-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

huisvrouwenwerk: zeer… | Home | Uw vrouwen zijn een a… |

Alsnog subsidie voor de SGP

Woensdag 05 December 2007, 12:22 pm - Categorie: maatschappij De SGP krijgt volgens een uitspraak van de Raad van State alsnog de subsidie over 2006 die was ingetrokken na het proefproces dat door het Clara Wichmann Instituut was aangespannen. In een hoger beroep kwam de Raad van State tot dit oordeel, nadat de bepalingen van het Vrouwenverdrag van de VN nog eens waren bestudeerd op een mogelijkheid om onder het discriminatieverbod uit te komen.
Volkskrant: De Raad van State oordeelt nu dat in de Wet subsidiëring politieke partijen een afweging is gemaakt tussen het belang van gelijke behandeling en het belang van politieke partijen om hun gedachtegoed uit te dragen. Het Vrouwenverdrag laat die afweging toe. Bovendien vindt de Raad dat voor vrouwen in Nederland de mogelijkheid bestaat lid te worden van een politieke partij die hen wel op gelijke voet voordraagt voor vertegenwoordigende functies.
Deze redenering is zo krom dat het een raadsel is hoe hoge politieke en juridische organen zich erop kunnen baseren.

Nederland heeft verdragen ondertekend waarin expliciet wordt gesteld dat discriminatie tussen mannen en vrouwen niet wordt toegestaan, en ook de Nederlandse wet waarborgt gelijke behandeling van alle burgers. Maar wat heb je aan dergelijke beschermende regels als deze niet opgaan voor religieus gedachtegoed en het gedachtegoed van politieke partijen? Als deze organen worden uitgesloten van het discriminatieverbod, en het juridische systeem dat de wetten controleert ziet er zelf op toe dat de institutionele discriminatie legaal kan worden beoefend, wat houden de beschermende wetten tegen discriminatie dan nog in?

Discrimineren mag niet, maar wie het toch wil doen kan zich beroepen op zijn godsdienst, of een politieke partij oprichten om een discriminerend beleid in de praktijk uit te voeren, onder goedkeuring van de rechtelijke macht. De drie meest gezaghebbende instanties met de grootste invloed op de maatschappelijke ordening komen hiermee onder het gezag van wettelijke en internationale antidiscriminatiebepalingen uit.

Ook het argument van de 'vrije keuze' van de SGP-vrouwen is een drogreden. Een vrije keuze betekent een keuze die zonder het afdwingen van beperkingen door middel van discriminerende bepalingen worden gemaakt. Dat betekent dat de SGP-vrouwen vrij zijn bestuursfuncties naast zich neerleggen als zij dat uit vrije wil doen, maar dat zij er ook voor kunnen kiezen wel deel te nemen aan het bestuur. Als vrouwen zich uit zichzelf onderwerpen aan een ideologie die vrouwelijke deelname aan openbare beleidsfuncties ontzegt, is het ze vrij dit te doen. Maar iemand uitsluiten door dwang is het tegendeel van 'vrije keuze'. De SGP mag geen discriminerende regels opstellen en dan zeggen dat het iemands vrije keuze is om je te onderwerpen aan deze discriminatie of niet. Dat is het misbruiken van de religieuze vrijheid die de seculiere maatschappij aan iedere burger garandeert. Het is een geluk dat onze samenleving nog seculier is, maar als godsdienst, politiek en juridische macht samenspannen om burgerrechten op religieuze en politieke gronden teniet te doen, kun je je afvragen wat dit nog inhoudt.

| | Auteur: els-geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

zestien reacties

In de procedure bij de Raad van State stond de vraag centraal of de Nederlandse wetgeving voor de subsidiëring van politieke partijen in strijd is met artikel 7 van het VN-Vrouwenverdrag. In dit verdrag, dat Nederland heeft aanvaard, staat onder andere dat de overheid mannen en vrouwen op gelijke voet laat deelnemen aan politieke partijen. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de wetgever tijdens de behandeling van de Wet subsidiëring politieke partijen een afweging gemaakt tussen gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het belang van politieke partijen om hun gedachtegoed uit te dragen. Daaruit is de bepaling voortgekomen dat de minister de subsidie alleen mag intrekken of korten als een partij strafrechterlijk veroordeeld is vanwege discriminatie. Dat is met de SGP niet gebeurd.

„Ook een partij wier gedachtegoed wat betreft de gelijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen afwijkt van de heersende opvattingen en actuele rechtsontwikkelingen, dient, behoudens ieders verantwoordelijkheid jegens het strafrecht, onbelemmerd te kunnen deelnemen aan het publieke debat”, zo stelt de Raad van State in de uitspraak.

Hartelijk dank , meneer de rechter Blacky - 05-12-’07 13:44
Bedankt voor de toelichting, Blacky. Het is dus eigenlijk de combinatie van 'vrijheid van godsdienst' en misbruik van de 'vrijheid van vereniging' en de regel dat wie niet is veroordeeld wegens discriminatie dat discriminatie vrij en legaal kan zijn binnen politieke partijen. De betrokken organen spannen zo samen om onrecht te legaliseren waar de gemiddelde kleuter nog doorheen kan prikken.
Misschien moeten al deze instanties worden aangeklaagd wegens misbruik van de wet om beschermende bepalingen met betrekking tot burger- en mensenrechtig nietig te kunnen maken. Els (E-mail ) (URL) - 05-12-’07 14:28
Tja, en dat proces van uitsluiten van vrouwen, betalen we dus zelf, met ons belastinggeld.

En dan betalen we ook nog belastinggeld voor het opstellen van een emancipatienota 2008-2011 'Meer kansen voor vrouwen'. Tja.

Een nota waar overigens de blanke autochtone man niet in voorkomt. Die is daarin als grote afwezige in de nota blijkbaar het ultieme voorbeeld van 'geëmancipeerd zijn'. Zoals de mannen van de SGP ongeveer, stel ik me zo voor.

En dan betalen we ook nog belasting geld voor de uitvoering van de voorstellen in die emancipatie nota, zoals bijvoorbeeld het vergroten van het aantal vrouwen in de top. Omdat mannen aan de top gewoon jaar in jaar uit door zijn blijven gaan met het NIET naar binnen halen van vrouwen, zo een beetje als de SGP ongeveer.

En in die nota wordt gezegd: 'Veelal worden kandidaten geworven uit het eigen bekende netwerk. Als daar weinig vrouwen in zitten, wordt een man niet 'vanzelf' door een vrouw opgevolgd.'
Goh, wat een schattige, onschadelijke formulering he.

Oftewel: het feit dat mannen aan de top nu al decennia lang totaal ongeëmancipeerd en wereldvreemd in hun eigen wereldje zijn blijven zitten, gaan we dus zo niet benoemen.
Nee natuurlijk niet. In plaats daarvan koppelen we het aan de vrouwen emancipatie, de vrouw in de beeldvorming als het probleem blijven belasten is veel acceptabeler, en dus gaat er van ons belastinggeld er op gestuurd worden, dat er, uit naam van de vrouwen emancipatie, alsnog meer vrouwen kunnen doorstromen naar de top.

En van de rijke mannen aan de top, die de emancipatie volledig aan zichzelf voorbij hebben laten gaan, terwijl ze toch zoveel geld hebben dat ze ieder een persoonlijke goeroe hadden in kunnen schakelen om te leren hoe ze WEL op geëmancipeerde manier hun netwerk diverser hadden kunnen maken, verwachten we niets. Welnee, moet allemaal kunnen hoor, als de heren er nog niet aan toe waren. Die arme rijke toppers moeten we dus met ons belastinggeld ontzien van eigen investeringen in de eigen ontwikkeling naar geëmancipeerd zijn, en dus moeten we toestaan dat zij vrouwen gewoon niet opnemen, en dan betalen wij met onze belastinggeld wel dat het dan alsnog gebeurt.

Want vrouwen met ons eigen belastinggeld maar blijven uitstoten, en dan verplicht belastinggeld inleveren om dat weer in evenwicht te brengen, dat moet kunnen, hebben we nu begrepen van de Raad van State. Astrid (E-mail ) (URL) - 05-12-’07 14:58
Ik moest even denken aan wat jij van-de-week schreef Els, in een forum topic:

http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.p..

"
Het heeft te maken met bekende dilemma's: betekent tolerantie dat je ook intolerante systemen moet tolereren, mag je godsdienstvrijheid gebruiken om andere mensenrechten ongeldig te maken, mag de democratie per meerderheid de democratie afschaffen, mag je het kiesrecht gebruiken om de mensenrechten van bepaalde groepen af te schaffen?
"

Dus daar komt dan nog deze vraag bij: 'Mag je burgers belasten tot het moeten afdragen van belastinggeld, waarmee ze hun eigen tegenstroom opwekken, doordat het geld gebruikt wordt voor het ontlasten van een groep van het aangaan van hun emancipatieproces'? Astrid (E-mail ) (URL) - 05-12-’07 15:15
Wat dat belastinggeld betreft: dat is natuurlijk wel een goede. Volgens mij moet je burgers in principe juist wel via de belasting laten bijdragen aan politieke partijen, anders ontstaat het probleem dat de meest draagkrachtige groepen meer politieke macht hebben. Maar voor het uithollen van de democratie en burgerrechten en gelijke behandeling mag je volgens mij wel een grens trekken: we hoeven niet bij te dragen aan het functioneren van partijen die discrimineren en de democratie bedreigen. Maar wat is ons middel daartoe? Precies, via de rechter aantonen dat zo'n partij discrimineert. En als de rechter dan juist zegt dat het een recht is van politieke partijen om bepaalde groepen te mogen discrimineren, wat moet je dan nog?

Je hebt gelijk dat het ook heel tegenstrijdig is om het overheidsgeld te gebruiken om vrouwen tot de 'top' te laten doordringen, omdat de top zelf rijk en intelligent genoeg is om iets aan de uitsluiting van vrouwen te doen. De enige verklaring hiervoor is dat de lieden in de top er helemaal geen vrouwen bijwillen. Misschien zijn ze bang dat vrouwen te kritisch staan tegenover het ontduiken van wetten en regels, die door het invoeren en onderhouden van onethische systemen riant profiteren van het werk dat anderen verrichten zonder hun eigen verplichtingen aan de maatschappij na te komen.

Zo gaat er trouwens wel meer belastinggeld naar verkeerde plekjes. Winstbeogende megaprojecten als de Betuwelijn moeten helemaal met belastinggeld worden gefinancierd, net zo min als de uitbreiding van Schiphol. Het bedrijfsleven moet de winsten maar investeren, in plaats van zelf de lusten op te strijken maar de samenleving voor de lasten te laten opdraaien. Els (E-mail ) (URL) - 05-12-’07 15:54
Mensen, de rechter heeft gesproken !

En daar moeten wij het allen mee doen, of je het leuk vindt of niet.

Het is natuurlijk nu wel erg kinderachtig om nu nog na te trappen, dit vertelt meer over de mentaliteit van uzelf dan over de inhoud , de rechter heeft gesproken DAMES ! Piet - 05-12-’07 18:08
Ach gut, ongeëmancipeerde zielePiet denkt geen recht op een eigen mening te mogen hebben, als DE RECHTER heeft gesproken.
En zo hebben er ook al heel wat andere zielePieten hun leven opgeofferd aan bijvoorbeeld een oorlog die niet van hen was.

Maar waarschijnlijk bedoel je alleen maar dat je het erg vervelend vind dat anderen er wel een eigen mening op na houden, kinderachtige zielePiet. Om moe van te worden - 05-12-’07 18:53
Natrappen, ja, dat is natuurlijk wel heel ondemocratisch. Maar als een rechter rechtmaakt wat krom is, laat ik dat toch niet zomaar passeren. Els (E-mail ) (URL) - 05-12-’07 20:11
@Misschien zijn ze bang dat vrouwen te kritisch staan tegenover het ontduiken van wetten en regels, die door het invoeren en onderhouden van onethische systemen riant profiteren van het werk dat anderen verrichten zonder hun eigen verplichtingen aan de maatschappij na te komen.

Hier gloort er misschien hoop: http://www.volkskrant.nl/economie/articl.. Astrid (E-mail ) (URL) - 06-12-’07 00:04
Um, tsja, "De Rechter heeft gesproken"
Kijk en dat ondemocratische onderdeel van ons bestel moeten we eens moderniseren.
Want het komt al te vaak voor dat infantiele, vooringenomen vakbroeders (levenslange benoeming) tot de meest vreemde uitspraken komen, vooral gebaseerd op de wens een politiek statement te maken of in stand te houden, of om het de eigen beroepsgroep, via een nieuwe jurisprudentie, makkelijker, of goedkoper, te maken om bepaalde zaken af te handelen (met alle onrechtvaardige gevolgen van dien).
In hoeveel van de U "overkomen" rechtzaken velde men, als U natuurlijk even objectief terug kijkt, een rechtvaardige beslissing?
Ik bedoel maar.............. Professor Leek - 12-12-’07 02:47
Ferme taal van minister Plasterk over de SGP. Zo ferm dat ik het hier maar even in plak. Ik vond dit bericht op MSN reporter, weet niet waar het verder vandaan komt.

Plasterk veroordeelt vrouwenstandpunt SGP

DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk (Emancipatie) vindt het ,,van de ratten besnuffeld dat de SGP geen vrouwen in bestuurlijke functies wil''. De minister zegt dat deze week in een interview met de Gay Krant.

Twee weken geleden besliste de Raad van State nog dat minister Guusje ter Horst de SGP alsnog subsidie moet geven. De rechtbank in Den Haag had eerder juist bepaald dat de SGP geen subsidie meer mocht krijgen van de overheid omdat de partij weigerde vrouwen toe te laten als lid en het voor hen onmogelijk maakte en nog steeds maakt om gekozen te worden in bestuursfuncties.

Plasterk spreekt in de Gay Krant over de acceptatie van mensen die anders zijn en anders kunnen denken. Hij noemt de ChristenUnie als partij die nog niet klaar is met het bepalen van een houding tegenover homoseksuelen. De partij heeft een commissie ingesteld die moet bekijken in hoeverre een bepaalde manier van leven verenigbaar is met de uitgangspunten van de ChristenUnie.

Op de vraag of Plasterk op zijn beurt dan ook de opvattingen van andersdenkenden als orthodoxe christenen voor lief moet nemen, antwoordt hij dat discriminatie altijd uit den boze is. Hij verwijst daarbij naar de SGP. ,,In mijn ogen moet je een totale streep zetten als het om discriminatie gaat, daar kan geen discussie over zijn!''

http://msn.anp.nl/msn/nieuws.do?action=a.. Els (E-mail ) (URL) - 19-12-’07 14:32
Ahum, Ronald Plasterk zegt dus tegen discriminatie van vrouwen te zijn. Weer zo'n zelfzuchtig persoon die bij zijn aantreden vergeten is te vragen naar de verdeling van de sexen in het kabinet.
Als Ronald nu werkelijk een daad had willen stellen was hij wetenschapper gebleven tot het moment dat er evenveel vrouwen als mannen in het kabinet waren benoemd. Wanneer er dan ook nog Plasterk bij de heren stond ingevuld had hij kunnen aantreden, maar......
Aan de andere kant...............als ik het intelligentie- en integriteitsniveau van alle vrouwen die ik ken vergelijk met dat van alle mannen die ken vind ik het niet erg dat de meerderheid uit mannen bestaat.
De "geëmancipeerde" ex-vrouw laat immers ook nog steeds een derde (lees LBIO / Gemeenten) de haar toekomende alimentatie innen........
Hoezo geëmancipeerd / gelijke behandeling???????
Verder hoor ik op scholen regelmatig dat men de info over kinderen slechts aan de moeder wenst te verstrekken en dat de vader maar bij moeder moet leuren..........is dit geen discriminatie??????? Professor Leek (E-mail ) - 19-12-’07 22:55
Nou, inderdaad Professor Leek, en gelukkig hebben we van 'de man' een stuk IQ-iger beeld:

Op 1 dag kun je in de reclames op tv tenslotte deze beelden achter elkaar tegenkomen:
- Mislukte Wououwter, wiens vrouw studeert.
- De ‘If you don’t know me by now’ bierreclame, waar de man leunt op de vrouw. Haar bemorst en al, en dan zingt ‘If you don’t know me by now’. (Nog vóór deze bierreclame was er een bierreclame waar mannen de bossen in gingen, op zoek naar hun nieuwe man-zijn. Die reclame is heel snel opgevolgd door de ‘If you don’t know me by now’ reclame, die blijkbaar beter aanslaat in onze cultuur, waar het eeuwige appèl van mannen op vrouwen, het ‘Ach, zie nou toch eens hoe onbehept ik ben, help mij, zorg voor mij, verwacht niets van mij, vergeef mij, zorg voor mij (opdat ik verder kan gaan met de rijkste groep op aarde blijven, omdat ik zo onbehept ben)’, altijd weer blijkt te werken).
- Een man die verlangend terugdenkt aan zijn eens jonge moeder, terwijl hij pizza eet bij zijn nu oude moeder.
- Een andere man die verlangend terugdenkt aan zijn eens jonge moeder, nu visstick etend.
- Weer een andere man die verlangend aan zijn eens jonge moeder denkt, soep etend bij zijn nu oude moeder. Zijn eigen vrouw, (een slechterik allicht) kijkt boos, want zijn moeder is natuurlijk ‘de betere vrouw, haar concurrente’.
- En ondertussen wordt er ook aan de modernste variant van de betere vrouw gebouwd: de robot om seks mee te hebben. En een scheerreclame brengt mannen alvast in voorbereidende verlekkerde staat hiervoor, met een robot vrouw die hem zo naadloos aanvoelt.

Maar, even op het laatste stukje in jouw bericht reagerend: de vader die bij de moeder moet leuren over schoolinfo: ik geloof dit eigenlijk niet. Wat ik wel geloof is dat sommige vaders zich in slachtofferschap wentelen, en gewoon hun positie niet innemen en vervolgens beginnen te zeuren (bij vrouwen heet dat: 'Ga nou toch eens emanciperen, stap toch eens uit je slachtofferrol', en bij mannen heet dat ineens heel omgedraaid: bij hen heet dat ineens 'hoezo geëmancipeerd, hoezo gelijke behandeling').

En ik kan het helemaal mis hebben natuurlijk. Spit it out, hoe het werkelijk in elkaar zit, zou ik zeggen. Open my eyes. Astrid - 19-12-’07 23:36
Ik denk eerlijk gezegd ook dat je discriminatie alleen kan doorbreken door ertegen in opstand te komen. Als dat niet gebeurt, ga ik er maar van uit dat men het wel goed vindt zo.

Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst voor mezelf opkwam. Dat was toen ik het helemaal zat was om uit de bus 'geholpen' te worden in het kader van totaal misplaatste hoffelijkheid, die er volgens mij alleen op gericht was om vrouwen hulpeloos en angstig te maken. Mannen en jongens mochten allemaal zelfstandig uit de bus komen, maar meisjes en vrouwen moesten worden 'geholpen'. Natuurlijk is het heel zielig geweest voor mannen dat deze hulp niet door vrouwen op prijs werd gesteld, en dat ze zelf uit de bus wilden. Ze gingen zich misschien wel 'onnodig' en 'nutteloos' voelen.

Maar ik was het zat, en eiste gevoelloos mijn recht op om zelfstandig de bus uit te mogen. Verschrikkelijk eigenlijk, als ik daaraan terugdenk, dat ik me kwaad moest maken om niet te worden behandeld als een hulpbehoevend wezen dat uit zichzelf niet van a naar b kon komen.

Daarna is het nog heel vaak voorgekomen dat ik me op moest winden en op een confronterende manier moest eisen om gewoon datgene te doen wat ik wilde, zonder te worden 'geholpen' en daarmee dus alles uit handen te geven. Dat is echt dé manier om iemand afhankelijk te maken en dom te houden.

Nou ja, mannen moeten dat dus ook maar eens doen, als ze het gevoel hebben dat ze ongelijke rechten hebben. Ik denk dus zelf dus dat mannen wel tevreden zijn met hun positie. Zo niet, dan heb ik wel een paar tips. Kom maar op met de ongelijkheidsproblemen die je ervaart, ik zal wat assertiviteitstraining geven. Els (E-mail ) (URL) - 20-12-’07 01:40
Hm, zit hier op cursus, maar er is nog niemand, dus nog net tijd om even deze update te plaatsen:

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/..

Staat moet SGP-discriminatie aanpakken els - 20-12-’07 18:37
Els, toch ervaar ik ongelijkheidsproblemen. Het is te hopen dat er steeds meer komen die dat zo ervaren! ;)

Dan nog wat anders: M.b.t. 'benoemen en bouwen' en de intolerantie. Bepaalde dingen kan ik niet tolereren zoals ongelijkheid en discriminatie, niet verdelen en zelfverrijking, zero-tolerance, privacy aantasting, Wilders, TON, LPF, SGP, CU, CDA en christelijken die hun intolerantie verbergen achter schijntolerantie. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen: Tolereer niet, slik het niet, anders bouwen en toch benoemen! Die moslims w.o. marokkanen en turken waar het om gaat zijn door grote bedrijven hierheen gehaald om te misbruiken tot het niet meer economisch was. Daarna is de nederlandse bevolking er sociaal mee opgescheept. Vervolgens werden de moslims gediscrimineerd tot en met. Dat moslims steeds negatiever reageren is m.i. niet vreemd. De agressieve termen als geitenneukers enz. zijn volkomen onterecht, echt kwetsend en zijn misbruik van de vrijheid van meningsuiting. De politieke garde die munt slaat uit de heersende sentimenten bestaat precies uit die mensen die de economische Goden en duivels aanbidden. De TV staat bol van zieke efficiëntie en economische indoctrinatie. Het meerendeel van de journalisten staat er achter en maakt zich pas druk bij inbreuk op hun eigen privacy. Is er niet iets voor te zeggen als de problematiek van de negatieve intolerantie opgelost gaat worden door de veroorzakers ervan, de economische Goden en duivels, die bedrijven! Van die politici, die misbruik maken van de heersende sentimenten, die gaan voor de stemmen en niets anders, die met hun dubbele economische agenda, gooien er dadelijk wat moslims uit, slopen het sociale stelsel tot de bodem, en halen dan de Polen naar binnen. Wat nou economische Goden? De misleidde kiezer dik tevreden. Kijk vooral naar onze commerciële zenders en huiver!

vrgrv Paul Anon (URL) - 02-01-’08 22:52


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Cologne escort ag…: Thanks for sharing this content! https://cocoon-es cort.com/escort-cologne..
Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek