-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Op weg naar een partn… | Home | Prehistorisch beeldje… |

Godinnenspektakel: werken aan een nieuwe wereld

Zaterdag 31 Januari 2009, 9:40 pm - Categorie: beeldvorming


Godinnenspektakel TV

Een poosje geleden alweer bezocht ik Sabriye Sambou, de initiatiefneemster voor het godinnenspektakel op 9 februari, voor een gesprek. Wat voor dromen en ambities heeft iemand die tegen de stroom op roeit omdat ze niet langer mee wil met de maatschappelijke druk om succesvol te zijn? Het interieur van haar woning is gezellig, makkelijk en toch mooi: typerend voor iemand die het leven in eigen hand wil nemen en wil vormgeven naar haar eigen behoeftes. Een televisie is er bijvoorbeeld niet te vinden: de stereotiepe beeldvorming die daar wordt uitgedragen dringt ons een identiteit op die vaak helemaal niet past bij onze persoonlijkheid. Vooral haar kinderen, die nog niet de kans hebben gekregen zichzelf te ontdekken, wil ze laten opgroeien zonder voorgekookte vooroordelen. De vraag naar de rol van de beeldvorming van man en vrouw in onze doodgelopen economische structuur staat dan ook centraal in haar maatchappijfilosofie.Sabriye had een goede baan in de IT-wereld. Ze woonde met haar gezin in Groningen. Maar hoewel ze een hoog inkomen had en volgens de norm succesvol was, voelde ze zich toch niet gelukkig. Door het werken in ploegendiensten waren Sabriye en haar man afhankelijk van particuliere zorg voor de kinderen. Doordat ze niet beide werk konden vinden in hun woonplaats, zagen ze elkaar ook te weinig en hadden ze maar weinig tijd om samen iets te doen. Financiële onafhankelijkheid, carrière maken, een eigen identiteit: het was altijd de droom van het feminisme, zegt Sabriye. Maar status en financieel succes blijken toch niet helemaal de weg naar het geluk te zijn: het is maar beperkt.

De materialistische droom ontmaskerd

Na een poos succesvol maar oppervlakkig en gehaast te hebben geleefd was de materialistische droom doorgeprikt. Maatschappelijk succes volgens de economische normen doet er eigenlijk niet toe. Het is een proces waar iedereen doorheen moet om hierachter te komen. Iedereen moet zelf een keer tegen de muur oplopen om te ontdekken dat de eisen die het bedrijfsleven aan ons stelt op den duur nauwelijks haalbaar zijn en geen bevrediging bieden aan wie we zijn als mens. Door de 'feministische hersenspoeling' wordt een deel wat van waarde is waardeloos verklaard: de positie van vrouwen en het vrouwelijke in de maatschappij wordt erdoor ondermijnd. Er wordt alleen gestreefd naar het vervullen van 'mannelijke' waarden, terwijl de 'vrouwelijke' aspecten binnen de samenleving worden genegeerd en een last worden.
De eerste en tweede feministische golf hielden zich bezig met het losmaken van de patriarchale rolverdeling en het bevrijden van vrouwen van de ondergeschikte positie. De derde golf probeert opnieuw vorm te geven. Hiertoe moet de patriarchale, hiërarchische en exploiterende structuur worden afgebroken. Het doel is geen terugkeer naar een 'matriarchaat', dat door sommigen wordt geïdealiseerd, maar is ook niet gericht op een utopie. Ook heeft het geen zin om god te vervangen voor een godin; vanuit de patriarchale en matriarchale structuren van het verleden moet een nieuwe, praktische balans worden gevonden.

Op zoek naar een nieuwe balans

Het godinnenspektakel moet een platform zijn om een discussie in gang te zetten over de eisen die aan zo'n nieuwe structuur moeten worden gesteld en de mogelijkheid om deze te realiseren.
Een concreet aandachtspunt in die discussie is de waarde die de zorg voor kinderen, ouden en zwakken in onze maatschappij wordt toegekend. Wie geen economische waarde vertegenwoordigt, wordt gezien als een kostenpost waarop moet worden bezuinigd, vanwege hun geringe belang voor de 'groei van de welvaart'. Er moet veel meer oog zijn voor de schadelijke gevolgen van zo'n kijk op de economie, waar het menselijke geen aandeel in heeft. In de nieuwe maatschappij moet de financiële waarde van mensen worden geherwaardeerd.
Ook is het volgens Sabriye nodig de islamitische koran en hadiths te herinterpreteren: de teksten moeten uit de patriarchale context worden gehaald. In het christendom werd Eva verantwoordelijk gesteld voor de zondeval, door op metaforische wijze de seksualiteit en de dood te introduceren; seks werd verworpen als een zonde, terwijl seksualiteit juist nodig is voor het bereiken een hoger pad. Binnen de islam is hiervoor volgens Sabriye meer aandacht. Het beeld van de vrouw in de islam is volgens haar positiever dan binnen het christendom. Adam en Eva zijn samen schuldig aan de verdrijving uit het paradijs. In het christendom is het beeld van de vrouw heel beperkt. Ze moet gehoorzaam zijn, is vrouw en moeder.
Ik ben het hier zelf radicaal mee oneens. Ik heb elders al eens een artikel gewijd aan het zogenaamde vrouwvriendelijke beeld van Eva in de islam. Maar bovenal moet patriarchale onderdrukking simpelweg worden veroordeeld en verworpen. De religie is gemaakt door patriarchale machthebbers met als doel onderwerping van vrouwen goddelijk te legitimeren; de schuld moet niet vanuit misplaatst respect voor religie worden gelegd bij de zogenaamde interpretators.
Wel ben ik het natuurlijk eens met Sabriyes opvatting over de beperkende beeldvorming van de religies, die eeuwenlang het vrouwbeeld heeft gekleurd. Maria was maagd en moeder, Maria Magdalena was een hoer en een outcast. Dat was de mogelijkheid waartussen een vrouw kon kiezen als ze haar identiteit probeerde te ontwikkelen. In de moderne media is dat nog niet erg verbeterd: behalve seks, seks en seks zijn de meest voorkomende beelden van een vrouw de goede moeder, een femme fatale of een gekkin. Wanneer is een positief vrouwbeeld te zien? Zelf heeft ze geen tv: haar kinderen groeien op zonder deze beperkende ideeën en beelden.
Op internet is het niet veel beter. Vele domeinnamen die verwijzen naar vrouwen zijn in gebruik voor de seksuele exploitatie van vrouwen. Vrouwen worden als vanzelfsprekend geassocieerd met seks en seksuele beschikbaarheid. Kijk bv. op meisjes.nl, meiden.nl, allemaal dating en porno. Ook godinnen.nl onderging dit lot, zoals ik zelf natuurlijk ook al had opgemerkt toen ik een domeinnaam wilde registreren.
Ook vele meisjesnamen verwijzen naar sekssites. Op het voormalige anna.nl word je onverwacht met pornobeelden geconfronteerd. Porno moet zich identificeren als porno, en niet alles wat vrouwelijk is gijzelen. Je bent niet op zoek naar deze dingen, maar wordt er zomaar mee geconfronteerd. Het internet is een openbare plaats. Je moet niet overal met porno worden geconfronteerd doordat gebruik wordt gemaakt van algemene domeinnamen. Vrouwen worden beperkt tot een seksbeeld.

Filosofie en projecten

Ook Sabriyes eigen naam was op deze manier gekaapt, in sabriye.com. (Het staat inmiddels te koop.) Sabriye is een Arabische naam, die 'geduldig' betekent, in de zin van volhardend, alle tijd nemend die nodig is om een doel te bereiken. Dat motiveert haar ook om haar project te starten en doelgericht haar pad te blijven volgen. Het godinnennetwerk heeft ze zelf opgezet en ingevuld. Het godinnenspektakel financiert ze zelf, en veel mensen werken belangeloos mee. Ook is er steun van goede doelen en fondsen. Verder moet het geld worden terugverdiend uit de kaartverkoop.
Sabriye ontwikkelt een eigen levensfilosofie, die beter aansluit bij de behoefte dan het huidige systeem, waarin de werksituatie vaak onverenigbaar is met de privésituatie. Vanuit alle losse componenten wordt een wijgevoel geconstrueerd. Het godinnenspektakel dient om gezamenlijk praktische oplossingen te bedenken voor de problemen waar we in de zich reorganiserende maatschappij voor komen te staan. Op de agenda kunnen dingen komen als de politieke omwenteling die nodig is voor een nieuwe salariëring. De mogelijkheid van een basisinkomen is een goed idee. Maar doordat door het denken over allerlei details onvermijdelijk een ander maatschappijmodel wordt gevisualiseerd, kunnen ook bijvoorbeeld alternatieve opvattingen over bijvoorbeeld het milieu, de kwaliteit van het voedsel en andere zaken die met de economie en het dagelijks leven zijn verweven ter sprake komen. Het gaat om praktijkgerichte ideeën die het mogelijk maken de boel van onderaf in beweging te brengen.
Het voornaamste doel is om tegengas te geven tegen een doorgeschoten cultuur van 'mannelijkheid' waarin carrière en winst centraal staan, maar de kwaliteit van het dagelijks leven en basale levensbehoeftes naar de achtergrond is verdrongen. De natuur biedt een grote overvloed, maar volgens het exploiterende beginsel in het mannelijke model worden alle voorraden opgebruikt. Zelfs nu blijkt dat de voorraden niet onuitputtelijk zijn gaat het delven op dezelfde schaal voort. Er wordt niet gedacht aan het nageslacht. Alleen de kortetermijnwinst en persoonlijke winst spelen een rol. Vrouwen denken meer op de lange termijn. Daarom is het belangrijk dat ze zichtbaarder worden in sleutelfuncties en een groter aandeel krijgen in het beleid. Uiteindelijk is een beleid dat rekening houdt met de toekomst duurzamer.

Betaald werk en zorg

Door het systeem sinds de industrialisering in de 19e eeuw, waarbij mannen buitenshuis werken en vrouwen thuisblijven voor het huishouden en de kinderen, zijn betaald werk en zorgtaken gescheiden domeinen geworden. Betaald werk kwam op de schouders van mannen, maar zij werden ontheven van onbetaald werk als de zorg voor de kinderen en het huishouden. Maar het huidige model stagneert nu vrouwen ook betaald werk gaan doen. Het gescheiden model werkt niet meer. Als vrouwen ook buitenshuis werken, vallen de kinderen en de zorgtaken buiten de boot. We moeten samen ontdekken hoe het wel kan werken. Voor mannen en vrouwen moet ruimte zijn om betaald te werken en voor onbetaald zorgwerk. De sleutel hierbij is om vrouwelijkheid anders te waarderen. Er moet een model tot stand komen waar iedereen zich in kan vinden. Geen one size fits all-economie waar iedereen zich maar moet aanpassen aan het model. De oplossing is keuzevrijheid voor mannen en vrouwen op een manier die past bij hun eigen levensvisie: opvattingen over werk, traditionele of moderne samenlevingsvormen etc.
We moeten streven naar een flexibelere economische eenheid; een economie en een markt die zich kunnen aanpassen aan verschillende omstandigheden, behoeftes of wensen van de verschillende mensen.

Ook moet de traditionele waardering van mannelijkheid en vrouwelijkheid worden doorbroken. Vrouwen moeten hun eigen waarde kennen en hun plaats innemen. Ze moeten hun waarden koppelen aan wat ze doen in het leven. Wat een vrouw is, wordt volgens Sabriye minder door de opvoeding bepaald, maar is meer biologisch bepaald, of psychologisch. Man en vrouw zijn twee kanten van de menselijke medaille. Ze zijn complementair. Elk mens heeft mannelijke en vrouwelijke componenten. De uitdaging is de balans in jezelf tot stand te brengen. In deze balans is volgens Sabriye de vrijheid mannelijk, terwijl de liefde vrouwelijk is.
Sabriye voelt zich ook aangetrokken tot het partnerschapsmodel van Riane Eisler. We moeten niet meer terug naar de 'hel' waar we uitkomen, maar vertrekken vanuit het idee van gelijkwaardigheid.

In het Boek der godinnen houdt Sabriye een pleidooi om vrouwelijkheid en vrouwelijke taken te herwaarderen. Emancipatie is ook mogelijk binnen de traditionele rolpatronen. Vrouwen worden gedwongen een strijd te voeren tussen de keuze moederschap en carrière. Deze twee zaken lijken tegenover elkaar te staan, maar beide hebben bestaansrecht. Door deze combinatie als beginpunt te nemen ontstaat een perspectief dat niet zichtbaar is als je alleen de tegenstelling beschouwt. Carrièrevrouwen die emancipatie alleen meten aan de hand van hun positie op de arbeidsmarkt lopen tegen het probleem van de zorg voor de kinderen aan. Zij moeten 40 uur per week naar de crèche. Een debat hierover levert niets op. Sabriye lichtte tijdens een radiodebat over de crèche uitvoerig toe hoe je deze tegenstelling in de praktijk kan oplossen, maar haar nuancering werd eruit geknipt, zodat ze ten eerste conservatief-reactionair overkwam, maar ook stagneert de discussie hierdoor, omdat een alternatief niet ter sprake kwam. De tegenstelling tussen werk en zorg wordt voortdurend benadrukt, in plaats van de mogelijkheden om de twee te integreren te bekijken.

Kritiek

Er is ook kritiek op het initiatief. Veel mensen wenden zich af, omdat ze zich niet in een 'wij' kunnen vinden. Het vinden van mensen die de visie ondersteunen is simpel, maar om een virtuele groep te vormen met mensen die er gezamenlijk hun schouders onder willen zetten was een probleem. Ook haken diverse mensen af vanwege het hoge godinnengehalte. Daar willen ze niet mee worden geassocieerd, vanwege hun geloofwaardigheid. Zelf word ik op de kast gejaagd door de woorden 'mannelijk' een 'vrouwelijk', omdat die precies verwijzen naar dat stereotiepe, dualistische zwartwitdenken waar we juist vanaf moeten. De individuele identiteit wordt erdoor belemmerd.
Een ander afwijzend geluid komt van mensen die zeggen: 'dit is allemaal al gezegd'. Uiteindelijk smoor je hiermee het initiatief en de mogelijkheid om de situatie te doorbreken. Daarmee is vooral de status quo geholpen. Er zijn mensen met allerlei verschillende opvattingen maar velen ervaren dezelfde problemen. Het doel dat de meesten voor ogen hebben is de vraag op te lossen hoe werk en zorg op een bevredigende manier kunnen worden gecombineerd. Er moet worden gekeken in hoeverre we elkaar kunnen ondersteunen en te streven naar een model dat ruimte te biedt aan de verschillende behoeftes.


Links:
godinnenspektakel.nl
Godinnenspektakel TV
sabriye.nl
Godinnenspektakel in de media

| | Auteur: els-geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

vijf reacties

Hallo Els,

Helder stuk weer.

Ik heb veel respect voor wat Sabriye doet, want je haalt je wat op de hals met zo’n spektakel.
En het spektakel geeft de mogelijkheid om alles wat nog benoemd wilde worden, benoemd te krijgen.

Tegelijkertijd vind ik de boodschap van het godinnenspektakel zeer on aantrekkelijk.
Het spektakel straalt 1 groot slachtofferschap uit, in plaats van dat het de kracht van de vrouw bevestigt en neer zet als voorbeeld.

De hele wereld kan een voorbeeld nemen aan vrouwen: vrouwen hebben binnen 40 jaar de maatschappij getransformeerd, zonder oorlog te voeren, en vanuit een positie van totaal helemaal niks, geen geld, geen internet, geen waardering, niets. Duizenden jaren van onderdrukking binnen 40 jaar totaal getransformeerd. And guess what, de vrouw is niet eens een perfect mens, en toch realiseerde ze dit.

In plaats van dat het spektakel die kracht als voorbeeld stelt en verontwaardigd is ‘dat dat allemaal nog niet genoeg is’ …nee …… logisch ook dat het nee is, want het moet in ‘partnerschap’ gegoten worden, en in het patriarchale denken betekent dat, dat je het dan juist niet over de kracht van de vrouw moet hebben.

De boodschappen van het spektakel gaan allerlei richtingen op, om er maar voor te zorgen dat het de vrouw is die de lasten van het spektakel zal dragen, de lasten van het doorleven van de beeldvorming zal dragen, en niet de man.
Al een openbaar stuk van het spektakel gezien waar mannen elkaar wezenlijk aanspreken?

Het spektakel werkt vanuit patriarchaal partnerschap, zoals bij het programma ‘jouw vrouw mijn vrouw’; aan het eind van het programma worden de mannen uit de wind gehouden, doordat de vrouwen het allemaal via de andere vrouw gaan spelen, om hun man te beschermen.

Het zou een spektakel zijn, als het godinnenspektakel zegt: vrouwen zijn klaar.
Laat mannen nu maar eens openbaar emanciperen.

En dan de kosten op een rij zetten, wat de maatschappij allemaal betaalt, om mannen vrij te houden voor de keuzes die ze maken, of voor hun zwakzijn (gevangenis).
Onder andere de kosten van kinderopvang, want die zijn er voornamelijk voor vaders, omdat die niet thuis gaan zorgen, terwijl de moeder vaak toch parttime werkt, dus wel zorgt. Zij is niet degene die met opvangkosten op de maatschappij drukt, maar de vader. En zo kan er nog een hele waslijst gemaakt worden. En het spektakel doet, alsof mannen nog niets ‘hebben’, en het dus wel heel rechtvaardig zou zijn als vaders dan ook nog eens betaald zouden krijgen om voor hun kroost te zorgen. Dus als vaders fulltime willen blijven werken, is er opvang voor hun kinderen. En nu, moet er nog een uitbreiding van de keuzemogelijkheden voor vaders komen……. Geld krijgen om voor je kinderen te zorgen.

Patriarchaal partnerschap = ‘sssssth, niet over hebben, anders gaan de hakken in het zand’.

@Door de 'feministische hersenspoeling' wordt een deel wat van waarde is waardeloos verklaard: de positie van vrouwen en het vrouwelijke in de maatschappij wordt erdoor ondermijnd.

Dat is niet door het feminisme. Dat is doordat alles zich nog altijd BINNEN het patriarchaat afspeelt. Dus elke stroming speelt zich BINNEN het patriarchaat af. Het feminisme dus ook.

Het is heel acceptabel om je als mannen en vrouwen in een spektakel af te zetten tegen het feminisme, want dan gaat het heerlijk weer via het beeld van ‘de vrouw’. Het niet over het patriarchaat hebben, anders krijgen mannen toch het gevoel in eigen nest te moeten sch….. en dan dus in feite tegenover mannen komen te staan. En nee, dat is niet de bedoeling. Nee, het feminisme, DAT is het.

@Er wordt alleen gestreefd naar het vervullen van 'mannelijke' waarden, terwijl de 'vrouwelijke' aspecten binnen de samenleving worden genegeerd en een last worden.

Er bestaan helemaal geen mannelijke waarden. Het is niet zo dat dat wat mannen doen, een diep bewuste keuze is vanuit hun mannelijkheid, maar gewoon standaard, gemakzucht, en op de normen van buiten gericht. Dat moet je niet ‘waarden’ noemen.
Nu valt er van alles te schrijven over de vraag of ‘mannelijk’ wel van ‘de man’ is, maar het spektakel stelt het in haar boodschappen daar wel aan gelijk.

@ Vrouwen denken meer op de lange termijn. Daarom is het belangrijk dat ze zichtbaarder worden in sleutelfuncties en een groter aandeel krijgen in het beleid. Uiteindelijk is een beleid dat rekening houdt met de toekomst duurzamer.

En dat vind ik dan weer zo bijzonder: wat vrouwen allemaal al gerealiseerd hebben, daar komt geen erkenning voor, maar slachtofferschap. Maar als we het over de problemen op aarde hebben, nou, DAN moeten vrouwen weer komen opdraven met hun verplichtte superieure kwaliteiten, ipv mannen gewoon verantwoordelijk te houden voor de kosten en de levens die ze souperen.

Het is het patriarchaat all over the place.

@vrouwen moeten hun eigen waarde kennen en hun plaats innemen.

En mannen absoluut niet. Die zijn ineens weer geen onderdeel van het zogenaamde partnerschapsprobleem.

@ Man en vrouw zijn twee kanten van de menselijke medaille. Ze zijn complementair.
@In deze balans is volgens Sabriye de vrijheid mannelijk, terwijl de liefde vrouwelijk is.

Oooh vreselijk.

Mannelijke vrijheid = vrij gehouden worden: niet voor je eigen vrijheid hoeven te gaan staan.
Vrouwen hebben wel even een heel andere vrijheidskracht laten zien: hebben een hele nieuwe wereld zelf uit de klei moeten trekken. Vanuit hun vrijheid, gingen ze dat zomaar doen.
Hoezo ‘vrijheid = mannelijk’? Astrid (E-mail ) (URL) - 02-02-’09 23:25
Ah, het godinnenspektakel is aanstaande weekend natuurlijk.
Dan hierbij mijn laatste bijdrage aan het spektakel:

Wij leven in een wereld die opgebouwd is door mensen (bijna iedereen) die een god buiten zichzelf, iets buiten zichzelf hebben moeten volgen. Alle structuren op de wereld zijn op deze zwakte ingericht.

Nu zijn er zoveel mensen die dat al helemaal los hebben gelaten, en als het ware dus ‘de god-in zichzelf aanvaarden’. En daarmee leg ik dan ook de associatie, als ik het woord ‘godinnenspektakel’ zie: met die god-in onszelf; die godin: die kracht in onszelf. En dus verwacht ik dat een godinnenspektakel juist werkt vanuit die kracht in onszelf, en toont waar zij overal al aanwezig is, en wat die zelfkracht allemaal al gerealiseerd heeft. Ik verwacht dat een godinnenspektakel uitspreekt, dat juist al die zaken die al gerealiseerd zijn vanuit die zelfkracht, feitelijk aantonen, dat mensen die zichzelf volgen, (en dat dan nog eens dwars tegen een tegenstroom in, die jou verplicht om jouw eigen tegenstroom te subsidiëren met jouw eigen belastinggeld), dat die mensen dus feitelijk ijzersterk zijn, geweldige unieke dingen neerzetten, enorme transformatiekrachten vertegenwoordigen, en vooral dus:

dat die sterke mensen onmogelijk verplicht kunnen worden om andere mensen te moeten dragen, andere mensen, die het maar allemaal veel te veel moeite vinden om zichzelf te leren kennen, het te ‘vaag’ of ‘te bitchy’ or whatever vinden, en het prima vinden om zelf niet voor de eigen keuzes te gaan staan, en zich dus liever laten leiden door de buitenwereld.

Mensen die zichzelf nog steeds braaf weggeven aan iets buiten zichzelf, verlangen energie en belastinggeld van een ander. Het is onbestaanbaar dat de godinnenkracht verplicht wordt een ander te dragen.

Die god-in onszelf is niet werkelijk een god of godin, maar het is wat allemaal ooit uitbesteed is geweest aan die god buiten ons (en al zijn vele vertegenwoordigers).

En in het transformatie proces ‘weer terug naar binnen’, blijft vaak eerst die buitenwereld nog het centrum, worden vaak allerlei aspecten van die buitenwereld naar binnen gehaald: mensen gaan het nu ZELF doen. En dat ZELF doen is dan heel geëmancipeerd: als je het ZELF doet, ben je niet meer afhankelijk van een ander, dus dan ben je geëmancipeerd. Totdat je dan werkelijk die echte transformatie stap maakt: je hoeft die aspecten van al die goden buiten je, niet ZELF te doen. Je hoeft ze HELEMAAL NIET te doen. Je mag ze los laten. Dan zitten die buitengoden en hun angsten en verlangens, die voortkomen uit hun zwaktes, niet meer in jou, maar ga je vanzelf van binnen naar buiten werken. Totale omdraaiing. Totale loslating van het oude. De onmetelijke ruimte van de innerlijke vrije wereld gevonden.

Dat op die externe goden gericht zijn, op iets buiten ons gericht zijn, is de crux van het patriarchaat. En die crux is nog altijd full-swing aanwezig. Ook al volgen mensen geen god, er is wel iets anders voor in de plaats gekomen. Alles leidt altijd naar buiten toe, en is daarmee ook een never ending story. Want die buitenwereld heeft nooit genoeg. Dat kan ook niet, want hij kan zich niet ‘vol’ voelen, want hij bestaat niet als een wezen. En hij gaat ook niet zuinig om met wat hij ‘krijgt’, want dat hoeft hij namelijk niet, want in het patriarchaat blijven mensen zichzelf toch wel naar buiten weg geven, dus hij mag alles opmaken, zelfs vernietigen, en daarna weer verlangend vragen om ‘meer meer meer’.

Nu zijn er zoveel mensen die dat proces los gelaten hebben.

Mensen die zich daar aan ontworsteld hebben, of er gewoon nooit aan mee gedaan hebben, dragen dus een mega kracht in zichzelf. Deze mensen ZIJN de transformatie. Zij ZIJN die kracht die van binnenuit komt. Zij ZIJN die godinnen.
Ook als deze mensen er niet ‘perfect’ in zijn (we hoeven niet allemaal verlicht te zijn), is het wel degelijk zo, dat al die mensen de transformatie kracht ZIJN.

En wat doet het godinnenspektakel: in plaats van de kracht van deze mensen als voorbeeld te stellen, doet het godinnenspektakel alsof al deze sterke godinnen-mensen, GERED moeten worden…….. Het spektakel geeft deze mensen dus geen positie, er komt geen erkenning voor de kracht in deze mensen. Nee, zij worden neergezet als ‘in een zwakke positie, die nu eindelijk maar eens overkomen moet worden’. Dit is een bekend patriarchaal perspectief: de kracht van het aanwezige vrouwelijke niet zien, ook al staat ze voor je ogen te dansen. En als je haar wel ziet dansen, dan denken: ‘Oh jee, er is een verschil tussen haar en al die andere mensen, dus we moeten haar redden’.

De verontwaardiging die ik proef bij Sabrye, over hoe het er aan toe gaat in maatschappij en alle beeldvormingen, die deel ik 100% met haar.

Sabrye koppelt die verontwaardigingsenergie echter aan de boodschap dat vrouwen en het vrouwelijke nog niet voldoende gewaardeerd worden. Maar ze waardeert zelf vrouwen en het vrouwelijke niet. Dat uit zich dan ook in het godinnenspektakel.

Er komt geen enkele erkenning voor de aanwezige kracht van vrouwen, of het vrouwelijke (wat niet hetzelfde is). Plaatjes als ‘Durf jezelf te zijn’, zouden foto’s of overzichten moeten zijn, van vrouwen die allemaal zichzelf durven te zijn. Het barst er van.
Nee, het zou een foto van vrouwen en mannen moeten zijn, die zichzelf durven te zijn, en de eigen unieke keuzes hebben gemaakt.

En onder dit plaatje zou dan moeten staan: al deze mensen deden compleet tegen de stroom in, hun eigen ding. En zij hebben daarin hun eigen prioriteiten gesteld, en heel veel dingen ‘los gelaten’. Iedereen die vindt dat hij of zij belasting op mag eisen bij deze mensen, moet opzouten. Als jij jouw keuzes en geld braaf weg geeft aan ideologieën van politici, dan is dat jouw keuze. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je daar mee creëert.

Deze mensen http://www.thefemininetouch.nl/index.php..
ZIJN de transformatie. Zij ZIJN de kracht van het leven in vrijheid.

Sabrye is zelf ook 1 van die mensen: zij IS de transformatie. Zij IS de kracht.
Zij hoeft de maatschappij niet te redden, zij hoeft het slachtofferschap niet namens vrouwen en namens het vrouwelijke aan te nemen via een spektakel.

Zij mag zichzelf juist als voorbeeld stellen, en de uiterste consequenties er uit trekken: Kijk eens hoe sterk een mens feitelijk is. Ga maar lekker ook zelf sterk zijn. Wat overigens helemaal niet hoeft. Maar als je dan belasting nodig hebt: opzouten.

‘Godinnenspektakel: werken aan een nieuwe wereld’ mag dan worden:
‘Godinnenspektakel: werken vanuit een nieuwe wereld’. En wie daar niet bij wil aansluiten, nou dan niet. Vrije keuze.

De economie is doodgelopen omdat iedereen maar akkoord gaat met het zichzelf weggeven aan datgene wat ‘het mannelijke doet’. Als je zomaar elke keer onbestaand geld in het systeem blijft pompen, dan kan je zomaar bedenken, dat dat natuurlijk enig moment mis gaat. http://www.thefemininetouch.nl/index.php..

Maar, omdat dat allemaal in het onbewuste geassocieerd wordt met ‘het glorieuze en/of machtige mannelijke’, laat iedereen het maar gebeuren. Totale zwakte is er in ‘het systeem’ geïnstalleerd, maar iedereen noemt het ’macht’ etc. Ik accepteer niet dat mensen die zo naïef en slaafs zijn, om dat allemaal maar te laten gebeuren, mij gaan vertellen waar ik mijn geld aan moet besteden, uit naam van ‘het goede’.

Bijna iedereen kijkt vanuit een slavenbewustzijn naar het mannelijke, of vanuit een slachtofferschapsbewustzijn. Dat zijn allemaal aangeleerde manieren om van de structuren af te blijven, die door mannen zijn neer gezet.

Niet het vrouwelijke is het probleem: zij is al miljoenen keer uit haar as verrezen.
Heeft ze geen salaris voor gekregen.
http://www.thefemininetouch.nl/index.php..

Niet het vrouwelijke is het probleem.

Dat zij verplicht blijft om zich weg te moeten blijven geven aan dat zwakke systeem dat vanuit het mannelijke perspectief is neergezet, DAT is het probleem.

Laat de godinnenkracht haar positie gewoon durven innemen, en zichzelf als groot voorbeeld stellen, in plaats van te doen alsof zij het vrouwelijke nog voort moet slepen.

Sabrye is een groot voorbeeld. Niet in de keuzes die zij maakt, maar DAT ze haar eigen keuzes maakt. Zij hoeft de maatschappij niet vooruit te sleuren, door te doen alsof het ons ontbreekt aan een partnerschapsmodel.

Al deze mensen zijn een groot voorbeeld:
http://www.thefemininetouch.nl/index.php..

En als mensen al die voorbeelden, die de hele dag overal voor onze neus voorbij komen, maar niets vinden, nou, laat ze dan lekker.
Alle voorbeelden die je voor je neus ziet lopen, die kan je in 1 klap aanvaarden als een kracht in jezelf, die je ook kunt inzetten.

Als je al die gratis voorbeelden afwijst, omdat je nog zo gehecht bent aan ‘oh, naïef, stom, bitchy, niet genoeg dit, niet genoeg dat….. ‘ nou, prima toch. Als je daar van af wilt, van al die drek in je hoofd, ga je vanzelf wel hulp zoeken.

Dat is nou de kracht van vrijheid.

@De derde golf probeert opnieuw vorm te geven.

Die derde golf zou juist moeten zijn: definitief LOS laten. Juist met de kracht van vrouwen als voorbeeld. Wat vrouwen allemaal gerealiseerd hebben afgelopen 40 jaar, vanuit hun innerlijke krachten, zonder destructie, en zonder er betaald voor te krijgen, puur vanuit die innerlijke kracht, dat is gigantisch. Het idee dat die politieke structuur boven ons hoofd nodig is, en en passent dan mag regelen dat het oude graaien en het kapot maken in stand kan blijven, is daarmee dus totaal doorbroken.

Vrouwen hebben bewezen dat je van binnenuit een hele nieuwe wereld kan realiseren, en dat je daar geen destructie voor nodig hebt. En dat, terwijl vrouwen niet eens perfect zijn, of allemaal verlicht of wat dan ook. Kan je nagaan, wat een potentie er in de mens zit.

En iedereen die wel die structuur boven zich wil hebben, de eigen keuzes wil weg geven, die betaalt dat dan maar lekker zelf.

Ik heb internetbankieren.
Wat ik gebruik, en wat ik belangrijk vind, daar kan ik aan bijdragen.
Ik zie niet in wat ik meer nodig heb qua ‘structuur’. Astrid (E-mail ) (URL) - 03-02-’09 11:24
Hee Astrid, je drukt je zelf ook wel heel helder uit hoor. ;)

Ik moet even iets kwijt over dat m/v. Ik kijk zelf eigenlijk al uit naar een vierde golf, als we dat akelige construct dat altijd maar verandert maar nooit echt bij ons past voorgoed op de brandstapel kunnen gooien.
Het werkelijke probleem is dat er met alle middelen een scheve macht en geldverdeling in stand wordt gehouden, waarbij ook een tweedeling loopt tussen echt maar slechtbetaald werk en goedbetaald schijnwerk. De macht is overwegend in handen van mannen. Het geld circuleert rond in elitaire mannencircuits, en het wordt niet uitgegeven aan vrouwen, althans, niet aan vrouwenwerk, omdat men zo gewend is dat de luiers gratis worden verschoond.
Geld wordt verdiend aan luchthandel en uitbuiting, maar het wordt amper uitgegeven aan nuttig werk. In dit systeem wordt alles wat van elementair belang is gezien als kostenpost, en al het zorgwerk krijgt een lage status. Hoe nodiger het werk, hoe minder het wordt betaald.
Van oudsher is het elementair noodzakelijke werk gedaan door slaven, lijfeigenen en vrouwen. Rijk worden kun je van fantasiefuncties zoals 'leiding geven', 'verantwoordelijkheid dragen', 'teams motiveren', 'koning zijn' en 'bidden voor het zielenheil', lege functies met een mythische status waar je niet moe van wordt en geen vuile handen van krijgt. Dat zijn nou precies de functies waaruit vrouwen worden geweerd en mannen hun status aan ontlenen.

Ondanks een eeuw emancipatiebewegingen treden vrouwen nauwelijks toe tot de mannenbolwerken waar de macht en het geld circuleren. Riane Eisler suggereert dat dit komt door enorme vrouwenhaat, waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat die zo hevig is in patriarchale kringen. Dat is best mogelijk, want in de patriarchale ethiek is die vrouwenhaat substantieel aanwezig, vooral vanwege de vrouwelijke seksualiteit en ons bezit van de baarmoeder.

Maar ik kan me niet voorstellen dat het alleen vrouwenhaat is, die neing om vrouwen te weren uit het 'old boys network'. Het is ook iets in vrouwen zelf, een onwil om mee te gaan in de make belief-wereld van macht, die gepaard gaat met misbruik, exploitatie, zelfoverschatting, legale roof en onderdrukking. Ik neem aan dat de meeste mannen hier ook niet in mee gaan, want hoe hoger je komt, hoe gewetenlozer je moet zijn. Mensen met veel geld en macht komen vaak uit kringen waarin het normaal is de schijn van je belangrijkheid op te houden.
Vrouwen die door die mythische schijn heen prikken worden vast niet populair. In die zin werken vrouwen beslist statusverlagend, omdat ze niet helpen de mythe van de belangrijkheid in stand te houden. Ze denken juist dat ze nuttig werk moeten doen... jakkes.

Het hiërarchische systeem dat het patriarchaat heeft verspreid bestaat al millennia lang, en de retoriek waarmee onevenredige macht en rijkdom wordt gelegitimeerd lijkt een natuurlijke vanzelfsprekendheid te hebben.

Doordat vele vrouwen gewend zijn om de broek van mannen op te houden, ontwikkelen zulke mannen een narcistische stoornis die ze het idee geeft dat ze zijn geboren voor de luizebaantjes, terwijl de mindere goden (zoals de vrouwen die hun luiers verschonen) het statusloze, slechter betaalde werk mogen doen. Zodra mannen zogenaamd 'vrouwenwerk' beginnen te doen, halen ze direct de krenten uit de pap, maken hun eigen regels en willen alleen datgene doen wat beter betaalt en status heeft, zoals 'leiding geven' en 'chef' zijn. Hun werk wordt mythisch opgeblazen.
Daar zouden vrouwen wat aan kunnen doen door hun zoons al van jongsafaan aan de afwas te zetten, hun eigen rotzooi op te laten ruimen en ze te leren dat ze zulke dingen ook voor anderen moeten doen. Ik neem aan dat de opvoeding niet meer zo strikt seksistisch is als vroeger, hoewel ik me kan voorstellen dat meisjes tegenwoordig ook niets meer hoeven uit te voeren.

Door 'vrouwelijke eigenschappen' beter te gaan waarderen los je deze problemen niet op. Zorgwerk en ander werk dat van primair belang is moet gewoon fatsoenlijk betaald worden. De circuits waar het grote geld rondcirculeert moeten worden opgebroken, zodat het geld de hele maatschappij in kan stromen. En mannen, vooral die zeer belangrijke mannen, moeten de vloer op, hun handen uit de mouwen steken en aan het schoonmaken slaan om van hun narcisme af te komen.

Nu is het meeste geld in handen van een kleine groep die zijn eigen belang mythisch opblaast en parasiteert op de rest van de maatschappij, gewone mensen die een gewoon leven willen leiden, maar dit niet kunnen omdat de parasieten ze van hun tijd en geld beroven. Met mannelijk en vrouwelijk heeft het niet veel te maken, maar alles met het bewust handhaven van een scheve verdeling van geld en macht. 'Mannelijk' en 'vrouwelijk' zijn slechts de constructen waarmee aan de scheve verdeling een natuurlijk aanzien wordt gegeven. Els - 04-02-’09 20:25
Ik wou nog even in het kort aanvullen dat ik ook wel allerlei zaken zie waar mensen verschillend over denken, en die verschillen zijn heel essentieel en liggen ook gevoelig. Bij mij ligt het tenminste gevoelig en persoonlijk.
Aan de andere kant zijn er wel typische problemen waar iedereen tegen oploopt, die worden veroorzaakt door ons economisch systeem, dat parasiteren in de hand werkt. Ook al doe je nog zo je best om langs dat systeem heen te leven, op den duur houd je het niet vol, want je wordt gedwongen steeds meer en harder te werken voor steeds minder geld.

Het is simpel in te zien dat steeds meer mensen op een gegeven moment tegen de grenzen aanlopen en merken dit systeem niet functioneert voor mensen die gewoon tevreden zijn met een redelijk inkomen. Op een gegeven moment word je ingehaald en moet jíj harder gaan werken voor het inkomen van anderen. Een bepaalde groep profiteert daar natuurlijk van, want het geld blijft wel ergens.

Dus is het toch een goed idee om te proberen te zien wat je gemeen hebt en hoe je een front kan vormen. Hoe moet ons economisch systeem met betrekking tot geld en werk veranderen, en hoe kun je dit voor elkaar krijgen? Waardoor worden die problemen veroorzaakt? Een evenement is in elk geval een prikkel om de dingen onder de aandacht te brengen, en het geeft een podium om stemmen te laten horen. Het maakt ook vanzelf weer een weerwoord los, wat ook een bijdrage kan leveren in de progressie.

Volgens mij zijn het niet alleen veranderende gezinsverhoudingen, maar ook conventionele machtsverhoudingen, die men via de globaliserende vrijemarkteconomie weer probeert te herstellen. Het is allemaal te complex om in één keer aan te pakken, maar elke deuk in een systeem dat het welzijn van de dragers niet centraal stelt is belangrijk. Els (E-mail ) - 04-02-’09 20:56
@Het werkelijke probleem is dat er met alle middelen een scheve macht en geldverdeling in stand wordt gehouden, waarbij ook een tweedeling loopt tussen echt maar slechtbetaald werk en goedbetaald schijnwerk.

Absoluut waar. Aan de ligging van geld in de wereld, kan je zo de machtsverhoudingen aflezen, en kan je zo zien hoe gelijkwaardig men elkaar al vind op de wereld (not).
Zoals je de werking van 'lucht waarderen' en zo beschrijft, daar zit een hoop in: iedereen ziet het, maar doet er toch aan mee.

Daar aan zie je dus: geld zelf betekent helemaal niets. Als we even niet kijken naar geld 'hebben', maar naar hoe geld stroomt: de manier waarop geld stroomt is een uiting van van de officiele en onofficiele afspraken die je hebt gemaakt in de verhoudingen tussen mensen. De manier waarop het stroomt, geeft aan, dat we de afspraak hebben gemaakt, dat we onderscheid WILLEN maken.

Als we dat niet willen, dan zullen we dus werkelijk totaal anders met ruilmiddel om moeten gaan.
Iedereen die werkelijk vindt dat ieder mens gelijk waardig is, kan samen het patriarchale spel ontmachten: wij kunnen wereldwijd ons eigen ruilmiddel systeem afspreken, waar iedereen werkelijk gelijkwaardig gewaardeerd wordt.

Heel veel mensen vinden dat naief, omdat het dan geen 'echt' geld is, en omdat 'de macht' dit nooit zou toestaan om dit op grote schaal te gebruiken.
Maar DAT is dus precies op dit moment de werking van geld: dat mensen mee doen met het machtsdenken rondom geld.

Stel je maar eens voor, wat er gebeurt als het Overvloedsprincipe http://overvloed.hetvrouwelijkeprincipe... in elk land begint te werken, en mensen met 'echt' geld ook gewoon bereid zijn om equi's voor euro's in te wisselen, en daarmee dus de bezitsmachtsfactor van de huidige geldwereld doorbreken. Wat gebeurt er dan? Dan is er geen beperking meer. En als er geen beperking meer is, hoef je ook niet op te potten, en vervalt ook de mogelijkheid om 'status uit het hebben van grote bezitten' te halen. Omdat dat dan helemaal geen kunst meer is. Het perse moeten hebben van een zeilboot, terwijl je 3 keer per jaar gaat zeilen, slaat dan helemaal nergens meer op. Dat soort dingen. Maar mensen die werkelijk affiniteit hebben met zeilen, zullen nog steeds een zeilboot hebben.

Binnen het patriarchale spel zal er nooit iets veranderen (de moeite die vrouwen doen om gelijke geldelijke waardering op het ene werkniveau te krijgen, heeft alleen maar geresulteerd om op een niveautje hoger 'de baas' automatisch ook meer geld te gunnen.... etc. dat is de werking van het patriarchaat).

Ik denk dat we echt buiten het patriarchaat om, precies de wereld neer moeten gaan zetten, die we willen. Door elkaar ook daadwerkelijk ongezien gelijk waardig te waarderen. Door alle ruilmiddel-circuits buiten het 'echte geldcircuit' niet meer als noodoplosssinkjes te zien, maar dat juist en masse te gaan gebruiken. En masse.
Veel mensen durven dat niet, toch iets met 'de macht' en zo. Ja, en dAt is dus hoe de mens zelf mee doet aan alles, en alles vanzelf weer bij het oude houdt.

Stel je voor dat de kredietcrisis inderdaad mega gevolgen gaat krijgen. Laten we even extreem denken: dan komen veel mensen zonder werk te zitten, en uiteindelijk zullen mensen hun geld alleen nog aan de meest basale dingen gaan uitgeven: eten, dak boven je hoofd etc. Dan staat dus ineens heel het leven stil. Ik heb een talent als coach, maar niemand huurt me dan meer in. Een ander heeft een talent als masseur, maar wordt ook niet ingehuurd, weer een ander maakte tot nu toe schoon bij iemand in huis, maar is ook ontslagen. Alles ligt stil. En stel je voor dat dan iedereen maar besluit met het Overvloedsprincipe mee te doen: ieders talent kan weer stromen. De euro's blijven voor de basics, 'er wat van maken in het leven', gaat via de equi's.

Daarmee zullen de patriarchale geldmachtsconstructies letterlijk oplossen.


Deze voorstelling van zaken is wat mij betreft volkomen realistisch.

@Door 'vrouwelijke eigenschappen' beter te gaan waarderen los je deze problemen niet op.
Nee, zeker niet.

Ik denk dat pas als mensen zelf kiezen om het werkelijk samen anders te doen, samen onze voeten verplaatsen, dan verandert er iets. Als mensen de moed hebben om samen de voeten te verplaatsen, dan is de 'machtsdemoon' blijkbaar uit het collectieve bewustzijn verdwenen, en dan beseffen mensen dat het aan de 6 miljard mensen op aarde zelf is om te beslissen hoe je met elkaar om wilt gaan, en verandert het samen zijn op aarde echt. Astrid (E-mail ) (URL) - 10-02-’09 08:47


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek