Forum godinnen en beeldvorming
 weblog | godinnen | forum home ||

De islam beinvloedde het westen (slecht daglicht)

Plaats hier alles over jodendom christendom islam en hieraan verwante godsdiensten.

De islam beinvloedde het westen (slecht daglicht)

Berichtdoor Reader » ma 19 apr , 2010 21:12

"Wat algemeen als 'Middeleeuws' wordt beschouwd, werd in feite in Europa geïntroduceerd door de islam."


In de meest recente uit een serie essays[1] van John J. O'Neill, wijdt hij uit over de langdurige schade die islam heeft aangericht aan de Europese cultuur tijdens de eeuwen van de islamitische expansie. Uitvloeisels van de eeuwenlange invloed van de islam waren de Inquisitie — mogelijk zelfs een christelijke variant van de Sharia rechtbank — de Atlantische slavenhandel en het meedogenloze Spaanse optreden in Midden Amerika.

Sinds enkele decennia is er wederom sprake van Islamitische expansie naar de Westerse wereld, deze keer niet middels veroveringen maar immigratie en zelfislamisering. In dat licht gezien verwijst het onderstaand essay van John J. O'Neill indirect naar een samenhang tussen de opkomende barbarisering van de samenleving (nietsontziende straatterreur, bedreigingen, no-go-zones, enz.), de sinds Balkenende IV weer actief wordende inquisitie (zoals bijvoorbeeld tegen Nekschot en Wilders) en de worteling in het geciviliseerde en gepacificeerde Westen van een islamitische cultuur die gebaseerd is op tegengestelde waarden: parasitisme, geweld, intolerantie en ongelijkwaardigheid.

"Justitiëel gebruik van foltering: Had het Middeleeuwse Europa het van de islam?"

door John J. O'Neill

In mijn recent gepubliceerde boek, "Holy Warriors: Islam and the Demise of Classical Civilization," zet ik uitvoerig uiteen hoe een groot deel van wat algemeen als "Middeleeuws" wordt beschouwd, in feite in Europa geïntroduceerd werd door de islam, en het was de islam, en niet de Hunnen, Vandalen of de Goten, die klassieke beschaving, de rationele en humane beschaving van Griekenland en Rome, ten einde bracht. De beschaving die in Europa, in Noord-Afrika en het Nabije Oosten tot de zevende eeuw voortleefde tot het — als gevolg van de islamitische veroveringen — vernietigd werd.

In feite is de invloed van de islam op Europa veel groter geweest dan vaak wordt aangenomen, maar die invloed was uitsluitend negatief. De moslims brachten niet alleen de klassieke beschaving tot een eind, maar sleepten op den duur Europa op vele niveaus mee naar een barbaarsere vorm van cultuur. Het was van de moslims bijvoorbeeld, dat christelijke Europeanen het idee overnamen van "Heilige Oorlog," een concept dat in vroeger eeuwen ondenkbaar geweest zou zijn. Ook de instelling van slavernij en slavenhandel kreeg van de islam een nieuwe en krachtige impuls.

In tegenstelling tot de opvattingen van sommige moderne anti-christelijke auteurs, bracht het christendom een onmiddellijke en dramatische verbetering van de levensomstandigheden van de slaven, de armen en de onderdrukten met zich mee in het Romeinse Rijk. In "Holy Warriors," toon ik aan hoe de Kerk in de vroege eeuwen, in de loop der tijd het houden van slaven moreel onverdedigbaar maakte en uiteindelijk bijdroeg tot de complete afschaffing van het instituut slavernij. En net zoals het christendom onvermoeibaar doorwerkte aan de verlichting van de toestand van de slaven, bracht het een revolutie teweeg in het het strafrecht wat leidde tot meer humane behandeling van gevangenen. De eerste stap werd gezet door Constantijn, die uit respect voor Christus de barbaarse straf van kruisiging afschafte. Constantijn probeerde ook tevergeefs de wedstrijden met gladiatoren tot een eind te brengen, hoewel dit barbaarse vermaak minder dan een eeuw later, nadat de monnik Telemachus door toeschouwers werd gedood toen hij in een Romeinse arena twee gladiatoren uitelkaar hield, uiteindelijk alsnog verdween.

Precies hetzelfde gebeurde met het gebruik van marteling om bewijzen los te krijgen of bekentenissen af te dwingen: de kerk werkte aan de uitbanning daarvan uit de maatschappij. Zoals Philip Schaff schreef:

"De kerk, trouw aan haar humaniserende instincten, stond aanvankelijk vijandig tegenover het hele systeem van bewijsafdwinging. Een Synode van Auxerre (585 of 578) verbood de geestelijkheid getuige te zijn van een marteling. Paus Gregorius I wees een bekentenis die was afgedwongen door opsluiting en honger, af als waardeloos. Nicolaus I verbood nieuwe bekeerlingen in Bulgarije om bekentenissen af te dwingen door te krassen en te prikken met een puntig suk ijzer, als zijnde in strijd met ieder recht, zowel menselijk als goddelijk (866). Gratian vestigde de algemene grondregel dat "Confessio cruciatibus extorquenda non est". (Philip Schaff, History of the Christian Church, Vol. IV: Medieval Christianity. AD. 590-1073)

Aldus was de houding van de Kerk tot de twaalfde eeuw. Daarna echter vond er een complete en dramatische ommekeer plaats. Vanaf 1215 en verder, werd de Kerk — die zich tot dan toe had ingespannen ter verlichting van de toestand van gevangenen — de ondersteuner van de meest barbaarse vormen van marteling. In de woorden van Schaff:

"... In een latere periode, in de omgang met ketters, sanctioneerde helaas de hoogste autoriteit van de Romeinse kerk het gebruik van foltering en pleegde daarmee verraad aan haar nobele instincten en heilige missie. Het vierde Concilie van Lateranen (1215) inspireerde de verschrikkelijke kruistochten tegen de Albigenzen en de Waldenzen, en leidde tot de oprichting van de beruchte ecclesiastico-politieke Inquisitie-rechtbanken. Deze rechtbanken zagen foltering als meest effectieve manier van straffen en uitroeiïng van ketterij, en vonden nieuwe vormen van geraffineerde wreedheid uit die verder ging dan die van de vervolgers uit het heidense Rome. Paus Innocentius IV, in zijn instructie voor de sturing van de Inquisitie in Toscane en Lombardije, droeg de civiele magistraten op alle ketters door marteling een bekentenis af te dwingen van hun eigen schuld, en al hun medeplichtigen te verraden (1252). Dit was een onheilspellend precedent, dat meer kwaad heeft gedaan aan de reputatie van het pausdom dan de uitroeiing van een aantal ketters het goed gedaan zou kunnen hebben." (Ibid.)

Wat zou zo'n complete volte face veroorzaakt kunnen hebben? Een aanwijzing hiertoe is misschien te vinden in het feit dat niet in alle delen van Europa men met enthousme instemde met de nieuwe richtlijn:

"Als gevolg van de restricties van de kerkelijke macht door de [Duitse] keizer, kon de inquisitie in Italië niet volledig haar moordzuchtige karakter tenuitvoer brengen. In Duitsland was er verzet van burgers en bisschoppen tegen de invoering en Koenraad van Marburg, die tot inquisiteur was benoemd, werd in 1233 vermoord. Maar in Spanje kreeg het de volle steun van zowel de kroon als de burgers, die tot dan aan toe met vreugde deelnamen aan bloedige spektakels of aan stierengevechten. De Spaanse inquisitie die onder de regering van Ferdinand en Isabella werd ingesteld en van pauselijke sanctie voorzien (1478),[2] bereikte haar hoogtepunt onder de gevreesde Groot-inquisiteur Torquemada (vanaf 1483), die in zijn ijver om Moren, Joden en ketters uit te roeien zulke afschikwekkende excessen pleegde dat zelfs de pausen tegen het machtsmisbruik protesteerden, zij het met weinig resulaat. De inquisitie voerde het syseem van marteling op tot de uiterste grenzen. Na de Reformatie werd er nog steeds gebruik van gemaakt in rechtszaken wegens tovenarij en hekserij, tot de revolutie in de opinie in de achttiende eeuw het bestaan ervan wegvaagde, tesamen met de wrede straffen. Deze overwinning is te danken aan de gecombineerde invloed van rechtvaardigheid, menselijkheid en tolerantie." (Ibid.)

Dat de inquisitie haar spirituele tehuis in Spanje vond is natuurlijk alom bekend: Maar waarom dit het geval was is niet onderzocht, noch begrepen. Mogelijke verklaringen neigen ernaar zich te baseren op chauvinistische of ronduit racistische uitspraken die gedaan zijn over het inherente karakter van de Spanjaarden. Zelfs Schaff toont die neiging waar hij verwijst naar het genoegen dat de Spanjaarden vinden in stierengevechten. Maar er is een veel meer rationele verklaring; één die uitstekend strookt met de bekende feiten.

Uniek onder de volkeren van West-Europa, hebben de Spanjaarden vele eeuwen onder de heerschappij van de islam doorgebracht. Nu had de islam, in tegenstelling tot het christendom, geen enkele moeite met barbaarse vormen van executie zoals kruisiging of foltering. Marteling werd door profeet zelf al toegepast en in een berucht voorval had hij de leider van een joodse gemeenschap die hij had aangevallen, gemarteld totdat hij opbiechtte waar de schatten van de stad te vinden waren. Nadat de man bezweek en het geheim onthulde, liet Mohammed hem alsnog executeren. (al-Bukhari, Deel 5, Boek 59, Nummer 512).

Moslims hebben natuurlijk altijd al Mohammed als rolmodel voor de perfecte gelovige beschouwd en hem waar mogelijk nagedaan. Aldus hoeven we niet verbaasd te zijn te ontdekken dat door de eeuwen heen foltering en verminking, als de meest barbaarse vormen van executie, regelmatig werden toegepast door de volgelingen van de profeet. Zo ook is de geschiedenis van de islam in Spanje, dat vanaf het allereerste begin weinig meer was dan een eindeloze litanie van martelingen, kruisigingen, slachtpartijen en rooftochten.

Spanje-Historici, zelfs die de islam goed gezind zijn, hebben in de regel afgegeven op de vernietigende gevolgen van het nieuwe geloof op het land en het karakter van de inwoners. Richard Fletcher, een schrijver die zo islamofiel is als maar kan, schrijft:

"De periode van maximale onrust en ontwrichting op het schiereiland als geheel, lijkt ruwweg de halve eeuw geweest te zijn na het uitbreken van de Berberopstand in 740. De ineenstorting van de openbare orde, verstoring van de administratieve structuren en juridische gewoonten, gevechten en vendetta's tussen fracties, de gedwongen deportatie van hele gemeenschappen van de ene plaats naar de andere, willekeurige slavenjacht en diefstal van vee — waar Theodulf misschien met een innerlijke huivering naar verwees in een van zijn gedichten, als zijnde een "overweldigende ramp" — moet ernstigste sociale en economische gevolgen hebben gehad waar we alleen maar naar kunnen gissen. In sommige regio's zou dit eeuwen voortduren. In de "tierras despobladas" kwijnden olijfboom- en wijngaarden onverzorgd weg, gras en struikgewas overwoekerde de wegen en dorsvloeren, achtergeblevenen in de verlaten steden zochten gealarmeerd naar hun kinderen wanneer de plof klonk van instortend metselwerk. Steden als Salamanca zouden pas na de twaalfde eeuw weer uit het puin tevoorschijn kruipen." (Fletcher, The History of Moorish Spain, pp. 31-2)

Deze beschrijving van het land is nog extreem ingetogen en bedekt of negeert de verschrikkelijke realiteit op de grond. Want de oorlog die de Arabieren en Berbers naar Iberië hadden gebracht was als geen ander. Volgens Louis Bertrand, waren plundertochten en vernieling vanaf het allereerste begin aan de orde van de dag:

"Om christenen in hun plaatsen te isoleren was het niet voldoende hen omringen met een zone van hongersnood en vernietiging. Het was ook nodig om onder hen terreur te zaaien en moordpartijen aan te richten. Tweemaal per jaar, in de lente en de herfst, trok een leger vanuit Córdoba erop uit om christenen te overvallen en hun dorpen, versterkte posten, kloosters en kerken te vernietigen, ..." (Louis Bertrand, The History of Spain (19; p. 91)

De Spaanse christenen, die vele eeuwen gedwongen tussen de Arabieren en Berbers hadden moeten leven, begonnen veel van de karakteristieken van hun vijanden over te nemen:

"Het ergste kenmerk dat de Spanjaarden overnamen was het parasitisme van de Arabieren en de (Noord-)Afrikaanse nomaden: de gewoonte om van de opbrengsten van de buren te leven en de overvallen promoverend tot het niveau van een instituut, waar plunder en roverij erkend werd als het enig nodige middel van bestaan voor de strijder. Op dezelfde manier waarop zij [Arabieren] hun brood gingen "winnen" op Moors grondgebied [Noord-Afrika], gingen Spanjaarden er later op uit om goud te "winnen" op het grondgebied van Mexico en Peru.

"Ze voerden ook daar de barbaarse, bruute praktijken van de Arabieren in, door alles aan het zwaard te rijgen en plat te branden, met het kappen van fruitbomen, de verwoesting van gewassen, het in puin leggen van hele gebieden om de vijand uit te hogeren en ze te onderwerpen; overal slaven makend en zo de bevolking van de veroverde landen te veroordelen tot gedwongen arbeid. Al deze afschuwelijke methodes hadden de conquistadores geleerd van de Arabieren.

"Een aantal eeuwen bleef de slavernij in het christelijke Spanje gehandhaafd zoals in de islamitische landen (waar het nog steeds voortleeft). Zeer zeker is dat de Spanjaarden de onverzettelijkheid en hun fanatisme aan de Arabieren te danken hadden, de pretentie om Gods uitverkorene te zijn, ten minste het meest katholieke land van het christendom. Philip II, bijvoorbeeld heette net als Abd er Rahman of El Mansour, 'Verdediger van het Geloof.' (Bertrand, Ibid., Blz. 160)

Hierbij kan opgemerkt worden dat het eveneens vanuit het Iberisch schiereiland was dat in de vijftiende en zestiende eeuw een nieuw tijdperk van slavenhandel werd geïntroduceerd [De Atlantische slavenhandel, in navolging van de dan al eeuwenoude Arabische slavenhandel]. Bertrand hierover:

"Ten slotte was het niet zonder risico op besmetting dat de Spanjaarden eeuwenlang in contact met een ras geleefd hadden van mannen die hun vijanden kruisigden en uitmuntten in het opstapelen van duizenden afgehakte hoofden bij wijze van trofee. De wreedheid van de Arabieren en de Berbers maakte school op het schiereiland. De gewelddadigheid van de emirs en kaliefen, die hun broers of hun zonen met eigen handen vermoordden, zou worden overgedragen op Pedro de Wrede en Hendrik van Trastamare, die wurgers op bivak, die geen haar beter waren dan de doorsnee moordenaars." (Bertrand, Ibid., blz. 160)

Dat de pausen, die in Italië verbleven, berustten in de opleving van foltering in Europa, kan ook worden toegeschreven aan de invloed van de islam. Eeuwenlang lag het Italiaanse schiereiland in de frontlinie van de voortdurende oorlog tussen de islam en het christendom, een oorlog waar de moslims zelf van hadden besloten dat hij oneindig zou zijn.

Zuid-Italië, evenals de eilanden Sicilië en Sardinië, ondergingen gedurende enige tijd hetzelfde lot als Spanje — met hetzelfde resultaat: christenen uit deze regio's gingen net als die van het Iberisch schiereiland, de houding en gewoonten van hun islamitische vijanden overnemen: Sommigen gingen deelnemen aan de Arabische slavenhandel, anderen gingen er harems op nahouden die volgepropt werden met talrijke concubines en net als bij de Arabieren onder toezicht werden gesteld van eunuchen.

Weer anderen deden de oude gebruiken van marteling en kruisiging herleven, gebruiken die juist afgeschaft waren door de christelijke prelaten en vorsten van voor de zevende eeuw… van vóór de islamitische invasie…
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10954
Reader
 
Berichten: 320
Geregistreerd: di 10 okt , 2006 17:41

Berichtdoor Reader » di 20 apr , 2010 21:37

ask Spain about the 781-year invasion by Berbers & Arabs:

http://www.in.com/videos/watchvideo-ask ... 43255.html
Reader
 
Berichten: 320
Geregistreerd: di 10 okt , 2006 17:41

Berichtdoor Bileam Faustina » vr 21 mei , 2010 14:31

Beste Reader,

het bovenstaande verhaal is volstrekt niet waar!!! De reactie van de Europa op de Islam was de Renaissance. Zo is het aan de islam te danken dat Europa weer in contact kwam met het rationalisme van Aristoteles en de voorsocratici. Het Christendom had al deze werken met de boekverbranding vernietigd en zo maar één leer voor de Europeanen overgelaten. Juist in de Islam is altijd veel ruimte geweest voor interpretatie en wisten zij deze boeken wel te waarderen en voor vergetelheid te behoeden. Ook is de Islam en dat overigens nog steeds, alleen zien jullie dat niet, de meest tolerante monotheïstische religie van de wereld. Alleen de boeddhisten en atheïsten doen het beter. Verder zijn alle religieuzen altijd zeer intolerante geweest jegens anders gelovigen. De kolonisatie en de wreedheden die daarmee gepaard zijn gegaan zijn zeer zeker niet door de islam geïnspireerd maar al zo oud als de wereld en gerechtvaardigd door denkers als Locke en Thomas More.
De late middeleeuwen en renaissance waren een periode waarin de intolerantie ten opzichte van andersdenkenden eerder toe- dan afnam. Zoals zo vaak moesten vooral de joden het ontgelden.
In 1290 werden de joden verdreven uit Engeland, in 1306 werden zij verdreven uit Frankrijk. Gedurende de 14e eeuw werden zij verdreven uit de Duitse landen. De meesten van deze Asjkenazische Joden vestigden zich in Polen.
Op het Iberisch Schiereiland heerste lange tijd een relatief tolerant klimaat. Met de val van Granada in 1492 kwam hier een einde aan. Meer dan 100.000 joden verlieten de Spaanse koninkrijken. Deze Sefardische Joden vestigden zich voornamelijk in Noord-Afrika en het Ottomaanse Rijk. Sommigen van hen gingen naar Portugal en de noordelijke Nederlanden.

Oftewel te midden van de Moren voelden de joden zich meer op hun gemak dan tussen de "blonde bessie".
De problemen zoals die nu in het midden oosten spelen zijn van zeer recente aard en zijn vooral te wijten aan de hoge toename van zionistische Joden in dat gebied. Voor heen rond 1900 en eerder leefde daar moslims, joden en christen bijzonder goed naast mekaar. De spanningen in het midden-oosten zijn een direct gevolg van de agressie van de nieuwe joden en de algemene pro-zionistische opstelling van de westerse wereld. Welke boe en bah roepen wanneer China, Tibet bezet, Rusland een opstandige provincie binnenvalt of Iran een protestactie neerslaat. Maar dapper wegkijken wanneer een hele bevolkingsgroep wordt opgesloten in ghetto's onder mensonwaardige omstandigheden.
Misschien is het een idee om je wat meer te verdiepen in een echt boek dan alleen je te baseren op het ongeschoolde huiswerk van een anti-islam website.
P.s. Het idee van de heilige oorlog is toch echt voor het eerst te vinden in het boek Jozua van het Oude Testament. Dus als deze historicus daar al aan voorbij gaat dan vraag ik me af waar hij deze titel gekocht heeft.
Bileam Faustina
 
Berichten: 7
Geregistreerd: do 11 okt , 2007 20:44

Berichtdoor Reader » wo 02 jun , 2010 10:42

Ongeschoold zou het zeker niet, maar geschooldheid leidt niet enkel naar Naar Rome of Mekka. Geschooldheid betekent kennis, en de kennis is in de eerste instantie een bruikbaar materiaal. Hoe meer kennend, hoe meer wijs, is een fout formule.

Het standpunt wordt zeker bepaald door de ligging, of anders gezegd door de plaats waarvanuit men het onderwerp bekijkt.

De mens is een slachtoffer van het natuur. Vooral geniet het natuur van de mensendaad. Het sterkste overblijft, de zwakste sterft uit, en daarvoor hoort de mens de bedrieglijke logica en de voorbestemde overtuiging te gebruiken om deze "genadeloze cyclus" te rechtvaardigen. Het natuur is blij met de sterkste, want die kan de gang van natuur voorthelpen.
Reader
 
Berichten: 320
Geregistreerd: di 10 okt , 2006 17:41

Berichtdoor Stardust » wo 02 jun , 2010 17:28

Ik lees beide standpunten en onlangs kwam ik dus ook de eerdere inzichten tegen.

Ik heb een boek dat geschreven is door een arabist. Daarin wordt de vreedzame coëxistentie en de bevruchting door de oosterse culturen geprezen die eeuwenlang in Spanje zou hebben bestaan. Niet dat de schrijver blind was voor de conflikten.
"The Arabs in Mediaeval Europe" Norman Daniël.

Wordt hoog tijd dat ik dat boek weer eens doorwerk.
Heel verfrissend in elk geval en niet vanuit christelijke denkbeelden.
Hij is een erudiet op Arabisch taalgebied en weet haarfijn de nuances te herkennen om bepaalde teksten in de tijd te weerleggen of bevestigen, dat doen weinig hem na.

Maar een rozige visie is nogal controversiëel en mogelijk een mythe. De verklaring kan natuurlijk gekleurd worden door vooroordelen ten aanzien van Islam of Joden enz. Maar de slavernij zoals hierboven ook aangeduid bestond blijkbaar op zeer grote schaal en invallen door Islamieten of Moren en Arabische invloeden waren een ware plaag. Nu zou je gemakkelijk kunnen menen dat dit door christelijke geschiedschrijvers zou zijn omgevormd in hun voordeel.
Per jaar had men enkele honderduizenden nieuwe slaven nodig.
Rooftochten waren dus aan de orde van de dag.

De slavernij zou naar het Islamitische of oosterse voorbeeld door het westen zijn overgenomen. Het feodalisme blijkbaar ook. Of dat juist is betwijfel ik, want Slavernij is al zo vroeg in de geschiedenis ontstaan en bijna zo oud als de wereld.

Het roven van negerslaven is door de kerk getolereerd omdat het feitelijk geen mensen zouden zijn. Dat ligt ongeveer in een Darwinistische orde van de aapmens naar de beschaving.
Al het duisters werd als duivels gezien. Daar pasten bijgeloof en magie prima in. Dat de kerk natuurlijk zelf hocus pocus propageerde is even iets anders. Maar het was dus een drogreden om werkslaven te legitimeren. Voorts beschouwden ze de bevolking op zich al even gering en die waren niet meer dan voetvolk en lijfeigenen zonder rechten die je schaamteloos diende uit te buiten. Voor vrouwen heeft dat edele gedachtengoed nog tot in de vorige eeuw doorgewerkt. Voor sommige landen en culturen overigens nog steeds.

Maar vanuit die minder positieve benadering zouden de kruistochten een andere motivatie hebben gehad, namelijk het uitroeiien of terugdringen van de Islamitische overheersing. Die meer dan bij geruchte vernomen brandschattingen of slavenhandel hebben een zucht van verlichting bij studenten geschiedenis teweeg gebracht, omdat eindelijk een heilig huisje omviel.

Maar wat te denken van Isabelle met haar dwangmatige bekeringen en verdrijving van Moren en Joden?
Als ze zo leuk samenleefden waarom dan die houding?
De klassieke uitleg is natuurlijk dat de kerk zo intolerant zou zijn geweest en despotisch monotheïstisch. Of was er wellicht verzet gerezen tegen teveel allochtoonse invloed?

Twee denkbeelden die behoorlijk tegenstrijdig zijn.
Vraag mij weleens af of de geschiedenis zich herhaalt.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor Reader » do 03 jun , 2010 15:32

op een zonnige dag heeft een man geëist dat zijn buurman twee ogen zou verliezen, de buurman had er bezwaar tegen!

de ongeïnteresseerde rechter was in de war, en besliste voor het middelste te kiezen; zo verloor de buurman maar één oog, en was iedereen weer blij :-)

(verwoord)
Reader
 
Berichten: 320
Geregistreerd: di 10 okt , 2006 17:41

Berichtdoor Stardust » vr 04 jun , 2010 18:24

Dat is een leuke Reader.
Bedoel je nu het derde oog?
Vanwege die zonnige, dus verlichte dag?
Afbeelding
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor Bileam Faustina » vr 04 jun , 2010 20:31

@Stardust, dat zou wel erg leuk zijn als Reader in staat is om op die wijze te denken. Maar ik kan me gezien de openingspost en de wijze waarop hij op mijn reactie reageerde niet voorstellen dat hij dat daadwerkelijk doet. Maar als hij de door jou genoemde interpretatie daadwerkelijk op het oog had dan kan dit nog weleens een hele interessante ontmoeting worden. Kunnen we gaan toetsen of Reader zijn naam met verve kan verdedigen.
[url]
http://www.youtube.com/watch?v=qhcYetdLSDs&feature=fvw[/url]
&
[url]
http://www.youtube.com/watch?v=L6aUUng6 ... re=related[/url]

Maar ik ben bang dat hij gewoon een voorbeeld wilde geven over hoe verachtelijk het islamitisch recht wel niet is.

"We zullen zien." Joelde de blinde en hij ging...
Bileam Faustina
 
Berichten: 7
Geregistreerd: do 11 okt , 2007 20:44

Berichtdoor Reader » vr 04 jun , 2010 21:15

stardust, dat is ook leuk bedacht :)
@Bileam Faustina, ik heb je als persoon niet gezien, jij me wel! misschien zou je je avater moeten veranderen, het ziet er associaal uit.

vergeet me als persoon, want ik wil niet op persoonlijke discussies ingaan
Reader
 
Berichten: 320
Geregistreerd: di 10 okt , 2006 17:41

Berichtdoor Bileam Faustina » za 05 jun , 2010 15:28

Hmm... mijn profiel is niet asociaal, het is hooguit intimiderend. Maar dat zijn de dingen al snel voor wie niet zeker is van zichzelf. Weet je wat het is beste Reader, in tegenstelling tot jou kan ik Lezen met een hoofdletter of zoals Nietzsche het zou noemen Herkauwen. Ik zie de mens dwars door zijn woorden heen. Als jij zo kon lezen zal het nu volgende weinig verrassend voor je zijn.

De voyeur, de gluurder, de Sleutelgatentuurder, is een zwarte komiek. Hij is weerzinwekkend in zijn duistere anonimiteit, in zijn heimelijk invasie. Hij is meelijwekkend in zijn eenzaamheid. Maar, vreemd genoeg, is hij door diezelfde stilte en verborgenheid in staat om van iedereen binnen zijn gezichtsveld een onwetend deelgenoot te maken. Dit is zijn dreiging en macht.

Er bestaan geen glazen huisjes. De gordijnen zijn gesloten en het "echte" leven neemt een aanvang. Sommige aktiviteiten kunnen het daglicht niet verdragen. En deze geheime gebeurtenissen zijn het spel van de voyeur. Hij zoekt ze uit met zijn duizendkoppige leger van ogen­ zoals het kinderlijke idee van een godheid die alles ziet.
"Alles?", vraagt het kind.
"Ja, alles", antwoorden zij, en het kind wordt achtergelaten om deze goddelijke intrige te verwerken.

De voyeur is masturbant, de spiegel zijn insigne, het venster zijn prooi


Jim Morrison

Als fundamentalist ben ik niet bereid tot compromissen, om even te ageren op dat middelste oog van je. Ik ben geen ongeïnteresseerde rechter, ik zorg dat ik mijn huiswerk heb gedaan en zo dus weet waarover ik spreek. Compromissen worden gesloten door mensen die niet kunnen overtuigen. Door mensen die de waarheid liever geweld aan doen dan om ervoor te knokken. Slappelingen, het type mens waar de jungle van de waarheid heel goed zonder mee kan. Het type mens dat van zelf de voeten neemt wanneer het een sterkere treft.

Een weerloze prooi houd zich muisstil om niet ontdekt te worden door een jager op rooftocht, maar als de jager geen bedreiging vormt, om wat zou de prooi zich dan verstoppen. Ik vergeet niet of verdring, ik overweldig, en overwin.

Een prettig weekend gewenst,
Bileam Faustina
 
Berichten: 7
Geregistreerd: do 11 okt , 2007 20:44

Berichtdoor Reader » zo 06 jun , 2010 9:42

Mooi Nederlands, leen je me het ook? (vind ik, al ben ik er niet best in)

Ik heb mijn eerste reactie herlezen om te zien waar het misverstand zich bevindt, en denk dat het het volgende is:

Reader schreef:Het sterkste overblijft, de zwakste sterft uit, en daarvoor hoort de mens de bedrieglijke logica en de voorbestemde overtuiging te gebruiken om deze "genadeloze cyclus" te rechtvaardigen. Het natuur is blij met de sterkste, want die kan de gang van natuur voorthelpen.


Ik heb je er niet mee bedoeld, maar de auteur van het artikel. of liefst had ik het over al deze soort schrijven. het enige waarop reageerde in je bijdrage was "ongeschoold", daarmee meende ik dat het niet om ongeschoolden gaat, maar om een gewone subjectieve mens gaat. het boek is te herkennen aan zijn titel.
Reader
 
Berichten: 320
Geregistreerd: di 10 okt , 2006 17:41

Berichtdoor Bileam Faustina » zo 06 jun , 2010 11:12

Ha, ik heb na aanleiding van jouw goede voorbeeld ook nog eens mijn reactie nagelezen en inderdaad ontdekt dat het woord ongeschoold afkomstig was uit mijn eigen reactie . Ik ook altijd met mijn grote bek. :bloos:
Maar betekent dat nu dat jij je artikel in tweede instantie nuanceerde of zelfs afviel? Want die mogelijkheid is bij mij geen enkel moment opgekomen. Waardoor ik dacht dat je inderdaad mij bedoeld als niet zozeer ongeschoold maar wel bevooroordeeld. De door jezelf aangehaalde quote vatte ik daarom op als een soort provocatie en vandaar mijn eigen provocerende schrijfwijze.
En ja bevooroordeeld zijn is natuurlijk een blinde vlek waar ik zelf weinig erg in heb, maar voor het geval jij het wil weten. Ik ben geen moslim en dus ook geen fundamentalistische moslim, maar een gnosticus die eenvoudigweg alles dat hij als onjuist bestempeld te vuur en te zwaard bestrijd. Nou ja, in ieder geval mijn excuses voor het gerezen misverstand en de ferme taal en geniet van het mooie weer vandaag! Met vriendelijke groet,

Hier nog een filmpje over waarom ik zo gekant ben tegen negatieve beeldvorming rondom moslims.
Bileam Faustina
 
Berichten: 7
Geregistreerd: do 11 okt , 2007 20:44

Berichtdoor Stardust » zo 06 jun , 2010 14:07

4 your eyes only

Afbeelding
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor els » vr 09 jul , 2010 16:02

Grappig hoe christenen altijd de beste islamcritici zijn, alleen vergeten ze altijd de balk uit hun eigen ogen te halen. Het christendom wordt hier even volkomen ahistorisch witgewassen. :-)

Ik heb zelf wel trouwens eens net zoiets gedacht. Wij hebben hierde Renaissance te danken hebben aan de golf van vluchtende Byzantijnse Romeinen, toen het Byzantijnse rijk viel door de islamitische invallen. Maar toevallig viel die Renaissance samen met een enorme golf van heksenvervolgingen, kettervervolgingen en vrouwenhaat. De Heksenhamer is geschreven in het jaar 1485, en niet in de Middeleeuwen. Ook de onderdrukking van wetenschappelijke ontdekkingen zoals die van Galilei dateert uit deze periode.

Ik heb me dus wel eens afgevraagd waarom die tijd zo positief werd gewaardeerd, en waarom deze verschrikkingen gewoon worden genegeerd. Althans, het wordt niet helemaal genegeerd, maar het wordt toegeschreven aan de Middeleeuwen.

Dat zegt die John O'Neill dus ook. Maar het is natuurlijk wel bekend dat de Middeleeuwen zo ook hun (christelijke) verschrikkingen kenden. De Middeleeuwen waren feodaal, en de boeren leefden in lijfeigenschap van de edelen en de kerk, met alle ellende van dien. Hun eigenaren beschikten over lichaam en leven van de boeren.
Je kan dus niet zomaar zeggen dat het christendom 'onvermoeibaar' heeft gewerkt aan het bevrijden van slaven, want lijfeigenschap is voor mij hetzelfde als slavernij, alleen is het geïnstitutionaliseerd, terwijl slaven vaak gewoon gevangenen of oorlogsbuit waren.

Desondanks is het wel goed als hier eens aandacht aan besteed wordt, want diverse opvattingen die tijdens de Renaissance opkomen lijken mij ook uit de islamitische cultuur te komen. Maar om nou echt te zeggen dat het alleen van de islamieten komt is ook weer niet makkelijk. De Romeinen vormden de basis voor het christendom, en diverse wetten, al vanaf Augustus, komen overeen met die van het jodendom en wat tegenwoordig de islam heet. De Romeinen waren ook kampioenen in het martelen van tegenstanders. In het Byzantijnse rijk werd dit voortgezet, er bestaan levendige verslagen van.

"Het ergste kenmerk dat de Spanjaarden overnamen was het parasitisme van de Arabieren en de (Noord-)Afrikaanse nomaden: de gewoonte om van de opbrengsten van de buren te leven en de overvallen promoverend tot het niveau van een instituut, waar plunder en roverij erkend werd als het enig nodige middel van bestaan voor de strijder.


De heilige teksten van de islam beschrijven duidelijk een imperialistische roofcultuur, waarbij de moslims leven van het beroven van hun tegenstander en de oorlogsbuit en van het parasiteren op de gekoloniseerde volken. Maar dit is niet verzonnen door de islam. Het is in elk geval verspreid door de Romeinen. Misschien is het ook al ouder, maar in de islamitische teksten zie je de Romeinse cultuur van roofsoldaten doorschemeren.
Het christendom was als staatsgodsdienst van de Romeinen natuurlijk precies hetzelfde. Denk niet dat de Romeinen het roven eraan gaven toen het rijk christelijk werd gemaakt: christus was voor alles een 'messias', een soort jihadstrijder dus. Het christendom werd geïdentificeerd met de keizercultus.

Een interessant voorbeeld van een Romeins aspect dat je terugziet in de islam is dat de Romeinen 'burgerrechten' gaven aan degenen in de overwonnen landen die de heerschappij van de Romeinen erkenden en hun regels wilden volgen. In het christendom gebeurde dit natuurlijk ook, maar het christendom was dan ook gewoon Romeins. Daarmee hangt ook het Romeinse protectionisme samen, dat in de islam terugkeert (of wordt voortgezet?) als het dhimmi-systeem. Het centrale begrip hierin is de Pax Romana, de Romeinse vrede... gelijk aan de naam van de islam dus, dat eveneens tegelijk 'vrede' en 'onderworpen' betekent.

Dit hield in dat de volken en mensen die zich niet onderwierpen aan de Romeinen/moslims en zich niet goedschiks kaal lieten plukken vogelvrij waren en konden worden vermoord.

Naast al de vernederingen werden zij ook nog verplicht hun plunderaars en heersers in de gedaante van een god te prijzen en te eren. Het zich op de grond werpen zoals moslims dat nog altijd doen voor hun god heeft zijn oorsprong in het vereren van hun overheersers.

Na de zogenaamde kerstening van Constantijn (in werkelijkheid pas later) werd dit gebruik voortgezet als 'christendom': de overwonnen volken moesten verplicht overgaan tot het christendom, wat in feite betekent dat ze zich onderwierpen aan de Romeinen. Dit systeem was zo succesvol georganiseerd dat het Romeinse rijk erdoor is overleefd.

Je kan dus niet zomaar zeggen dat het allemaal 'de islam' betreft, want in grote trekken zijn christendom, jodendom, islam en de Romeinse overheersing één pot nat. De verschillen zijn ontstaan door schisma's, omdat het wezenlijk intolerante heersersculturen betreft.

Het late Romeinse rijk werd ook in Europa voortgezet in christelijke gedaante. Die band blijkt wel uit Karel de Grote, de keizer die Europa onder dwang kerstende: hij was in Rome gekroond tot Imperator (keizer) van het Romeinse Rijk. Interessant dat dit gebeurde rond de tijd dat de islam, een andere off shoot van het Romeinse Rijk, het oosten onder voet liep. De islam heette toen trouwens nog niet zo, en bestond in feite niet als zodanig.
De islam zou in Europa tot Poitiers zijn doorgedrongen en door Karels voorganger Karel Martel in 732 eruit zijn gejaagd.

Het feodaliseren van Europa was er een gevolg van. Maar de Europese volksaard was altijd anders geweest dan de oosterse, dus de veel aspecten zijn hier gewoon niet aangeslagen. De verschillen tussen oost en west zijn al heel oud, al komt dat misschien doordat het oosten al langer geknecht geweest is onder theocratische dictaturen (bv. Egypte, het Achaemidische Perzische rijk etc.).

Niettemin ben ik het met O'Neill eens dat er veel meer oog moet zijn voor de invloed van de islam op de gekte van het Vaticaan in deze tijd. In de islam was godsdienstgekte die al eeuwen in ontwikkeling was enorm verfijnd, en in de cultuur vind het hersenspoelen onophoudelijk plaats. Vijf keer per dag bidden, bij alles wat je doet god of de profeet aanroepen, ieder detail van het leven baseren op het gedrag van de profeet, je strikt houden aan de bepalingen van de koran en profeet, dat goldt in het verleden ook al. Er was al veel eerder een begin mee gemaakt, en de wereld is door deze godsdienstkrankzinnigheid gewoon in een neergaande spiraal terecht gekomen.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor els » vr 09 jul , 2010 16:32

Bileam Faustina schreef:Zo is het aan de islam te danken dat Europa weer in contact kwam met het rationalisme van Aristoteles en de voorsocratici.


Dat is een mythe die stamt uit de rijk gefinancierde islamitische propagandafabriek. Dat er veel wetenschappelijke teksten uit de oosterse wereld kwamen ligt voor de hand, want daar was van oudsher het centrum van de wetenschap. In de tijd van de Arabische overheersing werd het Arabisch de standaardtaal, dus veel wetenschappelijke werken werden in het Arabisch vertaald. Maar de vertalers waren voor een groot deel Grieks-sprekende christenen, die hun eigen wetenschappelijke werken naar de nieuwe taal vertaalden. Met de islam had dit niets te maken. Er waren ook wel moslims die zich met wetenschap bezighielden, maar daar waren ook weer christenen bij die zich gedwongen tot de islam hadden bekeerd, omdat je als niet-moslim geen leven had. Maar de wetenschap was ook niet veilig voor de islam.

Het beste voorbeeld is wel Averroes, een van de grote bewaarders van Aristoteles. Hij liep zelf gevaar en heeft lange tijd in ballingschap moeten leven in Spanje. Hij heeft ondermeer geschreven dat de islamitische wereld zo achterlijk was vergeleken met de rest omdat moslims hun vrouwen in de huizen opsloten als beesten, in plaats van ze mee te laten doen aan het openbare leven en het ontwikkelen van het denken. Daaruit blijkt al dat door de islam vrouwen slechter werden behandeld dan door de christenen, maar ook dat de islamitische cultuur helemaal niet zo bloeide als men ons tegenwoordig wil doen geloven. Niet voor niets is de erfenis van Averroes doorgegeven in de Latijnse wereld, en niet in de islamitische.

Het Christendom had al deze werken met de boekverbranding vernietigd en zo maar één leer voor de Europeanen overgelaten.


De werkelijkheid is dat er over het christendom heel erg kritisch is geschreven, zodat er heel veel bekend is over de terreur van deze religie. Dit in tegenstelling tot de islam, dat een ingebouwd mechanisme heeft om iedere kritiek te smoren. Over de islam wordt de geschiedenis nog altijd vervalst, en de islamitische geschiedenis wordt helemaal onterecht verheerlijkt. Het wordt tijd dat de geschiedenis van de islam ook eens met eerlijkheid wordt beschreven.

De late middeleeuwen en renaissance waren een periode waarin de intolerantie ten opzichte van andersdenkenden eerder toe- dan afnam. Zoals zo vaak moesten vooral de joden het ontgelden.
In 1290 werden de joden verdreven uit Engeland, in 1306 werden zij verdreven uit Frankrijk. Gedurende de 14e eeuw werden zij verdreven uit de Duitse landen. De meesten van deze Asjkenazische Joden vestigden zich in Polen.


Andersdenkenden worden ook uit de islamitische wereld verdreven, zodra moslims de meerderheid krijgen. In het begin, als moslims een minderheid vormen, gaat het om irritante en kleine rellen en incidentele moorden, maar als ze de meerderheid krijgen komt de zaak in een stroomversnelling en zie je overal genocides en verdrijvingen.

De islam was in het begin in het oosten maar een minderheid. Het ging om een terroriserende bovenlaag die parasiteerde op de rest van de maatschappij. Maar als je nu kijkt in de islamitische wereld, zie je hoe heel snel overal andere culturen verdwijnen. Atheïsme is er strikt verboden, atheïstische websites worden geblokkeerd, evenals andere natuurlijk. Christenen die evangeliseren worden in het gevang gezet of vermoord. Als je een moslim een bijbel geeft, gewoon om eens in te kijken, loop je groot gevaar.
In Turkije woonden een eeuw geleden nog meer dan 30% christenen, een minderheid dus, en in de loop van een eeuw zijn ze, na enige genocides en andere terreur, allemaal verdwenen. Uit Pakistan worden niet-moslims verjaagd, in de Palestijnse cultuur is een moslim zijn leven niet zeker als hij streeft naar samenleven met de joden, uit Irak zijn in korte tijd honderdduizenden christenen verjaagd, en ga maar door.

Wat het verleden van de islam betreft, de islam stelt duidelijk dat iedereen de keuze krijgt tussen het accepteren van de islam of het zwaard. Wie geen moslim wilde worden, werd vermoord.

Voor christenen en joden werd een uitzondering gemaakt, omdat zij in principe tot dezelfde heersende religie behoorden ('mensen van het boek'), en omdat zij tot dhimmi werden verklaard, dus de melkkoeien van de moslims. Zij moesten zware schattingen betalen waar de moslims op parasiteerden, zonder veel bij te dragen aan de beschaving. Wie niet betaalde, werd vermoord.

Misschien is het een idee om je wat meer te verdiepen in een echt boek dan alleen je te baseren op het ongeschoolde huiswerk van een anti-islam website.


Het deconstrueren van anti-islamkritiek is net zo belangrijk als het deconstrueren van mythische islampropaganda. ;)
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Stardust » vr 09 jul , 2010 18:23

Hoi Els, welkom back.

In hoeverre de geschiedenis werkelijk is te reconstrueren is moeilijk omdat er altijd vanuit een bepaalde kijkhoek, belangen of vooroordelen wordt geredeneerd.

Zo gaan er duidelijke wetenschappelijke stemmen op dat de tijd onder de islam in o.a Spanje niet zo florissant of tolerant was als algemeen werd aangenomen. Zo zouden de Islamieten slaven veroveren en in grote mate, om hun systeem van leifeigenen te handhaven en zou slavernij op zich al een uitvinding van hen zijn.
De oorzaak van de kruistochten zou dan een heel ander perspektief krijgen maar het gevaar is dan weer groot dat dit door christelijk gezinden is weergegeven, die een patent hebben op het vervalsen van de geschiedenis in hun voordeel uiteraard.

Maar inderdaad Els onder het christelijke vaandel waren lijfeigenen niet beter af en hielden de Romeinen en Grieken net als vele andere culturen ook slaven.

Anderen poneren dan weer dat de wijsheid die de Islam zou hebben meegebracht in feite een remigratie van kennis zou zijn.

De grote Griekse denkers deden niet onder voor die in het Ottomaanse lijkt mij. Al is de oorsprong van bijvoorbeeld wiskunde wel betwist en zou Pythagoras zijn kennis uit het Oosten hebben.

Dat wij dan zo laat zouden zijn met het ontdekken van de omloop van de Zon in ons Heliocentrisch heelal lijkt mij overigens ook tamelijk twijfelachtig, omdat ze ook in Egypte en de steentijd zelfs al wisten van de beweging van hemellichamen en zonnewijzers of sterrenconstellaties. Daar denk je niet aan als de aarde plat is.
En Pythagoras zowel als Plato waren ooit in Egypte zoals zoveel grote geesten. Verder is veel kennis vernietigd, onder andere de enorme bibliotheek van Alexandrië. Waarschijnlijk aangesticht door Rome.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor els » za 10 jul , 2010 20:55

Stardust schreef:Hoi Els, welkom back.


Ja, jij ook. :knipoog:

Stardust schreef:In hoeverre de geschiedenis werkelijk is te reconstrueren is moeilijk omdat er altijd vanuit een bepaalde kijkhoek, belangen of vooroordelen wordt geredeneerd.


Dat is zo, maar ik weet uit welke hoek ik kijk, en de situatie in de islamitische theocratieën, het Romeinse Rijk en het feodale Europa stroken niet met de waarden van mijn wereldbeeld. De geschiedvervalsers die van het Spanje onder de islam een mooi vredig rijk proberen te maken proberen de werkelijkheid aan te passen aan míjn ideaalbeeld, omdat ze beseffen dat de werkelijkheid ons beeld van de islam negatief zal kleuren.

Dat is precies wat de hele islamitische propagandafabriek doet: ze proberen de islam acceptabel te maken voor het westen. Maar het is een feit dat de islam diametraal staat tegenover alles waar ik voor sta, dus als iemand komt met een sprookje van het vredige Spanje waar de wetenschap tot zo'n hoog niveau werd bedreven dankzij de islam weet ik al meteen uit welke hoek de wind waait.

Maar inderdaad Els onder het christelijke vaandel waren lijfeigenen niet beter af en hielden de Romeinen en Grieken net als vele andere culturen ook slaven.


Precies. We moeten goed oppassen voor de mooiweerverhalen van christenen. Men denkt dat we het verleden nu wel zo'n beetje vergeten zijn, en dat we niet meer weten hoe het westen zich met veel strijd en ondanks veel moordpartijen en heksenjachten heeft weten te bevrijden van deze religie.

Dankzij het feit dat we het christendom naar de achtergrond hebben kunnen verdrijven, is onze maatschappij leefbaarder en menselijker geworden. En wat doen de christenen nu... die schrijven de positieve kanten van het westen toe aan de christelijke invloed. Alles wat volgens de moderne waarden niet deugt is de schuld van een ander, en alles wat wij goed vinden is 'christelijk'. Maar het westen heeft zich wat positiever kunnen ontwikkelen omdat het christendom géén macht meer heeft. Je kan eerder stellen dat overal waar de vooruitgang wordt tegengehouden de christenen er nog altijd de rem opzetten.

Dat wij dan zo laat zouden zijn met het ontdekken van de omloop van de Zon in ons Heliocentrisch heelal lijkt mij overigens ook tamelijk twijfelachtig, omdat ze ook in Egypte en de steentijd zelfs al wisten van de beweging van hemellichamen en zonnewijzers of sterrenconstellaties. Daar denk je niet aan als de aarde plat is.


Dat de aarde rond was, was in elk geval de Grieken al bekend. Het is neem ik aan dankzij het feit dat degenen die het christendom en de islam verspreidden onontwikkelde mensen waren dat er veel kennis verloren is gegaan.

Verder is veel kennis vernietigd, onder andere de enorme bibliotheek van Alexandrië. Waarschijnlijk aangesticht door Rome.


Dat was in elk geval niet Rome. Julius Caesar was juist zo enthousiast over Alexandrie dat hij na zijn terugkeer uit Egypte ondermeer een bibliotheek stichtte, de eerste in Rome. Dit werd uitgevoerd door een van zijn legeraanvoerders, Asinius Pollio.
Wel is in de haven bij Pharos tijdens de gevechten een schip in brand gevlogen dat was bestemd voor de bibliotheek, waarbij veel verloren is gegaan. Misschien komt daar het verhaal vandaan.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Stardust » zo 11 jul , 2010 15:07

Hoi Els

Ik probeer wat te lezen op dat gebied maar de oorzaak van de brand in de bibliotheek werd aan verschillende groepen toegeschreven. Een van de meest lugubere feiten was de marteling en moord van Hypatia en dat zegt wel iets over de vooroordelen van bepaalde richtingen.

Of ik het terugvind weet ik niet, maar de brand is toegeschreven aan een groep monniken. Kan mij niet echt voorstellen dat de behoeders of stichter van de bibliotheek belang konden hebben bij de vernietiging ervan.

Het is niet bekend of er een specifieke gebeurtenis is aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het einde van de bibliotheek. Er zijn verschillende verklaringen in omloop:

De bibliotheek van Alexandrië, verreweg de grootste van de oude wereld, liep eerst per ongeluk brandschade op tijdens Caesars acties tegen Pompeius in 47 v. Chr., om nog meer schade op te lopen bij de verwoesting van de paleizenwijk in 270.

Daarop volgde de kwaadaardige vernietiging door de christenen aan het eind van de 4de eeuw n. Chr. Wat er na dat alles nog over was van de boekencollectie werd in 641 n. Chr. vernietigd door de islamitische veroveraars.

De geïdealiseerde versie van de Islamitische propaganda over het vreedzame Spanje is zeker een mythe gebleken die echter ook in het westen lang opgang maakte en werd gedoseerd.

Of dit:

In het jaar 642 staan de troepen van generaal Amr voor de poorten van Alexandrië. Het bevel luidt de beroemde bibliotheek in brand te steken. In Medina heeft kalief Omar zijn troepen opgedragen alles te vernietigen wat tegen de Islam ingaat.

Hoe het ook zei, het geloof heeft met conservatieve en op macht gerichte doeleinden heel wat stagnatie en bloevergieten veroorzaakt en doet dat ongeacht welke vorm nog steeds.
Aangezien ze de wetenschap eeuwenlang hebben tegengehouden kunnen ze zich niet echt beroemen op het verspreiden van objektieve kennis.
Het onderzoek op medisch gebied met stamcellen b.v. wordt weer onmiddelijk geblokkeerd omdat dat een privilege van God zou zijn of moord op cellen.

We mogen blijkbaar onze hersens niet gebruiken die dezelfde God ons zou hebben gegeven om de manco's van Zijn concepten te corrigeren .

Het beheersen van kennis is altijd een methode om het volk te mennen. Vrije gedachten zijn dus taboe.
Laatst bijgewerkt door Stardust op zo 11 jul , 2010 15:20, in totaal 3 keer bewerkt.
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor Stardust » zo 11 jul , 2010 15:09

1. Eratosthenes (276-195 vC)

Eratosthenes was door Ptolemaeus III aangesteld als directeur van de beroemde bibliotheek van Alexandrië. Zijn meest opmerkelijke prestatie is het nauwkeurig opmeten van de omtrek van de aardbol. Hij wist dat er in Syene een bron was, waarvan de bodem op het middaguur van de dag van het lentepunt (= 21 juni) verlicht werd door de zon. Hij wist ook dat Syene op dezelfde meridiaan als Alexandrië lag. Hij mat op 21 juni in Alexandrië de hoek tussen een loodrechtstaande gnomon (stok) en de schaduw. Deze hoek kwam uit op 7,2 graden, een 50 ste van de omtrek van de aarde (360 graden). Uit de goniometrie wist hij dat hieruit de omtrek van de aarde te berekenen viel: het enige wat hij nodig had was de afstand van Syene naar Alexandrië, die hij dan met 50 moest vermenigvuldigen. Ptolemaeus stelde hem slaven, bematisten genoemd, ter beschikking die met “exact” gelijke passen liepen. Zij bepaalden die afstand op 5000 staden. Eratosthenes bepaalde dan de omtrek van de aarde op 252.000 staden, wat 39.690 kilometer is. Dit verschilt 320 kilometer met de nauwkeurigste metingen met GPS-satellieten
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00

Berichtdoor els » di 13 jul , 2010 19:41

Ja, het is een heel gedoe met die bibliotheek, het lijkt wel of christenen en moslims elkaar de loef afsteken wie de eer toekomt. Hoewel ze tegenwoordig ook juist weer de schuld op elkaar afwentelen. Goed om het eens op een rijtje te zetten.

Interessant citaat van Eratosthenes, dat maakt wel heel duidelijk dat zowel de kennis als het intellect verdwenen met de opkomst van het christendom (waar ik ook de islam onder versta :) ).

Er is jammer genoeg niet een ondubbelzinnige historische bron vinden, maar het is een feit dat sinds de keizer Theodosius eind vierde eeuw een begin werd gemaakt met het geleidelijke sluiten van alle heidense tempels en academisch. :knipoog:

Enigszins niet-neutraal en onduidelijk stukje uit Wikipedia:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I

Vanaf 392 koos Theodosius echter een harde lijn tegen het heidendom. De heidense cultus werd verboden en heidenen konden geen officiële ambten meer bekleden. In welke mate dit besluit effect heeft gehad is niet duidelijk, omdat bij zowel christelijke als heidense auteurs in de 5e eeuw geen aanwijzingen voor een effectief verbod op de heidense cultus zijn aan te treffen. Met de afdwinging van het verbod werd waarschijnlijk nauwelijks ernst gemaakt. De officiële bestrijding van de Romeinse godsdiensten en het heidendom was ingezet, maar zonder veel overtuiging. Bovendien hadden de Romeinse godsdiensten al sinds lang hun aantrekkingskracht verloren voor de grote volksmassa die inmiddels bijna geheel christelijk was geworden. Eigenlijk waren de enige 'heidenen' die er nog waren intellectuelen die uit een soort 'nostalgie' naar het glorieuze Romeinse verleden lippendienst aan de oude godsdienst bewezen. Of daar nog echte overtuiging bij aanwezig was kan rustig betwijfeld worden. De vervolgingen van overheidswege golden veeleer de aanhangers van christelijke ketterijen die vaak het etiket 'heidendom' kregen opgeplakt. Theodosius begreep dat het christendom als een integratie-instrument kon dienen om het Rijk beter bij elkaar te houden. Vernietiging van heidense tempels werd voornamelijk uitgevoerd door lokale bisschoppen, die tempels ook wel overnamen voor eigen gebruik. Dit symboliseerde dan de overwinning op het heidendom, naast het praktische doel van kostenbesparing. Dit gebeurde in Rome bv. met het Pantheon dat daarom tot in de huidige tijd behouden bleef. Maar elders werd ook veel verwoest. Zo werd het prachtige heiligdom, het Serapeum in Alexandrië en mogelijk ook de laatste restanten van de eertijds beroemde bibliotheek van Alexandrië, verwoest.


In het jaar 642 staan de troepen van generaal Amr voor de poorten van Alexandrië. Het bevel luidt de beroemde bibliotheek in brand te steken. In Medina heeft kalief Omar zijn troepen opgedragen alles te vernietigen wat tegen de Islam ingaat.


:-) Het leukste aan deze verhalen is dat je er niet achter komt of het nou christelijke of islamitische propaganda is, of dat islam zich een heldendaad heeft toegeëigend die ze tot de verbeelding sprak, terwijl het nu tegen ze wordt gebruikt. Misschien deden ze het echt, maar dit verhaal is in elk geval een mythe, want in 641 was er nog geen islam, noch kaliefs Amir en Omar. Dat is een construct achteraf, of zoals wij dat noemen, geschiedvervalsing.
els
Beheerder
 
Berichten: 3134
Geregistreerd: zo 14 jul , 2002 22:08
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Stardust » wo 14 jul , 2010 7:54

Precies Els, die geschiedenisvervalsing waar ik mij ook mateloos aan erger. Ze vernietigen de oude tempels en gebruiken de bouwstenen van elkaar om er een nieuwe overtuiging mee te bouwen. Door het vernietigen van de geschiedenis proberen ze te voorkomen dat we hun fabricages doorzien als "geleend erfgoed"

Van Christendom was in 400 ook niet echt sprake want pas door Constantijn die zelf Mithrasaanhanger bleef en waarschijnlijk alleen in zichzelf geloofde werd het christendom staatsgodsdienst.
Dat kwam hem handiger uit. Alles onder een paraplu van macht.

Overigens is het privilege van de kerk om de macht te hebben koningen en keizers te kunnen kronen gebaseerd op een vervalst document. Dat dat bekend was bleek wel uit een keizer die zichzelf kroonde. Hij had maling aan de Paus.

Geschiedenis wordt herschreven met het bloed van de overwonnenen. Maar de godsdienst evengoed.
Het heliocentrische heelal was een voorbeeld van de egocentrische waanvorming en machtscultus binnen de religies.
Religie is een middel om het volk aan de leidsels der onderdanigheid te laten sukkelen.

Inderdaad propaganda van het soort dat ook het communisme gebruikt. Maar in feite is dat ook een religie, alleen wordt die op een staatshoofd als afgod geprojecteerd.
De vernietiging van de bibliotheek is meer een wapenfeit.
Een krijgstrofee van barbarisme. De echte heidenen zijn de vernietigers van onvervangbaar cultuurgoed en vervalsers van de geschiedenis. Het probleem met religie en feitelijk elke vorm van macht is dat er een inflatie onstaat die een machthebber tot zelfverkozen god verheft. Geen mens ter wereld is in staat dat op een integere manier vorm te geven. "Macht corrumpeert, abolute macht corrumpeert absoluut".
Stardust
 
Berichten: 185
Geregistreerd: vr 10 jul , 2009 10:00


Keer terug naar jodendom christendom islamWie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron