie. Maar wie niet gelooft in de Drievuldigheid is voor de katholieke kerk ook een godslasteraar. Tijdens de Inquisitie kon niemand de Drievuldigheid ontkennen, tenzij men op de brandstapel wou belanden. De ene godsdienst verkettert de andere en dit leid tot verdeling tussen de godsdienstige gemeenschappen, tot oorlogen en tot bloedbaden overal in de wereld. Dit bewijst hoe absurd het is blasfemie te bestraffen of te beweren dat godsdienstkritiek niet mag.
• De Paus gaat tekeer tegen het laïcisme, en ook tegen Mohammed zoals hij het onlangs deed. Dat is zijn recht, ook de Paus heeft recht op vrije meningsuiting. Maar het is ook ons recht tekeer te gaan tegen het katholicisme of het christendom zonder gestraft te worden wegens blasfemie.
• Islamofobie kan ook niet vergeleken worden met “antisemitisme”of de haat tegen al wat joods is. Hier is de haat gericht tegen het joodse volk. Wie door antisemitisme iets anders bedoelt dan de haat tegen het joodse volk, en dit wil uitbreiden tot het verbod op kritiek van het judaïsme, als godsdienst van de joden, streeft hetzelfde doel na als de islamieten die trachten de islam gelijk te stellen met een ras. Het judaïsme, als godsdienst, is ook een godsdienstige ideologie zoals de islam, het christendom, het protestantisme of het mormonisme. Kritiek op het judaïsme of kritiek op de Israëlische politiek is geen antisemitisme. Kritiek op godsdiensten is geen racisme. Het antisemitisme heeft betrekking op een volk, niet op een godsdienst. Iedereen heeft dus het recht islamofoob, judeofoob, kathofoob, christianofoob, hindoefoob, boeddhafoob, of atheïstofoob te zijn. Al deze neologismen hebben betrekking op godsdienstige ideologieën.
• Door deze neologismen bedoelen wij afkeer of weerzin, walging, verafschuwing voor het judaïsme, het christendom, het katholicisme, het hindoeïsme, het boeddhisme, het mormonisme, het atheïsme, enz. Een ideologie kan niet gekrenkt worden, mensen wel. Maar de gelovigen mogen niet beweren gekrenkt te zijn omdat hun godsdienst wordt bekritiseerd, geminacht, verfoeid, verafschuwd of bespot. Dat zou al te gemakkelijk zijn om alle kritiek op hun godsdienst te verbieden. Dat is een poging om iedereen het zwijgen op te leggen. Niemand moet respect hebben voor een godsdienst, dit beweren is onzin. De Koran zegt dat de handen van dieven moeten afgehakt worden, dat de vrouw een ondergeschikt wezen is, dat ongelovigen moeten worden uitgeroeid. Moet men respect betuigen voor dergelijke ideologie, onder voorwendsel dat het een godsdienst is?
• De gelovige en zijn geloof zijn twee verschillende zaken. Het verbod op kritiek van een godsdienst is censuur, dictatuur, en het einde van het recht op vrije meningsuiting. Wie de islamterreur of de islamitische intellectuele terreur (mondelinge bedreigingen tegen karikaturisten, schrijvers, journalisten enz.) hekelt is voor de islamieten een islamofoob. Een socialist, een communist, een liberaal, mogen toch ook niet beweren dat zij zich gekrenkt voelen omdat wij het socialisme, het communisme of het liberalisme vervloeken of bespotten, anders zou er een algemeen verbod ontstaan op ideologiekritiek. Er is toch ook geen antiliberaal racisme of een antisocialistisch of antimarxistisch racisme? Beweren dat kritiek op de islam de moslims zou demoniseren, is een poging om aan iedereen het zwijgen op te leggen, behalve natuurlijk aan de imams die bv., met behulp van hatelijke soera’s alle ongelovigen demoniseren. Het resultaat zou zijn dat wij geen enkele godsdienst zouden mogen bekritiseren, ongeacht de gevaarlijke ideologieën die ze verspreiden, en ongeacht hun buitensporigheden, hun onverdraagzaamheid. De islamorganisaties eisen dat islamofobie wordt gelijkgesteld met racisme, en dat blasfemie overal in de wereld wordt bestraft. Wie die opvatting steunt of aanvaart wil definitief een einde maken aan de vrijheid van gedachte en de democratie afschaffen.
• Ideologieën staan niet boven de wet, zij kunnen niet beschermd worden. De gelovige heeft recht op bescherming, maar niet zijn geloof. Elke ideologie moet kunnen onderworpen worden aan een vrij onderzoek. Iedereen moet zich kunnen uitspreken over het gevaar van de ideologieën, van welke aard ook. Iedereen heeft het recht de godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten, en ze leugenachtig, reactionair, belachelijk, onnozel of gevaarlijk te vinden. Bijna geen enkel theater in Europa, durft nog het toneelstuk van Voltaire van 1741 “Mohammed de profeet” dat de hypocrisie en het fanatisme bespot, vertonen uit vrees voor islamitische wraakneming. Dat kon 60 jaar geleden nog probleemloos. Nu wordt door het islamitische intellectueel terrorisme de vrijheid van mening beknot en uit schrik de “autocensuur” ingevoerd.
• Volgens een marktonderzoeksbureau kan de helft van alle Nederlanders islamofoop worden genoemd. (Wikipedia). Deze tendens verspreidt zich in heel Europa en dus niet alleen in Nederland.
• Maar waarom zijn er zoveel islamofoben?
• De afkeer van de islam is te wijten aan de islamideologie zelf en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld. (Londen, Barcelona, New York, Bali, enz.
• De islam vervat in de Koran is een onverdraagzame leer die het pluralisme, de democratie, het Europees Verdrag van de Rechten van de mens, de scheiding van kerk en staat verwerpt.
• Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam. Geen enkel moslimland wil het E.V.R.M. aanvaarden, omdat elke bladzijde van de Koran in strijd is met dit verdrag.
• In de Koran leest men dat de ongelovigen onze vijanden zijn. De Koran zegt de islam is de godsdienst van Allah, alle andere godsdiensten zijn vals. Volgens de Koran zijn de ongelovigen slecht, onbetrouwbaar, pervers, hypocriet, enz. De koran is ook een racistisch boek. Het verbiedt Joden en christenen als vrienden te nemen, ze zijn volgens Mohammed perverse, onbetrouwbare godslasteraars. In ontelbare verzen wordt aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt er verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden.
• De Koran is vol discriminatie tegen de ongelovigen, tegen de vrouwen, tegen Joden en christenen.
• Dat is de werkelijkheid. Iedereen zou de Koran moeten lezen om te begrijpen waarom er meer en meer mensen islamofoob worden. Zij die geen tijd hebben om dit boek te lezen kunnen een samenvatting van de criminogene soera’s vinden in mijn artikel op «fairelejour»: Lettre à ceux qui n’ont pas lu le Coran. De Koran is een plagiaat van de Bijbel. In de Bijbel ontbreekt het ook niet aan gruwelijkheden. Lees dan ook op “fairelejour” het artikel over de Bijbel “Lisez la Bible, vous êtes peut-être parmi les condamnés à mort»”, op: http://www.fairelejour.org/article.php3?..
• Islamofobie bestraffen is, elke kritiek op de islam verbieden en blasfemie strafbaar maken. Dat is het einde van de democratie, dat is het einde van de vrije meningsuiting. Dat kan alleen in een dictatuur of een theocratie.
• Guillaume Guillaume - 07-02-’09 09:07
Geen enkele andere etnische groep heeft zo veel problemen gegeven dan Moslims in Nederland.

Deze allochtonen met de Islamitische achtergrond hebben moeite met de Nederlanders. In hun ogen zijn wij te vrij en te direct. Op dit moment is er natuurlijk veel kritiek op allochtonen. Maar dit geldt met name voor de allochtonen, die weigeren zich aan te passen. En dat zijn er helaas te veel. Hebben wij vroeger ooit problemen gehad met de mensen uit China en Indonesie? Nee, deze mensen zijn volledig geintegreerd. En dat terwijl ze ook uit een compleet andere cultuur kwamen.

Het gedachtegoed van de Islam strookt niet met die van de Westerse wereld. Het wordt van kwaad tot erger in ons land.
Zo simpel is het. Daarbij komt dat Noord-Afrikanen in ieder ander land voor problemen zorgen (onderzocht) en is Nederland te Links en daardoor wordt er niet hard opgetreden. Ze zijn niet dol op Nederlanders maar willen er wel graag van profiteren. Wij zijn ook niet dol op hun. Datgene wat ze hier uitspoken, krijgen ze in hun eigen land niet voor elkaar.Ik zou zeggen, oprotten dan maar. Terug naar land van herkomst. Als een groot percentage van de jongere allochtonen het verziekt, moet je niet je mening over Nederlanders herzien omdat jouw etnische bevolkingsgroep slecht in het nieuws komt. Verder hoeft Nederland zich niet aan te passen aan andere bevolkingsgroepen die de westerse manier van leven niet respecteren.

hoeveel jaren moet men nog studeren en geld uitgeven aan nutteloze projecten om te weten te komen dat je culturen moet laten voor wat ze zijn en niet moet willen mixen en laten "slagen" ?! dat gaat nooit !!! lukken , welterusten slome

Conclusie: Ze voelen zich in iedersgeval geen nederlander. Dan moeten ze alszodanig ook niet worden behandeld als nederlander. Ga naar het land waar je je het beste thuis voeld. Blijf je,OK!! Dan is het dus nergens beter dan in Nederland.
Laat ze lekker terug gaan en NOOIT meer retour komen.Kan onze oudere en zieken tenminste weer normaal leven . Kunnen we het geld daaraan weer besteden .Zelfs ontwikkelings hulp kan weer exsta heen . SALMAN - 22-09-’09 15:53
638 Moslimkruisvaarders veroveren en annexeren Jeruzalem, voorafgaand bekende lange islamitische immigratie.
In 630 na Christus, leidde Mohammed een leger van 38.000 djihadisten richting het noorden om de Byzantijnen te bevechten. Hij stopte in Taboek, een stad in het noorden van Saoedi-Arabië vandaag, maar in de zevende eeuw was het een soort niemands land, waar noordelijke stammen leefden. Hij had een gerucht gehoord dat de Byzantijnen een massaal leger hadden verzameld. Maar het gerucht was vals, want zij kwamen nooit tevoorschijn. Niettemin moet op de noordelijke stammen de profeets noordelijke mars een diepe indruk hebben achtergelaten. Hij was in staat om overeenkomsten uit hen te trekken, zeggend, in concreto, dat zij veilig zouden zijn van agressie (lees: agressie van Mohammed zelf) als zij een belasting betaalden voor het “voorrecht” om te leven onder zijn “bescherming”.  Mohammed toonde zijn volgelingen hoe mensen te behandelen die moslimlegers confronteerden na zijn dood (soera 9:29). (1) De aangevallen regio of stad kan vechten en sterven; (2) zij konden moslims worden en een gedwongen liefdadigheidsbelasting betalen, de zakaat; of (3) de joden en christenen konden hun geloof houden en een djizja belasting betalen. Er was weinig hoop voor polytheisten en hun religieuze “vrijheid” onder de islam. In 634 stormde moslimlegers uit het Arabische schiereiland en begonnen hun veroveringen, die Palestina bereikten en andere dichtbij gelegen regio’s spoedig daarna. In 638 veroverden moslims Jeruzalem.

Het Perzische rijk was ook door de vreselijke islamitische immigratie
volkomen in verval geraakt en heeft uiteindelijk voor de islamitische
barbarisme gekozen. Migratie en de vorming van geïsoleerde
moslimgemeenschappen in het te veroveren Perzie, was zo diep dat er de
beschaving van duizenden jaren zich niet meer kon herstellen. Moslim virus heeft  Perzie  vernietigd.

Na Perzie gingen de Arabieren naar de Turkse stammen die ook in de
steppen een primitieve leven hadden. Turken wisten niks van de
beschaving, Arabieren hebben rijke landen belooft, met beloften van
heerschappij over anderen, rijke buit en paradijselijke beloningen in
het westen en Turken worden meteen gemobiliseerd om nog meer landen te veroveren. Turken wisten niks van cultuur, muziek, kunst etc. Turken
nu met arabieren samen zijn nog sterker geworden en beschaving kwam
op deze manier in een grote probleem...Een criminele ideologie die alle barbaren verenigde  tegen de zwakke beschaving..

circa 850 na Christus: Islamitische Turken aan de grens van
Byzantijnse Rijk. Immigratie naar rijk is gestart. Veel turken waren
als arbeider binnengedrongen en in het oosten van Byzantijnse Rijk,
in Armenië en Kurdistan ontstonden meteen zelfde islamitische
koloniën. Deze grensgebieden werden steeds verzwakt, nomadische moslims  kregen  in allerlei strategische gebieden meerderheid, net als nu in Nederland... Arabieren in het zuiden en Turken vanuit oosten ..
1071: immigratie van Moslims was er zo ver; er waren honderden duizenden  moslims  binnengesluisd en Turken met hun barbarse leger stonden uiteindelijk klaar om de deze karwei af te maken... In malazgirt verloren de christenen en ondergang van oost- Romeinen was begonnen.  Klein Azie (Anatolie, huidige turkije)  is onder de voet  gelopen van al die vijandelijke immigranten uit alle steppen en woestijnen .

circa 1300 na Christus: immigratie naar balkan landen is begonnen.
Venetië hielp  nomadische turken via zee bij de bosporus naar Europese vasteland... Zij werden opgehitst door Venetianen, die er belang bij hadden hun concurrent Constantinopel duurzaam te verzwakken.
Maar immigratie van de moslims was enorm en hadden de turken nu ook  vaste voet op de balkan.Mede door deze verscheurdheid van de weterse volkeren kregen de  Turken onder Moerad I en zijn zoon Bajezid I vaste voet in Europa (Thracië 1362, Macedonië 1387), voorafgaande islamitische  immigratie naar de balkan landen.
De val van Constantinopel

1453 was dus Constantinopel het middelpunt van de strijd tussen de
westerse Byzantijnen en Islamitische Turken. Constantinopel was eeuwenlang de grootste stad van Europa.
Op 29 mei 1453 kwam er een einde aan het Oost-Romeinse Rijk met de verovering van Constantinopel door de Ottomaanse sultan Mehmed II. De Ottomanen, of liever de Osmanen - naar de stichter van deze Turkse stam, Osman I - zijn de opvolgers van de Seldsjoeken. Mechmed II was een absoluut heerser en werd beschouwd als kalief oftewel beschermer en heer van de wereldwijde moslimgemeenschap. Constantinopel werd daardoor als hoofdstad van het Osmaanse rijk een centrum van islamitische invasiemacht.
invasie van europa

 
‘De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze barakken en de gelovigen onze soldaten,
Niet de woorden van een imam in een Amsterdamse moskee, een Hamas-strijder die zijn bomgordel aantrekt of een Iraanse ayatollah. Inmiddels wordt turkse Erdogan  door zijn landgenoten gezien als de nieuwe wereldleider.
 Het zijn juist Nederlandse partijen die hun eigen moordenaars
opvoeden. Zo achterlijk zijn om islamitische achterlijkheid gratis en met bonussen te importeren is een drama. Met de miljoenen reeds geïmporteerde Trojaanse cavaleristen en het inmiddels opgebouwde Turkse en Arabische infrastructuur, zal onze vrijheid slechts met bloedvergieten herwonnen kunnen worden. Hoe langer we wachten met moslim- remigratie, hoe kleiner de kans van slagen hierop. Nu staat Nederland aan de rand van de afgrond, de eigen bejaarden leven op het minimum, uitkeringen worden misbruikt en de sociale uitkeringen stimuleren luiheid en misbruik. De Nederlandershaat van Turken en Arabieren komt niet (alleen) uit de onderontwikkelde uitstoot die hierheen verplaatst is,
maar vooral uit het door velen letterlijk genomen handboek van de
moslim: de koran. Als u dat boek nou eens op essenties gaat lezen,kent
u de inspiratiebron voor 'kafir, gavur, gazha, hoeren homo etc...
Moslims die hier door de WRR en politieke partijen gesteund zijn,
bouwen nog grotere koloniën binnen hun gastland: de werkwijze van deze
Turken en Arabieren was al historisch bekend, deze fenomeen, die
ongekende krachten in een zeer onderontwikkelde en ongepaste
bevolkingsgroep vindt, is niet makkelijk te bestrijden, vooral als de
machtigste politiek hun methoden niet kent!

Elke dag levert de islam het bewijs dat ze niet uit is op vrede, maar
op oorlog tegen niet-moslims. Overal in de wereld zorgt de islam voor
problemen en is het in moslim landen zeer slecht gesteld met de
democratie en mensenrechten. Ook bij de moslims zullen uiteindelijk
hun ogen open gaan, dat zij misleid zijn door de eeuwen heen. Maar
Europese Links en christelijke clicks zijn niet een beetje dom, maar
zeker achterlijk. Wat zij samen met het CDA voor de gewone werkman
verpest hebben aan rechten etc is ongelofelijk. Pvda, d66 en CdA
verkopen Nederland aan achterlijke uitstoot van Turkije en Marokko. We
hebben het nu over een vijandige buitenlandse invasie onder leiding
van de buitenlandse mogendheden en buitenlandse staatsambtenaren,
(imams, nep_politicus die overal infiltreren, agenten van geheime
dienst) die gevaarlijke processen besturen, met een religie die
predikt dat niet moslims zich moeten onderwerpen of verdreven moeten
worden, hun ware doel willen bereiken.. Turkije zegt de leider te zijn
van 270 miljoen Turkstalige moslims waarvan de helft Turks
staatsburger is. Als Turkije wordt toegelaten tot de Europese Unie
krijgen we dus onvermijdelijk migratiestromen uit dat enorme
reservoir. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten
eveneens toegang. Turken en Marokkanen weten goed dat de vrijheid van
godsdienst en meningsuiting in het Westen de islam alle ruimte tot
verdere expansie biedt; Moslims zijn demografisch in het voordeel.
Hier mogen imams in moskeeën vrijelijk extremistische propaganda
verkondigen Door hun hoge geboortecijfer hebben zij de zekerheid op
termijn een meerderheid te vormen in Europa; Het gezegde gaat immers:
‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’. Politieke macht (AKP en
Militairen) in Turkije denken nu al dat binnen tien jaar een op de
twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en
lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.
Laten deze partijen eens na gaan denken hoe ze het Nederlandse volk
kunnen helpen om de lasten te verlichten in plaats van die uitstoot,
het echte gevaar te steunen en nog meer versterken binnen Nederland:
een grote islam aanhang in dit land, haat predikende imams, Turkse en
Arabische nationalisten met hun eigen geheime dienst, die weigeren
zich aan te passen en niet worden uitgezet, verhoging van de AOW
leeftijd om huidige elite aan de macht te krijgen tot de moslims
meerderheid krijgen, om islamitische subsidieclubs te bekostigen. Dit
alles druist in tegen het rechtsgevoel van veel Nederlanders...Ze zijn
enorme elitaire ballenpartijen geworden dat de gewone werkman allang
afstand heeft genomen van deze partijen.
 
Dientengevolge hadden de nomaden zich aaneengesloten in autonome groepen op basis van afstamming en verwantschap.
Zie  ook : Bin Ladin met  Molla Muhammed van taliban , dochter vam molla MOHAMMED NAAR BIN LADIN... ilona (E-mail ) (URL) - 17-11-’09 16:13
Het soort migranten dat momenteel Nederland binnen mag is (onbedoeld) geselecteerd op kansarmoede (met name:valse vluchtelingen en gedwongen familievorming- gezinshereniging/importbruiden) in plaats van op talent (een echt immigratiebeleid). Dat ligt aan het beleid, niet aan die migranten.

Er moet een nieuwe beleid komen om de jongeren te verplichten deel te nemen aan de Nederlandse militaire organisatie in plaats van dat hen verplicht kan stellen deel te nemen aan herkomstlanden militaire organisaties waarbij zij hun recht op principiële bezwaren schijnbaar verspeelt hebben. Juridisch valt dit niet uit te leggen met betrekking tot de rechten van de Nederlandse burgerschap.
Het moet afgelopen zijn van dat excuus die we vaak van de Marokkaanse en Turkse ouders horen: "Ja!, maar wij mogen ons kinderen niet slaan, anders komt de politie, wij kunnen niets doen, dus! Wij kunnen niet slaan", horen we vaak, maar dat is geen excuus. Deze Moslims die denken dat de opvoeding per definitie met een stok gaat (typisch mohammedaanse cultuur), moeten nu extra inburgeringcursussen volgen. De ontspoorde kinderen zijn vaak het slachtoffers van hun herkomstlanden mentaliteit, nooit aandacht, liever naar moskee of speciale islamitische trainingskampen - internaten.
Nu als voorbereiding, proberen ze op alle mogelijke manieren Nederlandse cultuur te demoderen. Zelfs onze kinderen worden nu, van jongs af aan al, geïndoctrineerd met politiek-pro islam beleid; moslims bemoeien zich niet met onze maatschappij. Ze zijn alleen in afwachting... Gezien het aantal schotels wordt er uitsluitend Turkse en Marokkaanse zenders gekeken. Ze kijken niet naar de Nederlandse TV, er zijn nu alleen Turkse of Arabische TV schotels. Moslimlanden TV schotels hebben Nederland grote ellende opgeleverd. Er moet een einde komen aan de golf van de Turkse en Arabische TV schotels.
We moeten met z'n allen toch integreren? Dit is zeker niet de manier. In welk land en tijd leven ze nou eigenlijk? Het moet toch niet gekker worden. Welke achterlijke beleid heeft dit veroorzaakt? Laat ze eerst gewoon trachten het Nederlandse nieuws en de actualiteiten rubrieken te volgen en stoppen met dit vijandelijke opvoeding.
Moskeebouw: Stop nu bouw van moskeeminaretten; De toren zijn niet alleen bedoeld om van daaraf moslims – en (nog) niet-moslims! – op te roepen tot het rituele gebed, ze symboliseren de val van Nederland. Moslims willen straks vijfmaal daags vanaf het krieken van de dageraad in de wijde omtrek van de moskee het islamitisch getuigenis te laten horen en op die manier alle niet- islamieten af te schrikken en uiteindelijk definitief verdrijven...Moslims die de belichaming van zo'n typische Islamitische overheersingdrang en strijdlust getuige zijn via moskeebouw oproep tot praktische bezetting van Nederland die onderschreven wordt door de vertegenwoordigers van de gehele Turkse en Arabische moslim organisaties. Turkse en Arabische dreigingen worden samengevoegd met deze verontrustende realiteit, als gewillige afleiding van de panislamitische dreiging die hun barbaarse regime al meer dan vier decennia vormt.

Inburgering: ondanks extra kosten zijn er geen verbetering waargenomen: in tegendeel, huidige islamitische maatschappij wordt met de dag groter. Er komen nog meer aparte Turkse en Marokkaanse organisaties en andere instellingen bij. Er worden nog meer moskeen en islamscholen opgericht. Nog meer vrouwen dragen hoofddoeken of andere soort symbolen die andersdenkenden provoceren. Vreselijke toename van hoofddoekvrouwen [meerderheid hier geboren en door de herkomstlanden georganiseerde jonge vrouwen] die politieke islam [meeste Moslimvrouwen zien hoofddoek als een vlag, een belangrijke politieke symbool] willen implementeren. Het gaat dus niet om de taal of goddienst, het gaat puur om de politieke ideologie en aansturing vanuit buitenland: hun echte inburgering onder de huidige politieke omstandigheden is niet meer denkbaar (er zijn geen voorbeelden in de Europese geschiedenis). Continue apart organiseren om eigen waarden en normen af te dwingen die zij willen, opeisen van moslima zwemuurtjes, ook nog in burkini willen zwemmen, zoveel haat en dat allemaal na de kapitaal vernietigende inburgering cursussen. En als ze hun zin niet krijgen komen de allah, wallah, insallah, masallah zingende bendes van halal ons wel even vertellen hoe het precies zit. Maar tegen de uitwassen van hun eigen geloof kunnen ze ineens niks meer, dan vinden ze de weg naar rechter, demonstratie en media ineens niet meer. Is dit wat inburgeraars uiteindelijk geleerd hebben?.Demoniseren van de Westerse wereld en met name in Nederland is een grote bedreiging. De situatie waarin de Islam langzaam de macht overneemt zoals hier, is in Moslimlanden ondenkbaar. Niet Moslims krijgen daarvoor eenvoudig de kans niet. Waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze. Ze willen nu in veel staatsdelen, incl. op de scholen en gemeenten, dat de hele keuken halal wordt: "hier is alles hallal enz, ziet u nu overal.". Op deze manier dat Nederlandse culturele erfgoed definitief geschrapt wordt door deze inburgeringcursisten is onacceptabel. Huidige Inburgeringbeleid werkt voor de Moslims, ze manipuleren en winnen van tijd. Nederland heeft tot nu toe geen enkele voordeel gezien...Door de onmogelijkheid om dit doel te bereiken blijft als een onvermijdelijke mislukking. Met elk land waar ze grote groep vormen, ging het bergafwaarts. Hoe meer in de aantallen, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen: Als wij hier heel de hele onderste laag van de bevolking van Marokko en Turkije moeten huisvesten, -terwijl dat soort landen niet willen meewerken aan verdere ontwikkeling van deze groep- gaat Nederland zeer zware tijden tegemoet en dat is voor meer dan 90 % van de Nederlanders onacceptabel. Bovendien kunnen wij niet alle laaggeschoolden en ongeschoolden en analfabeten uit Turkije en Marokko gaan opvangen. Er zitten er hier al genoeg. De overheid moet afstand nemen van het huidige beleid; er moet erkent worden dat er een aanzienlijk grote groep bestaat die absoluut niet wilt samenleven met de Nederlanders, en dat ook niet kan. Dat heeft grote gevolgen voor het beleid inzake integratie, inburgering, en sociale cohesie. ilona (E-mail ) - 25-05-’10 11:01
Moslimlanden en hun verlenging geschokt!
Stop ondergang regeringen!.

Een nieuwe paarsachtige handlangers clubje, een volgende ondergang regering wordt fataal voor Nederland, want dan blijft alles gewoon weer bij het oude. Hiermee kunnen Moslims hun doelen makkelijk bereiken en worden ze de baas van de grote steden. De weg moet nu voor hen afgesneden worden. Moskeeën waar radicalen hun haatboodschap kunnen verspreiden en niet-moslims als vuil kunnen bestempelen, islamscholen, omroepen en alle andere ondergangprocessen moeten nu gestopt worden.
Het is natuurlijk overduidelijk dat er nieuwe paars varianten de ondergang van Nederland betekenen. Dat de immigratie de laatste decennia toeneemt als de PvdA en CDA in de regering zitten is overduidelijk. Ze begonnen met het import van massa moslims (gezinshereniging etc..) en een nieuwe pro_islamitische regering gaat hele proces voortzetten...CDA en PVDA regeringen zijn niet capabel om het verstoorde landje er bovenop te helpen. FNV, VNO, WRR en CPB leiders leven in een sprookjeswereld en zullen Nederland omtoveren in een Utopia voor mensen zonder enkel respect en aanpassingswil. Het is treurig dat Nederlanders zich zo gemakkelijk in de luren laten leggen door de personen als de leiders van FNV, VNO, WRR en CPB.
Meeste moslims zijn tijdens de regeringen binnengekomen, waar de PVDA en CDA meer macht hadden, meeste moskeen zijn ook tijdens hun regeringsperiode gebouwd. Meeste islamscholen zijn in deze periode gesticht...Cohen die overal moskeeën wilde neerzetten heeft sterke banden met de Milli Gorus organisatie. Milli Gorus is een aan europa aangepaste Taliban organisatie die samenwerkt met de Hamas, Hezbullah en Al qaida. Cohen wilde dat deze fundi's de grootste moskee van Europa gaan bouwen, een project van het stadsdeel De Baarsjes, woningbouwvereniging het Oosten en de Turkse moskeeorganisatie Milli Görüs. Na verloop van tijd bleek dat de zeer gevaarlijke religie_maffia Milli Görüs de touwtjes in handen had. Na allerlei conflicten en financiële schandalen wilde Cohen toch dat ze serieus mogen beginnen met de grootste kazerne van de Islamitische milities waar toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) in 2006 een openingsceremonie opluisterde. Het islamiseren gaat veel verder dan het promoten van koranlessen, islamitische omroepen in het openbaar onderwijs en het goedkeuren van vrouwvijandelijk gedrag door ambtenaren. De lijst is zeer lang: veel Cohen's, Donner's wachten nog steeds op hun nieuwe kansen...
De corrupte instanties, FNV, VNO, WRR en CPB en aantal Nederlandse politieke partijen hebben de burger onophoudelijk bestookt met hun 60 jaar oude propaganda. Het feit dat, “stop de ondergang van Nederland via achterlijke ideologie, wordt door de gevestigde orde benadrukt als: “uitsluiting van bevolkingsgroepen en racisme”. Terwijl hier de Moslim jeugd aanspreken op hun afwijkend gedrag resulteert in 99 van de 100 gevallen in een agressieve houding en nog erger, in lichamelijk geweld. De agressie en de gewelddadigheid van jonge moslims is geen wonder, het wordt in de koran uitgelegd waar het voor nodig is. Net zoals in de koran staat dat men geacht wordt te liegen tegen niet-moslims. Het verkrijgen van buit is de normaalste zaak van de wereld. Sterker nog, als iemand geldelijk gewin heeft van zijn roofoverval dan moet de plaatsvervanger van Allah hier zijn deel van krijgen.
De ‘echte vernietigingswapens’ zijn islamitische onderwijsinstellingen in de Westerse landen. Stel je een Nederlands kind voor dat opstaat en tegen de leraar zegt: ‘Ik zal het hoofd van mijn vijand er met een zwaard afhakken. Dat gebeurt niet alleen in scholen in Turkije, Marokko, Iran, Gaza, Uruzghan en Pakistan, maar ook nu in Amsterdam, Denhaag, Utrecht en Rotterdam. De islamitische cultuur is totaal doordrongen van deze filosofie des doods. Aan de ene kant wordt in de moskeeën, op scholen en thuis aan de jonge moslims onderwezen dat niet-moslims kaffers zijn, ongelovigen, die geen respect verdienen, dat moslims nooit moeten assimileren in de westerse samenleving, dat de dood meer waard is dan het leven, dat het verkrachten van niet-moslims geen misdaad is en dat het is toegestaan om je vrouw te slaan om haar te disciplineren, en ik zou nog lang door kunnen gaan met het opsommen van onacceptabele moslimactiviteiten die door de shariawetgeving zijn toegestaan. Aan de andere kant horen we totaal onredelijke boodschappen over tolerantie van Europese leiders, zoals een proces door een Nederlands gerechtshof tegen Geert Wilders wegens "haatzaaien".
Gevestigde orde, grote sponsor van de massa_moslims, weigert dat de islam immers een geestelijke afwijking is, een maatschappelijke ontsporing van inmiddels 1380 jaar oud. Het is een gedragsstoornis van dwang- en eetneurosen gepaard aan een heel ziekelijke smetvrees gedrag. Dat roept niet allen hier afkeer op, overal ter wereld, al duizenden jaren. Islamitische tendentie aan agressiviteit en geweld, het agressie en het geweld in de grootsteden wordt met de dag groter.
De afgelopen 40 jaar is de islam in opkomst, omdat er veel geld binnen komt, omdat de Saudi Arabië heel erg veel olie dollars over heeft voor de verbreiding van de islam. Het is niet meer dan 72 miljard dollar wat men hier voor uittrekt, dat valt niet op, temeer omdat er een vrijwel onbeperkte hoeveelheid geld voor uitgetrokken is om de public relations goed te laten verlopen. FNV, VNO, CBS en WRR leden weten waar het geld vandaan komt om hele infrastructuur van een kloon te bouwen. En iedereen houdt zijn snufferd dicht. Bang dat de stoom met olie dollars ophoudt. toch is huidige strijd tussen de islam en het Westen een strijd tussen een mentaliteit uit de Middeleeuwen en een van de 21e eeuw. Het is een strijd tussen beschaving en achterlijkheid, tussen barbaarsheid en rationaliteit, tussen vrijheid en onderdrukking. Een strijd tussen zij die vrouwen als beesten behandelen en zij die ze als mensen behandelen.. Hoe ziet u de toekomst van de islam in Europa of in het Westen? Je kunt moslims niet meer beknotten. De waarheid kan niet meer verborgen blijven.

 De gevangenissen zitten vol met sociaal onaangepaste uitstoot moslims. Nederland moet steeds meer investeren in de gevangenissen en minder in de universiteiten, terwijl zelfde Turkije en Marokko steeds minder gevangenissen bouwen in hun eigen land. Moslimlanden hebben niet alleen hun uitstoot, maar ook veel criminelen naar Europa gesmokkeld. Moskee- gevangenisbouw is hiermee naar schurkenstaten van EU verplaatst. Dit verklaart de grote economische ontwikkelingen in Turkije en Marokko sinds laatste jaren en steeds achteruitlopende wetenschap en economie in Nederlandse.(zie VN rapporten..)Veel mensen voelen zich geïntimideerd door de steeds groter gewordende en goed georganiseerde groepen Moslims. Er worden politicus vervolgt, terwijl steeds meer mensen de afschuwelijke gevolgen van de islamisering ondervinden; niet alleen aanslagen, massamoorden, bloedwraak enz. door moslims die de koran als richtsnoer en Mohammed als rolmodel hebben, waarbij vele onschuldige burgers een gruwelijke dood vinden. Gesubsidieerde, parasiterende antiracistisch- antidiscriminatie bureaus hebben meer werk, terwijl de islamitische gedragsstoornis van dwang toeneemt. Als men de politie belt komt deze vaak pas na een kwartier om vervolgens na een slap optreden weer af te druipen.

De PVDA, CDA, Groen Links, D66, zonder uitkeringstrekkers, allochtonen en ambtenaren (incl de StaatsMedia)hadden allang hun kansen uitgeput. Ze staan voor islamisering en uitverkoop van Nederlandse waarden en cultuur. 35 jaar lang zelfde politieke spelletjes, steeds meer moslims binnen, meer beloftes voor hun toekomstige verblijf, steeds meer apartheid en sterkere aanleg voor de ondergang van Nederland!. Geen enkele partij(cda,pvda,GL,d66)die de afgelopen 35 jaar geregeerd hebben, hebben iets aan die Islamitische immigratie kunnen doen. Nu met de huidige stijgende hoge werkloosheid, moet onmiddellijk een stopzetting plaatsvinden, van het immigrantenbeleid,desnoods tegen de wil ,van het Europese parlement. Wij hebben er als klein landje al 1,6 miljoen toegelaten. Er komt dit jaar en de volgende jaren een groot aantal schoolverlaters als gevolg van de expansie van de binnendringende moslims...Er moeten straks nog meer gevangenissen, islam scholen en moskeen gebouwd worden voor de moslim die binnen zijn...
Gewone mensen, die het islam-, immigratie- en criminaliteitsbeleid van de gevestigde orde zat zijn, en altijd zijn "weggezet" als discriminerende domoren, hebben onomwonden van zich doen spreken. De grachtengordel beeft nu op haar grondvesten, want het "gepeupel" is blijkbaar toch niet zo dom als men veronderstelde. Ook goed voor de moslimwereld om te weten dat we niet voor ze zullen buigen. ilona (E-mail ) - 05-07-’10 16:01
het eerste deel was leuk om te lezen.....(ben zelf niet meer moslim)...maar aan het eind werd het racistisch en ging het weer over marokkanen ..en dat terwijl marokkanen juist de gematigde moslims zijn...niet verwarren ...de extremisten komen uit saudie en de rest van het midden oosten...marokkanen die islamiseren zijn zelf ook slachtoffer van hersenspoelingen uit het midden oosten... otium - 14-08-’10 01:43
Hai Otium, ik probeer altijd het woord 'Marokkanen' te vermijden als het eigenlijk 'moslims' moet zijn, omdat veel agressie volgens mij wordt veroorzaakt door de negatieve invloed van de islam. Omdat er een soort heilig respect schijnt te zijn voor religie wordt iedereen gedwongen 'Marokkanen' te zeggen. Ik doe mijn best daar niet aan mee te doen, en consequent 'moslims' te zeggen als het gaat over de gevolgen van de islam.

Het is typisch dat moslims zelf beweren dat de problemen komen door de 'cultuur', waarmee ze dan bijvoorbeeld het Marokkaanse culturele karakter en de geschiedenis bedoelen, die zich maar niet door de islam laat verdrijven. Heel veel mensen vallen daarvoor. Het valt blijkbaar niet op dat al die culturen dan wel heel gewelddadig waren voor de islam zijn intrede deed.

Ik vind net als jij dat moslims het slachtoffer zijn van hersenspoeling. Ik vind trouwens dat dat ook geldt voor Arabieren.

Alleen hierboven noemde ik een paar voorbeelden van geweld door moslims in Nederland, en een vrouw uit het voorbeeld was nu eenmaal doodgeslagen omdat ze iets zei over Marokkanen.

Ik vind Marokkanen meestal gezellige en relaxte mensen, zolang de islam er maar buiten blijft. Zodra er iets met de islam is, zie je iets in hun ogen verstarren. Heel vreemd. Els - 17-08-’10 02:19
De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft Iranese moslims opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de "heilige zaak" kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. "Strength in numbers". De Europese Unie is het afvalputje van dit soort massaal geproduceerde laagst opgeleiden die gestimuleerd worden om naar Europese landen te verhuizen.
Dergelijke grote massa Moslims schieten als paddestoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen moskeen en scholen in Nederland. Het aantal Moslim jongeren groeit razendsnel in hun nieuwe broedplaatsen. Het aantal opgeleiden nemen ook toe en werken ze aan de nieuwe voorzieningen voor de rekrutering. Marokkaanse en Turkse Wethouders, burgemeesters openen grote moskeen in Nederland: een nieuwe moskee onder de naam "grootste gebedshuis" wordt door burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus geopend. In een stad met een Marokkaans moslimburgemeester, Turkse wethouders die eens zeggen dat ze de scheiding van kerk en staat niet al te ver door moeten voeren...
Het is de PvdA wethouder Hamit Karakus die ervoor gezorgd heeft dat dit symbool van verovering gebouwd kon worden. Hierbij negeerde hij alle gemeentelijke regelingen om zijn zin door te voeren. Maar nu ook elke R'dammer gemeentelijke regelingen mag negeren anders is hier sprake van onvervalste discriminatie en kan Karakus voor de rechter gesleept worden. Met Hamit Karakus, Ahmed Aboutaleb en de Essalam-moskee zit het wel snor met de scheiding Kerk/Staat.. Eerst was 't Cohen die moskeeën in A'dam subsidieerden en nu gooit R'dam de grondwet op de vuurstapel. Ernstiger is dat de grond voor eeuwig is verkocht aan de moslims, in islamitische ogen wordt Nederland niet méér gewaardeerd voor de gegeven vrijheid, maar juist verder vernederd voor zwakte, namelijk dat zelfs de Nederlandse grondwet zou kúnnen wijken voor veronderstelde islamitische geloofs- en gezagssuperioriteit. Immers, de grond onder de moskee, evenals die onder elke moskee in Nederland trouwens, wordt in islamitische ogen geacht eeuwig onttrokken te zijn aan de Nederlandse soevereiniteit. Deze Turken en Arabieren treden op voor hun parallelle islamitische autoriteit die de toepassing van Nederlandse wetten op enig deel van Nederlands grondgebied kan uitschakelen. Dit getuigt het van een onvoorstelbare brutaliteit en toont hoezeer de Nederlanders over zich heen laten lopen...Hiermee wordt het bewezen dat het verlenging van de islamitische landen voor hun eigen machthebbers werken. Met het controle over de grootsteden hebben ze zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse criticus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Met tegenstanders van het islam wordt op deze manier afgerekend.
Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben.

De wijken en steden: We weten dat Nederland een demografische crisis tegemoet gaat. Onder de huidige omstandigheden qua vruchtbaarheid zullen er steeds minder Nederlanders zijn. Over twintig of dertig jaar, als moslims de macht hebben overgenomen, mixen bevolkingsgroepen niet meer en gaan ze zeggen: "ons wijk, ons stad" en daarvoor hoeven ze zich geen Nederlander te voelen. In de oude wijken in de grote steden nu al vind je amper autochtonen meer. In Rotterdam en Amsterdam ligt het percentage niet-westerse binnenkomers boven de 75%. Dat is een gemiddelde afspiegeling van de stad. Voor sommige wijken betekent dit 90%. Hun wijken dus, niet van Nederlanders. Veel wijken in de grotsteden vertonen alle kenmerken om tot islamenclaves te verworden en grote politieke partijen die volledige geïslamiseerde steden zien ontstaan hebben nog geen oplossing. In sommige gevallen, om één wijk te veroveren is 1 hoofddoekvrouw genoeg, als zij in een wijk verschijnt, krijg jij meteen "Te Koop" huizen en verdwijnen de bewoners langzamerhand uit hun wijk, uit hun straat. Er is geen tegengif, ze verhuizen massaal en vervolgens ontstaat heel snel een andere soort wijk. Doorsluizing naar de resterende wijken is een constante demografische proces waarbij Islam gebruikt wordt als een soort politieke veroveringsmiddel met religie als dekmantel. Betreffende problematiek hoofddoekjes zijn dus een wapen en het gemakkelijkste is het natuurlijk op een 'tolerante' manier toe te laten. Turkse Erdogan heeft niet voor niets gezegd dat Europa overwonnen zal worden door baarmoeder van onze vrouwen. En zo werkt het ook omdat ze hun vrouwen houden als fokdieren ook wel genoemd 'zoontjesfabrieken'.

EU lidmaatschap van Turkije is belangrijk om dit soort strategische doelen te bereiken: een geniale tactiek en wel realiseerbaar als Turkije een landingsbrug van honderden miljoenen Moslims naar Europa wordt.
Zoals bekend groeien Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), Milli Gorus, Fetullahcilar, Soeleymancilar, Diyanet met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. De omstreden criminele organisaties duiken op als onderhuurders van de moskeen in Nederland. Vijandgezinde Moslimlanden realiseren zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen. Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda.
In de islamitische landen wordt gesproken van een Turkije dat terug is gekeerd naar zijn ‘islamitische wortels’ en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, Libische Dictator Khadaffi, Omar al-Bashir (president van Soedan) en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. In Turkije een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging. Iran wilt graag dat Turkije lid wordt bij EU... Soedanese leider Omar al-Bashir, die Turkije zo snel mogelijk in EU wilt zien, ondanks de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen hem wegens genocide (in Darfur), een aanklacht die volgens Turkse fundamentalist Erdogan niet kan kloppen, want ‘een moslim kan onmogelijk genocide plegen’. Turkije, een agressieve staat met 80 miljoen intolerante moslims, waar de moslimscholen explosief groeien en de andere geloven zwaar geterroriseerd worden. Turkije, dat Cyprus voor de helft weder-rechtelijk bezet heeft, en het EU lid Cyprus niet wil erkennen. Turkije dat de genocide van ruim een miljoen Armeniërs niet wil erkennen.
Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.

 
 Een EU-blunder van de eerste orde.
 
Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.

Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt nog meer Moslims. Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; De enige reden, waarom de turken doen als of ze bij de EU willen horen is het geld dat Turkije krijgt als kandidaat-lidstaat van de EU, ons belastinggeld en bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
Turkije nooit en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.
Turkije zal een bedreiging worden, want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.  
Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: het gaat om een referendum over de concrete maatregelen, over een grote probleem, in alle facetten en zodanig dat de wil van de meerderheid doorgaat. Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeeën bouwen. Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas.
 
R. Blicker
 
WIJKCOMITÉ DIRECTE DEMOCRATIE wijkcomité (E-mail ) - 28-12-’10 14:57
Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.


Moslim Dictators en proces tegen Wilders!


Het proces tegen Wilders, oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederlandse verlenging, is een schande, het is niet legitiem! Zie eerder de opmerkingen van moslim dictators, als Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, dictator Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , De Jordaanse dictator Abdullah, Marokkaanse dictator Mohammed, leiders van Turkije, Islamitische dictator Omar al-Bashir van Soedan en even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Gezien deze dictatoriale regiemes niet legitiem zijn, zou die waanzinnige proces samen met die dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Wilders die mede dankzij door deze dictators tot stand kwam, is dodelijk voor Nederland. Het is een grote schande dat al die barbaarse dictators in Nederland rechters, advocaten, ambtenaren kunnen mobiliseren...Moslim dictators hebben niet alleen in hun eigen land, maar ook in het buitenland een enorme schade ingericht: In eigen land, onafhankelijke kranten en oppositiepartijen zo goed als verboden. In het buitenland willen ze ook geen tegenstanders: Wie doodsbedreigingen uit de islamwereld krijgen, kunnen dus óók nog strafrechtelijk vervolgd worden, met eigen wapen. Dit is een ergere doodsbedreiging. En als het zo doorgaat, kunnen islamitische lange tenen tot in het Europese Gerechtshof reiken. Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse politicus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Rechtbank tegen Wilders is onderdeel van deze campagne.

Via islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei is nog steeds exponentieel en als gevolg, in alle moslimslanden gevreesde overbevolking: Neem nu even Egypte, de overbevolking is een grote probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland maar er wonen negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en voorsteden maar herbergt meer mensen dan heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen Moslims bij, Turkije stijgt naar 80 miljoen, Iran telt meer dan 85 miljoen Moslims: dit is een grote probleem. Snel groeiende bevolking en dictators die nog meer Moslims willen: moeder aarde in een grote gevaar! Turken hebben circa 12 miljoen Moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wilt, beschouwt deze volksverplaatsing een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Gelijktijdig zet hij Nederlandse autoriteiten onder druk om G. Wilders ten val te brengen. Vreselijke Marokkaanse dictatuur die eigen volk onderdrukt, is ook in Nederland actief. Deze moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland domineren door te terroriseren.

Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden. In Marokko, alles wordt streng gecontroleerd, zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen G. Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters, gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl in veel landen opstanden begonnen tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen Moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. 5 de colonne, hoofdproduct van deze dictators heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders om het stichten van een islamitische enclave. Moslims bewegingen die hun steun vinden in de basis, in het wanbeleid van EU landen, hanteren antiwesterse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je goed volgt hoe deze moslims middels onnoemelijke methodes worden gedwongen verlenging te worden... Nergens kan een immigrant zo snel het voor het zeggen hebben als in Nederland. Er is veels te zwak op de intrede van grote moslim populaties gereageerd wel 40 jr. lang. In Nederland zijn er voorbeelden te over. Je geeft een vinger en er word gelijk een hele hand genomen. Maar arrogant genoeg willen ze die hand niet schudden! Je moet wel heel erg naïef zijn om nu nog ook in Nederland medewerking te verlenen aan de bouw van gebouwen waarin deze haatzaaiende ideologie gepredikt gaat worden. Islamitische politieke ideologie is de basis van onderdrukking, dictatuur en geweld. Seculiere partijen of organisaties bestaan niet in de islamitische wereld. Er zal dus ook nooit secularisatie en democratisering plaatsvinden van binnenuit.
Als we naar islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere middeleeuwen gaan. En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar hier gaan simuleren, terwijl veel volkeren in opstand kwamen tegen de brutale moslimdictators. Een voorproefje van wat ons te wachten staat. Hier zouden dus ook ooit 90 miljoen mensen kunnen wonen.
Als de huidige, door de elite gedoogde, trend doorzet, zullen dat in meerderheid islamieten zijn, met alle gevolgen van dien voor de dragers van de oudere cultuur, weer onderworpen aan de moslim dictators! Het is hen weer gelukt, proces tegen G. Wilders gaat weer starten. Oude garde en hun dictatoriale nationaal socialistische islamitische regimes, proberen met deze proces de verdediging van Nederland definitief af te breken. Dit proces is een hetze die is aangewakkerd door o.a. Kleurrijk Nederland {een subsidievreter nep organisatie}, een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de anti-nederlandse handlangers van islamitische regimes. Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, een zaak aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden. Orders (in die zin van "schakel eerst die Wilders uit") aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch, er moet hoognodig een onderzoek komen naar de bevangenheid van deze personen, die indien nodig uit hun functie moeten worden verwijderd.
Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen.

De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet. Het wordt alleen meer geweld, meer onderdrukking; kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken. Kijk naar hun herkomstlanden waar de islamitische dictatuur heerst; je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De laffe en walgelijke terreurdaden van dictators tegen de volkeren is hier het zoveelste bewijs van.
De islam ven deze dictaturen is in opmars en overal te wereld voor ellende, zelfs genocide, terreur en vervolging zal blijven zorgen.  In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De Islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien deze Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. Nederlandse steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels enz.. enz.. De brutale massa moslims groeit razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders, verscheidene haatpredikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid, en jonge moslims polariseren via hun omgangsvormen en gelaatsbedekking. Dit is toch de basis van hun toekomstige Islamitische dictatuur. In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de "racisten" via hun eigen wapens kunnen vervolgen en hoeveel moskeeën, moslimscholen er in europa worden gebouwd om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 40 jaar lang dictaturen in het Midden Oosten financieel en militair gesteund hebben. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.
PVDA, CDA, Groenlinks en D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt. Ze zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei banden met de verlenging (moslim "maatschappij" in Nederland) van de dictators en willen ze graag verder, terwijl onderdrukten hun vrijheid en rechten eisen. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes {Haram - Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, onderwijs, aparte zwemplaats en regels voor vrouwen met een andere achtergrond, hoofddoek organisaties, militaire dienst in moslim landen voor in Nederland geboren jongeren} die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 willen niet stoppen met dat primitieve ideologie die hen zeker vastbindt aan een eeuwenlange onderdrukking en ellende die nu 1.8 miljard mensen ondervinden. Er zijn juist revoluties begonnen tegen deze praktijken, in veel Arabische landen wordt deze ideologie bestreden, mensen willen af van de onderdrukking, er zijn opstanden tegen het kern van hele systeem. Maar, PVDA, CDA, Groenlinks en D66 willen toch verder met hun implementatie. Ze hebben 40 jaar lang de immigratie politiek van al die dictators toegepast. Dictators wankelen maar onze partijen willen toch verder. Dit is krankzinnig. Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt!. Bij Nederlandse overheid deden zogenaamde "beleidsmakkers" alles wat hun dictators dicteerden en als gevolg huidige grootsteden ramp. Onder de naam positieve discriminatie zijn er tienduizenden Moslims gestationeerd bij de overheid instellingen. Velen ven hen hebben nog steeds banden met hun dictators. Deze implementatie is zeer gevaarlijk, Gemeente ambtenaren met de namenlijsten van Moslimlanden, ministers die moskeen openen, burgemeesters en wethouders die islam scholen oprichten, hoogste minaretten lanceren enz.. enz.. Maar welke namen stonden op die lijsten? Allemaal de namen van al die islamitische dictators!
Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun geliefde Islamitische wereld....Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.

De bestaande pikorde in het Midden Oosten stemt overeen met de 'superioriteitsopvatting' van de islam. De manier waarop de islam in het Westen op een voetstuk wordt geplaatst voedt die opvatting ook, maar dat heeft het behaagzieke Westen niet door.
De onzekerheid over onze vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Dus: De islam is een misdaad tegen de mens(elijk)heid. Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige proces. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden, het is nu afgelopen: opstanden zijn begonnen. Hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden Romeinen ook: Hannibal zat in Europa, kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in 204 v. Chr. in Afrika, waar hij de Carthaagse stad Utica innam. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden. Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde (202 v. Chr.).
Wij moeten ook huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen.
Het is nu tijd om hele proces terug te draaien: niet Geert Wilders maar Moslim dictators moeten veroordeeld worden.

Met Vriendelijke Groeten

Adriana Thraces adriana (E-mail ) - 08-02-’11 15:28
 
Drie Marokkanen hebben bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève een klacht tegen Nederland ingediend. Ze beweren dat kritiek op de islamitische ideologie hun positie in Nederland ondergraaft! Deze drie Marokkanen hebben geen klacht of een strafzaak tegen hun eigen Marokkaanse dictatuur ingediend, terwijl Marokko nog steeds een zuivere dictatuur is.! Nooit hoorden we deze mensen over de haatzaaiende imams, over hun barbarse machthebbers in Marokko die wel uit onze ruif vreten maar ons verder wegzetten als varkens. Die VN commissie is een broeinest van islamieten waar o.a. Iran, Pakistan, Soedan, Somalië, Turkije en Saudiarabië in zitten. Gezien de samenstelling van de verenigde naties, er zijn 58 islamitische landen, welke ijskoud stelt dat de rechten van de mens zoals voorzien door de VN, niet op niet-moslims van toepassing zijn. Dat deze drie dubbele paspoortbezitters niets beters weten de doen voor hun tweede vaderland dan zich ook wereldwijd belachelijk te maken doet de vraag rijzen waarom ze nog in Nederland willen blijven wonen waar ze zich niet beschermd voelen. Misschien vinden ze in hun eerste vaderland ook meer gehoor...VN met de 58 islamitische landen wordt gevaarlijk voor de kleine Europese landen die explosief groeiende Moslims enclaves krijgen: moslims straks met een meerderheid in deze enclaves zullen elke keer VN bijroepen die in de politiek werd opgenomen omdat wij zonodig ook buitenlanders over ons wilden laten regeren.
 
Het westen is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden.
 
Hiervan profiteren China en Moslimlanden zelf; de islam is in het centrum van het debat in het Westen, omdat hier 58 miljoen tellende grote moslimpopulaties zich heel snel verbreiden tot de platteland van de EU landen. Vroeger was dit niet het geval. Al zouden we het willen, we kunnen ons moeilijker aan de culturele invloed van de islam onttrekken. Demografisch gezien worden vijandige groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Islamitische wangedrag wordt door de blinde politicus als godsdienst beschouwd. CDA, PVDA, D66 en GL steunen Islamitische verbreiding in Nederland. "....kijk naar je omgeving, er zijn enkele homo's en bejaarden achtergebleven, moeten we ons met deze mensen integreren?", zegt Imam A. Karim. Deze imam weet heel goed dat er veel Nederlandse politicus achter hem staan...Blijkbaar zit de vijand niet in de woestijnen, deze jihadisten streven ernaar de Europese samenlevingen zo snel mogelijk te ontwrichten. Ongeveer 80% van de activiteiten is gewijd aan de zeer vijandelijke "kafir" en die staat in alle moskeen centraal. De militante islamitische groepen die zich als matige etnische minderheden te manifesteren, vinden steeds meer steun onder de Moslim migranten. Door deze doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen, het opkomend Islamisering in Nederlandse steden, de explosieve opmars van de krachten achter vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij.
 
Turken en Marokkanen trouwen eigen volk


Ruim 80 procent van de Turken en Marokkanen die vorig jaar trouwden, deden dat met een partner uit dezelfde herkomstgroep. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.
Partners van Turken en Marokkanen wonen vaak al in Nederland. Bij een op de vijf huwelijken haalde men de afgelopen jaren een partner naar Nederland om te trouwen. In het begin van deze eeuw was dat bij ruim de helft van de Turkse en Marokkaanse huwelijken het geval. Het percentage bruiloften van allochtonen waarbij een partner uit het land van herkomst naar Nederland komt, schommelt de laatste jaren rond de 10 procent.
Turken en Marokkanen kiezen vaker een partner die van dezelfde afkomst is dan andere groepen allochtonen. Zo gaven drie op de tien Surinamers en vier op de tien Antillianen vorig jaar het jawoord aan een autochtoon.
Vorig jaar trouwden in Nederland 34.500 allochtonen. Een kwart van hen is Turks of Marokkaans. (Bron:Telegraaf)

Nog meer moslims binnen halen is georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.

Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders "kafir". Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een "kafir" hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de "kafir" die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept "kafir" heeft dus betrekking op een niet-moslims. Hoe achterlijker deze massa hoe groter de toewijding en het bijhorend fanatisme. In het westen zie je de islam qua macht toenemen, de achilleshiel zijn de imam's en corrupte politicus. In het westen worden intolerante imam's met open armen opgevangen. Barbarij, politiek geweld, wreedheid komen nu naar Nederland. Dat is wat de islam ons brengt en niets anders! Tel eens het aantal hoofddoekjes die sinds 8 jaar bijkwamen. Moslims zijn alleen maar "nog" achterlijker geworden. Hoeveel christenen verlaten de kerk en zijn ex-christenen geworden na de komst van deze massa moslims naar Nederland! Vandaag staan ze ten schande omwille van de agressie tegen de dieren in naam van de slachtfeest! Diep triest wat er deze dagen met al die miljoenen dieren gebeurd! Barbaarse massahysterie onder de naam van "offerfeest" en hun achterlijke miljoenen criminelen dienen zich te schamen voor al dit dierenleed!
Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als hun ware vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt in veel moskeen over de "kafir's" gesproken, verbod op de rituele slachting van dieren wordt als argument gebruikt om nog meer Moslims te organiseren. Imams noemen Nederlanders "kafir". De politieke islam heerst nu ook in Nederland. De Islam is neerbuigend richting het Westen...Ze stromen massaal binnen en geliktijdig noemen ze de Nederlanders hun vijanden, Moslims discrimineren openlijk.
Na de jihadisten succes in Libië, gaat ayatollah Khamenei verder: "Arabische moslims moeten een internationaal islamitisch machtsblok vormen", de Iraanse leider noemt het westen vanwege politieke en economische malaise zwakker dan ooit.
Dankzij de westerse schurken zijn de Jihadisten van Libië aan de macht gekomen, Tunesië en Egypte krijgen hun enge islamitische regimes op een gevaarlijkere niveau terug. De kern van hele islamitische dictatuur, Saudische dictatuur wordt beschermd door de westerse elite. Als we het hebben over dictatuur, het ontbreken van een grondwet en van rechten voor de vrouwen en de minderheden, dan is het wel dààr waar opgetreden dient te worden. Ideologische bron van alle Arabische dictaturen, de gevaarlijke Islam heerst overal... De islamieten zitten in een positie als een hefboom door hun geografische ligging. Egypte onder de invloed van de Moslim Broederschap, gesteund door de Turkse moslims kan nu toegang krijgen tot de geavanceerde westerse wapens. Controle van Egypte over het Suez-kanaal zou de controle betekenen over de kortste route van Europa naar de Indische Oceaan en een directe invloed op de 1,8 miljoen vaten olie per dag die door het kanaal worden vervoerd.
Islamitische dictatuur molla Khamenei is enthousiast over de politieke veranderingen in Arabische landen. 'Het lijdt geen twijfel dat ze in ieder islamitisch land zullen leiden tot wat we in Libie hebben gezien.' De islamieten controleren olievelden, bewapend via Iran gesmokkelde chemische wapens.

Na Egypte zijn er nog Jemen en Somalië. Islamieten kunnen de controle grijpen over het land en een beroep doen op Turkse erkenning en veiligheidsgaranties. Dan zouden de islamieten ook de toegang tot de Straat van Bab el-Mandab beheersen waardoor 4,8 miljoen vaten per dag aan olieopbrengst worden verscheept, en de toegang tot de Rode Zee. Bovendien zouden zij in staat zijn om de Somalische piraten te ondersteunen en kunnen helpen bij het opzetten van een Somalische staat. wat dit betreft is NAVO beleid totaal antiwesters.
Heilige tocht van zwaar geïndoctrineerde moslims naar Europa blijft een vaste job van de Europese schurken. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische "gebedsruimtes" en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. Bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.
 
Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen? Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap, Turkse, Marokkaanse islamitische federaties, AKP, Fetullah, rabita, diyanet en Milli Gorus profiteren daarvan. De directe inmenging van Moslimlanden in de lotgevallen van de moslims blijft dus nog steeds een grote gevaar voor de toekomst. Islamitische landen zien de westen niet alleen als een bedreiging, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.
 
De grenzen die Moslimlanden nu hebben, vormen een constante bron van conflicten. Mede hierdoor ontstonden al deze instabiele landen, die een normale ontwikkeling van de islamitische wereld onmogelijk maken. Op islamitische ideologie gebaseerde staten kennen enorme interne spanningen. Doorgaans leidt men die af via een buitenlandse vijand; in dit geval Joden, Koerden, Armeniërs en andere Christenen. Dat komt de moslims goed van pas en dat is de belangrijkste reden dat een oplossing uitblijft. Joden worden vanuit alle kanten bedreigt, Koerden hebben nog steeds geen eigen land, Armeniërs en andere Christenen worden zwaar onderdrukt. Zolang men in het Midden-Oosten en Noord Afrika geen eerlijke verdeling kent, blijft het onmogelijk een rationele vrede te sluiten. Landen als Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan, Somalië, Syrië waar veel immigranten uit afkomstig zijn, willen de Christenen, Joden of andere westerse mensen niet opnemen als burgers met burgerrechten gelijk aan die van de heersende meerderheidsgroep. Rassenscheiding is in deze wereld een bestaande wet. De heersende islamitische elite maakt zich niet druk over het bloedvergieten maar terroriseren hun slachtoffers om westerse hulp te vragen. Het zou beter zijn als er in Nederland zou worden nagedacht wat ons politieke antwoord kan zijn aan de landen waar islamitische sektes de normen bepalen waaraan deze volkeren zich conformeren.

Het is bittere noodzaak dat er voor de Koerden en Christenen in Iran, Irak, Turkije en Syrië in de huidige wereldconstellatie een consensus komt, en steun van de westerse machten aan huidige onderdrukkers beëindigt wordt. Het beleid van westen is een beschamend voorbeeld van psychopathische machtswillekeur, dat niet zelden ook gevallen van afschuwelijke mislukkingen met zich draagt en gevaarlijke tocht naar europa veroorzaakt. Europa mag niet meer de foutieve grenzen van Moslimlanden beschermen, maar streven naar een eerlijk verdeling. Iran heeft 12 miljoen Koerden aan de de grens die geen enkele recht hebben. Hoe kunnen EU leiders zonder de Koerden zo'n grote Iran democratiseren?. Turkije onderdrukt 22 miljoen Koerden en bovendien met de steun van dwaze EU leiders. Je kunt nog opmerken dat EU landen ook enthousiast aan hun eigen stoelpoten gezaagd hebben met deze beleid. Een astronomisch bedrag is erin over de balk gegooid en dat heeft er aan bijgedragen dat veel landen in een enorme crisis zijn komen te verkeren.
 
Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk "systeem" van onderdrukking/onderwerping aanhangen. Zolang Europa niets doet aan de expansie van de moslims/islam hier, zal heel Europa een kruitvat worden. Europese politici die voor Moslims en tegen eigen land zijn, zijn gewoon knettergek en onwetend.
Het moet verboden worden dat mensen met een dubbele nationaliteit aan verkiezingen voor staatsposten meedoen. Alle kamerleden en staatsambtenaren met een dubbele nationaliteit moeten van hun stoel gezet worden. Het is niet normaal dat de agenten van Arabische koningen en Turkse staat in feite in de regering zitten. Het is niet loyaal en staat niet echt voor groot vertrouwen. Demografisch gezien worden allochtone groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Dat zal onmisbaar tegen autochtone Nederlanders werken, tegen de nationale cultuur en tradities. Maar de Nederlandse cultuur en mentaliteit staat al langere tijd onder zware druk en invloed van de islamitische achterlijkheid. Op deze manier is het snel afgelopen met de Nederlandse nationale identiteit over een paar generaties. Is dat wat wij allemaal willen?

Op dit moment wil de regering de kwestie over de bouw van moskeeën en minaretten niet eens bekijken. Een in ons land gebruikelijke struisvogel politiek, uit angst voor islamitisch electoraat natuurlijk. Maar het wordt onvermijdelijk. Het is tijd om alle subsidies aan alle islamitische kantoren en centra afschaffen en personeel af laten vloeien. Er zijn al een duizend en een diverse islamitische instellingen van alle denkbare kaliber en richtlijnen. Toch mislukken al decennia lang alle inburgeringprogramma’s.
Dankzij die instellingen blijven moslims een aparte bevolkingsgroep. Voor de keurige heropvoeding van straatjongeren, voor de veiligheid en terrorismebestrijding doen ze ook niets. Het is geen geheim dat moslimorganisaties veel geld van rijke islamlanden en geheime organisaties ontvangen. Het geld is niet voor verbetering van een inburgeringproces of een extra les Nederlands, maar vóór het produceren van islamslaven en versterking van islamisering van ons land en héél Europa.


Alle Islamitische scholen moeten dicht. Het is geen democratie maar een puur zelf beschermende maatregel op basis van Natuur-wetten en gezond verstand: Europeanen met een antidemocratische mentaliteit en levensvisie opvoeden en ontwikkelen is een georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
 
Met Vriendelijke groeten,
R. Blicker
 
  rhone (E-mail ) - 21-11-’11 16:09
Moslimlanden hebben sterke bewegingen georganiseerd in Nederland. Een schande dat de Moslimlanden Nederlandse politieke partijen zo sterk kunnen manipuleren. Dergelijke sterke bewegingen hoeven nu zelf geen directe zetels in het parlement hebben. Zo'n beweging heeft dus slechts een bindende ideologie via allerlei organisaties die met het herkomstland integraal opereert, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Belachelijk is dat de leiders van de islamitische organisaties/moskeen nog geen eens de Nederlandse taal machtig zijn, terwijl hun macht binnen de partijen groter wordt.
Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging. Zie enorme toename van de "positieve discriminatie ambtenaren" binnen de overheid instellingen.
Veel CDA politici gedragen zich als de vertegenwoordigers van Moslimlanden: Bleker nu even zonder Turkse vlag. Zijn zielige product viert kampioenschaap van Galatasaray in Rotterdam, Amsterdam, Denhaag, en Utrecht met de Turkse vlaggen! Verbazingwekkend is dat sommige politici oproepen tot een verenigd politiek en het tegelijkertijd hebben over een 'front'. Wat een schaamteloze hypocrisie. PVDA, CDA, D66 en Groen links trekken alleen nog meer infiltranten binnen. De basis van slechte beleid en progressie, het "ambtenarenkorps" van bureaucratische kaste en een groeiende anti-Nederlandse "immigranten" colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Verwarrend is wellicht dat de links-rechts tegenstelling wel in de spreektaal maar niet in de politieke arena samenvalt, gelet op de politieke ideologieën (o.a. Turkse en Arabische kolonisatie politiek, islamitische ideologie.)die door deze partijen verdedigd worden.
Probleemwijken worden groter, Islam is groeiende en wordt militanter. Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral vijandige bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische zuivering aan de gang...
Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

Meerderheid van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 4 op de tien staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding. In Nederland zou slechts 18 procent van de Moslims goed Nederlands spreken en 70 tot 80% van de volwassen Turkse Marokkaanse mannen is werkloos. Het is bewezen dat de integratie van moslims als gemeenschap binnen een westerse cultuur onmogelijk is. EU leiders bevestigen zelf dat ze decennialang met een onmogelijke karwei bezig waren: zie de vermeldingen van CDU, MPU. Dat de overgrote meerderheid van de Turken en Marokkanen in Europa, ook deze van de tweede of derde generatie, zich nog sterker Marokkaan of Turk voelt is alleen één kant. Men is nu bezig met de tweede fase, namelijk enclavevorming met een tegengestelde cultuur.
Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding.
Stem niet op de partijen die Islamitische verbreding niet willen stoppen.

Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen.
Stem niet op de politici die zo'n verklaring van immigranten niet eisen.
 
De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
 
Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
 

De dubbele nationaliteit af te schaffen.

Uithuwelijk is een extra tools voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 

Ten einde alle zelf veroorzaakte problemen tegen te gaan zullen de partijen voorstellen nieuwe wetten aan te nemen voor de noodzakelijke assimilatie van binnensgesluisde massa, meer propaganda te voeren tegen de invloed van grote mogendheden die via achtergestelde massa een eigen macht willen vestigen, hun middelen tegen te gaan, TV schotels belasten, moskeen en islamscholen verbieden, geen positieve discriminatie te belijden.

Een compactere overheid is noodzakelijk. In India, Israël en vele andere gebieden in de wereld is gebleken dat bevolkingsgroepen die gedwongen werden samen te leven, dus zonder wederzijdse instemming, veel risico lopen met wederzijds geweld uit elkaar te gaan. rose - 15-05-’12 14:46
Kritiek en reflectie
Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat mij intrigeert en waar ik het over zou willen hebben is de noodzaak tot kritiek en reflectie over de Islam. Het is opmerkelijk, dat een ontwikkeling zoals die is opgetreden in West-Europa, waarbij, vanaf de 17de eeuw een zo ongelooflijk intensieve en uitputtende discussie heeft plaats gevonden over de plaats van religie binnen de maatschappij, een discussie, die aanvankelijk onder zware kritiek stond van de kant van religieuze leiders, maar die gaandeweg een eigen leven is gaan leiden en die zich tot op alle terreinen van de maatschappij heeft uitgestrekt en een enorm elan heeft gewekt. Het betrof een discussie op het gebied van de cultuur, de kerken, de maatschappij, de wetenschappen, en dan heb ik het over alle aspecten van de wetenschappen, de literatuur en de kunst, en die er voor heeft gezorgd dat de samenleving zich kon ontwikkelen en heeft ontwikkeld op een manier, die achteraf gezien buitengewoon rijk en divers is, we noemen dat het tijdperk van de verlichting.
Een verlichte Islam
Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat een soortgelijke ontwikkeling zich in de Islamitische wereld met betrekking tot nieuwe inzichten over de plaats van de religie binnen de cultuur, de samenleving en wetenschappen op geen enkele vergelijkbare manier heeft gemanifesteerd. En zo kan het gebeuren dat je ziet dat in de Pijp in Amsterdam, een jongen van de gestampte pot, ene Theo van Gogh met een vrijmoedige oogopslag en een nog veel vrijmoediger taalgebruik, in 2004 door ene Mohammed B op een straathoek wordt neergestoken. Deze Mohammed B. was een in Nederland geboren Marokkaan, waarvan de ouders 1e lijn immigranten waren, en bij wie thuis nog het bergdialect uit Marokko werd gesproken. Wij mogen niet vergeten dat de losgeslagen Mohammed B. een persoon was, die, anders dan wijzelf, een 300 jaar achter lag in ontwikkeling op ons, West Europese burgers.
Klein terzijde
In de kantlijn moet ik nog het volgende melden. Zelf ben ik opgegroeid in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Het fluwelen eindje van een stukje moord en brandbuurt, waar door het werkmansverbond Patrimonium in de twintiger jaren van de vorige eeuw sociale woningbouw werd verricht. U vindt dat ik afdwaal, blijf er nog even bij. Mijn ouders waren simpele lieden, vanuit het Friese land aan het einde van de 20e eeuw naar Amsterdam getrokken, de ene voorouder werd politieman, de andere voorouder als gewezen turfschipper, werd schuitenvoerder in de haven. Simpele mensen, gereformeerde kleine luiden. Nee, ze waren niet gewelddadig, maar wel vond mijn vader b.v. dat Nietzsche, de man stierf in 1900, ongeveer mijn vader’s geboortejaar, een gevaarlijke godloochenaar was. Wat ik maar wil zeggen is dat wij in de afgelopen eeuw nog eens reuzenstappen gemaakt hebben om te komen waar wij nu staan.
Een achterstand van 300 jaren
Het enige waar ik begrip voor wil vragen, is, dat de immigranten uit Marokko van 50 jaren geleden, een onnoemelijke achterstand op ons hebben, waar het betreft cultuur en ontwikkeling. En het punt dat ik wil maken is dit. Kunnen wij naar eer en geweten deze Mohammed B. volgens onze normen van het jaar 2000 oordelen, wanneer we juist vastgesteld hebben dat deze verwarde jongeling, ongeveer 300 jaren in ontwikkeling op ons achter ligt. Ik dacht het niet. Pech voor Theo. Pech voor Mohammed B., beide slachtoffers van een gescheiden, verschervende cultuurontwikkeling.
Intussen zit ik nog steeds met een raadsel en dat is de stagnatie in de intellectuele ontwikkeling van de Islamitische wereld gedurende al die tijd dat het Westen zo druk doende was zich de verlichting eigen te maken. Dat kan toch niet geheel aan die wereld voorbij gegaan zijn.
Vernieuwing vanuit West Europa
Ik hoor en lees daar niets over. Natuurlijk, er bestond een enorme kloof tussen het Westen en die wereld. Er was nog heel veel kolonialisme in landen als Saoedi Arabië, Egypte, Iran, Irak, Pakistan, Indonesië. Toch was er een intelligentsia, er waren wetenschappers. Het probleem is, dat, terwijl de internetgolf nu over ons allen heen raast, en een grote invloed heeft op de recente nieuwe lente, die zoveel overhoop haalt in het Midden oosten, Egypte zojuist stemde voor een nieuwe grondwet, die niets goeds voorspelt. Invoering van de Sharia daar zou alle hoop op vernieuwing en democratisering in deze dichtbevolkte regio geheel op losse schroeven zetten.
Er is zoveel achterstand. Er is zoveel stagnatie, dat ik wel eens denk dat de enige hoop op vernieuwing juist zal moeten komen van de nieuwe moslimgemeenschappen, die zich in West-Europa hebben gevestigd.
Het geweldige probleem met de inhoud van de Islam is, dat deze, intellectueel gesproken niet zoveel om het lijf heeft. Anders dan het christendom, dat de navolging van Christus in het vaandel heeft: zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de oproep tot een reveille, gaat het in de Islam juist om onderwerping. Het gaat om gehoorzaamheid. Met zo’n houding ga je niet de revolutie aan. Het belooft de strijders voor het geloof maagden in het hiernamaals ja, hallo. Kortom het spreekt niet tot de verbeelding, en wij zijn geneigd om in een hippe cartoon zoveel achterlijkheid op de hak te nemen. Met het gevolg dat heethoofden dit als aanleiding voor een gewelddadige actie nemen. En zo zijn we terug bij af.
Tot slot nog even over de rol van Israël in die wereld. Een apart hoofdstuk. Ik begrijp dat Israël zich teweer stelt tegen die buren, die hen niet accepteren en stenen gooien of raketten schieten. Een oog voor een oog. Het optrekken van een muur als Joods antwoord, en het ongelimiteerd uitbreiden van Joodse wijken in bezette gebieden werkt omgekeerd natuurlijk als een rode lap op een stier. In de film The Great Dictator van Charlie Chaplin, die ik nog onlangs zag komt een scene voor waarin Heil Hynkel met de Italiaanse Mussolini twist over eerst troepen terug en dan een vredesovereenkomst, of eerst een vredesovereenkomst en dan troepen terug. Een dilemma oud als de wereld. Ik geloof niet dat ze het daar willen oplossen, want wat dan: Samen bouwen, aggenebbisj andries oost - 03-01-’13 14:09


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek