Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Egeria(Echidna) vorige || volgende (Eileithyia)


Heiligdom van Egeria
Heiligdom van Egeria

Egeria. Egeria was een Romeinse bron- of boomnimf, een van de Camenae. Haar heilige bron en grot waren te vinden in het dal van de Camenae, buiten de Porta Capena ten zuiden van Rome. Ze was ook de geest of lumpa van een stroom in het heilige bos op deze lokatie. Plutarchus noemt haar als een van de dryaden, nimfen van de eikeboom. In het woud van Aricia, het heilige bos van Diana aan het meer van Nemi, werd ze vereerd als geboortegodin. Ze had tevens profetische gaven.
De koning Numa en de Griekse held Hippolytos worden genoemd als echtgenoot van Egeria.
Egeria was de lerares van de legendarische tweede koning van Rome, Numa Pompilius, en onderwees hem in de wetten van het nieuwe rijk. Ze werd ook wel zijn vrouw genoemd. Op de plaats in haar heilige bos waar zij elkaar ontmoetten, en waar hij in haar wijsheid werd ingewijd, ontsprong een bron. Dit was in het woud van Aricia in Latium, dat gewijd was aan Diana. Volgens een legende zou Egeria na Numa's dood weg zijn gekwijnd en ten slotte door Diana vanwege haar klaagzang in een bron zijn veranderd. Haar heilige fontein en grot zijn nog steeds te bezichtigen.
Uit de identificatie van Egeria met de bron of stroom blijkt de ouderdom van haar verering. In de vroege tijd van de Italiaanse religie kende men nog geen antropomorfe goden zoals de Grieken die hadden. Men vereerde natuurlijke verschijnselen als zodanig, en kende deze een goddelijke kracht of wil toe. Deze natuurkrachten werden numina genoemd. Nimfen die werden geassocieerd met water, bomen of andere natuurverschijnselen, hadden vaak betekenis voor de vruchtbaarheid. Men bezocht de bronnen en grotten om te genezen of zwanger te worden. Aan de rituelen voor Egeria namen voornamelijk vrouwen deel die zwanger waren of wilden worden. De betekenis van het heiligdom was te vergelijken met het water in de grot voor Holda in de Hollestein in de buurt van Hilgershausen, waar vrouwen baadden om hun zwangerschapskansen te verhogen.
Egeria was aanvankelijk een watergeest, lumpa genaamd, wat later via lymphae gelijk werd gesteld aan het Griekse nympha, een nimf, vanwege de overeenkomst in klank. Monumenten die aan nimfen waren gewijd, noemde men Nymphaeum. Oorspronkelijk waren dit grotten, die men als verblijfplaats van de nimfen beschouwde. Hier voorzagen zij in de watervoorziening. De tempels, die vaak een ronde vorm hadden, dienden tevens als voorraadkamer en verzamelplaats. Bekend is het Nymphaeum van Ephese. Verder zijn er vele van deze heiligdommen gevonden in Klein-AziŽ, Corynthe, Constantinopel, in Rome etc. Met het woord nymphaeum werden later nog de fonteinen in de katholieke basilieken aangeduid.

Egeria werd samen met Numa als historische persoon genoemd. Maar Egeria was geen vrouw, maar een mythische vorm van de godin Diana zelf, uit een tijd dat de Romeinse goden antropomorfe trekken kregen. De bron waarin Egeria veranderde was de bron van Diana's heilige meer van Nemi, dat al bestond voor de stichting van Rome.
Ook is er geen bewijs dat Numa zelf ooit heeft bestaan; de begintijd van de Romeinse koningstijd is in nevelen gehuld. Volgens de Romeinse jaartelling overleed Numa in het jaar 673 v.o.j., maar net zoals het eerste jaar van onze jaartelling pas achteraf is bepaald, en is vastgelegd op de mythische geboorte van het kind Jezus, is ook het begin van de Romeinse jaartelling een verwijzing naar een mythisch verleden.
Diana werd door haar titel Vesta, die ze droeg in haar heiligdom in Nemi, net als de Camenae geassocieerd met deze godin van het vuur. Het water van Egeria's bron bij de Porta Capena, dat daar uit een spelonk uit een rots stroomde, werd dagelijks door de Vestaalse Maagden gehaald om de tempel van Vesta te reinigen. Het heilige water uit deze bron werd ook genezende kracht toegeschreven. Ook in het heiligdom van Nemi bestaan aanwijzingen dat Diana hier werd vereerd met een vuur. Vrouwen bezochten het heiligdom op de ides van augustus, de dertiende van de heetste maand, met volle maan, als de vruchtbare kracht van de natuur het grootst is. Zij droegen fakkels waarmee het woud werd verlicht. In het heilige gebied werden bronzen beeldjes gevonden van de godin, die een fakkel in de hand had. Er zijn aanwijzingen dat in het heiligdom een eeuwig vuur brandend werd gehouden. Ook het water van de bronnimfen had betekenis voor de rituelen van de Vestales.
Volgens een Latijnse mythe bracht Artemis, de Griekse Diana, haar beschermeling en vereerder Hippolytos verborgen in een wolk naar haar heilige woud in Aricia, nadat hij tegen Zeus' wil was teruggekeerd uit het dodenrijk. In Aricia trouwde hij met Egeria. Hippolytos was de zoon van Theseus en de Amazone Antiope of Hippolyte. De Amazones waren vereerders van Artemis, en werden ondermeer genoemd als de grondleggers van haar oorspronkelijke heiligdom in Ephese. Artemis veranderde Hippolytos' naam in Virbius. Frazer citeert de verklaring van Servius dat Hippolytus of Virbius verbonden is met Diana op de manier waarop Attis is verbonden met de Moeder der goden (Cybele), Adonis met Venus en Erichtonius met Minerva.
Maar Egeria is ook verwant aan de Griekse beschermgodin van het huwelijk en de doden Hera, die in Pagai een heilig bos bezat van zwarte populieren. Graves leidt Egeria's naam af van het Griekse Aigeiria, 'Van de zwarte populier'. Zij werd ook geassocieerd met Hercules, de Griekse held die net als Hippolytus na zijn dood weer tot leven kwam en in de hemel werd opgenomen. Hercules huwde met Hera's dochter of jonge aspect, Hebe. In de mythologie van de Etrusken was Hera Hercules' moeder. Ook de koningin van de onderwereld Persephone werd geassocieerd met een bos van zwarte populieren, dat te vinden was in het verre westen, traditioneel het gebied waar de doden de toegang vonden tot het hiernamaals.
Hera is de moeder van Hephaestus, die de Romeinen gelijkstelden aan Vulcanos. Tijdens de Volcanalia ter ere van de smidgod op 23 augustus werden ook de Camenae geŽerd, van wie Egeria er een was.

© nissaba.nl

Deze pagina is 6222 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: Aigeiria
Verwant: Camenae, Diana, Vesta, Hera


Functies: klaagzang, wet, zwangerschap, nimf, dryade, mentor, lumpa, orakel
Lexicon: numen, Vrouw Holle, Nymphaeum, ides
Feesten en rituelen: Camenae, Volcanalia (23 augustus)
Attributen: bron, fakkel, vuur
goden: Hippolytos, Numa Pompilius, Virbius
Archeologie: Porta Capena
Lokatie
Stad / steden:
Aricia, Rome (ItaliŽ)
Landen/volken: geen, geen, Romeinen
Streek/gebied: , ,

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden