-->
godinnen en beeldvorming op nissaba

Godinnen en beeldvorming
home | info | artikelen alfabetisch | godinnen index | forum | contact |

Nissaba weblog

Op het weblog van Nissaba worden religieuze en mythologische beeldvorming, rolpatronen, vooroordelen en stereotiepen tegen het licht gehouden. Laat je niet langer in een hokje duwen en wees jezelf.

Godinnen

Religie, mythologie en beeldvorming. Godinnen uit de hele wereld op Nissaba.

Alle artikelen

Lees de Alfabetische lijst.

 


 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Bedreigd cultureel er… | Home | Bertrand Russell: Waa… |

Vaticaan waarschuwt voor New Age

Vrijdag 04 Maart 2005, 12:00 am - Categorie: maatschappij

Volgens het Vaticaan kan de spirituele belofte die de New Age doet over speciale machten en zelfvervulling het Christelijke geloof niet vervangen. Het instituut ziet de aandacht voor New Age, yoga, sjamanisme en zelfs het lezen van kinderboeken als Harry Potter als de 'spirituele honger van de mannen en vrouwen van deze tijd'. Dit blijkt uit een document met de naam Jezus Christus de Drager van het Water des Leven, Een Christelijke reflectie op de New Age' , dat in februari tijdens een persconferentie door de Pauselijke Raad voor Cultuur is uitgeven.

Het lukt het Vaticaan niet erg om de arrogantie van het geloof achter zich te laten. Het Christendom is het ware geloof, en de rest is misleiding. De gedachte dat alle godsdiensten, en dus ook het Christendom, al sinds het begin der tijden door mensen zelf zijn bedacht en ontwikkeld komt in de theologie niet ter sprake.
Ik vind het prima dat het Vaticaan met dergelijke opvattingen naar buiten komt, want men heeft daar tenslotte, net als de New Agers, ook het recht op hun persoonlijke geloof. Maar ik ben heel blij dat ze geen macht meer hebben over anderen, en dat ze alleen nog maar door het woord kunnen proberen te overtuigen.

Ik denk niet dat de seksloze oude mannen van het Vaticaan veel mensen zullen overtuigen, want uit hun aanval blijkt dat ze maar niet snappen waar de schoen wringt. Ze begrijpen niet wat de knelpunten van hun eigen geloof zijn, en waarom mensen nieuwe religieuze structuren opzetten. Vooral geheimzinnig is wat de kerk als 'misleiding' opvat. Men noemt bijvoorbeeld een vaag iets als 'natuuraanbidding' als een van de 'misleidingen' die een gevaar vormen voor de spirituele behoeftes van de mens.

Waarom leggen ze niet de vinger op de zere plek, en verwijzen ze naar de functie die vrouwen in de New Age vervullen, en de relatie tussen mannen en vrouwen? Of de rol van het individu? En de rol van seksualiteit? En denk daarbij dan eens aan de rol van de pastoor in de voortdurende barensplicht van vrouwen? De anti-condoomcampagne in het door aids geteisterde Afrika?
In plaats daarvan lezen we dat New Agers rituelen beoefenen om snel rijk te worden. Rijk worden, dat is nou precies een kunst die het Vaticaan zelf goed verstaat.

Juist de niet genoemde kenmerken verhelderen alles over de onaantrekkelijkheid van het Vaticaan. Dat zijn de essentiële kenmerken van het Vaticaan en het Christendom die bewogen tot het inslaan van nieuwe paden. De katholieke elite probeert op alle manieren te ontkennen dat mensen geen behoefte hebben aan spiritualiteit die onder controle staat van een club sexloze, machtige ouwe kerels die vrouwen als onderdanig beschouwen en die zelf in buitensporige luxe leven.

Ik zou natuurlijk het hele document moeten lezen om goed te weten waar de kritiek uit bestaat. Maar dat heb ik niet tot mijn beschikking. Bovendien weet ik nu al weet dat:

1) alles wat de New Age-beweging wordt verweten ook en sterker op de grote, geïnstitutionaliseerde godsdiensten van toepassing is
2) geïnstitutionaliseerde eenheidsreligie gevaarlijk is voor iedereen die niet aan de voorgeschreven normen voldoet
3) het Vaticaan aan het hoofd staat van een zeer hiërarchische godsdienst, die diversiteit uitsluit en individualiteit onderwerpt aan tegenmenselijke en tegennatuurlijke dogma's.
4) godsdiensten die zijn gebaseerd op een heilig boek niet van de basis, het geschreven Woord van God, mogen afwijken, en dus anti-evolutionair zijn.
5) geen enkele godsdienst gebaseerd op een oud boek humaan genoeg is om zonder evolutie te kunnen.

Paus Johannes Paulus II ziet geen heil in de new-agebeweging, zo bleek in 1998 al uit zijn encycliek Fides et ratio (Geloof en rede). Daarin veroordeelde hij het klakkeloos overnemen van elementen uit andere godsdiensten en levensbeschouwingen.

Dat doen alle godsdiensten. Men neemt elementen over die aansluiten bij het eigen gedachtengoed, geeft er een interpretatie in die de nieuwe boodschap propageert, en voila, daar is een nieuwe godsdienst.
Wat sloot er zoal aan bij het Christelijke gedachtengoed? Voorbeeld: een mannelijke god nam alle kenmerken over die vroeger aan godinnen werden toegeschreven. Ach, lees er de bijbelse mythes maar eens op na, en je herkent met gemak de vervormde mythes van andere volkeren. Ik ga niet eens voorbeelden opsommen. Deze hele website gaat erover.

In werkelijkheid heeft er nooit een 'oorspronkelijke' of 'ware' mythe bestaan. Godsdienst is per definitie een aanschakeling van antiwetenschappelijke en historische vermoedens en gissingen, aangevuld met vooroordelen over mensen. De godsdiensten ontwikkelden zich ooit in een mondelinge overlevering, door continue kruisbestuiving tussen verschillende groepen, al zolang mensen erop uittrokken, contacten legden met anderen en zich vermengden. De heilige boeken fixeerden dit proces op een zeker moment in de tijd, en daarmee werd het de godsdienst voorgoed onmogelijk om mee te gaan in de vaart der volkeren.

Aanhangers van New Age-stromingen beschouwen deze tijd als een overgangsfase naar een nieuw tijdperk: die van het sterrenbeeld Waterman. Daarom heet het negentig pagina’s tellende document: Jezus Christus de Drager van het Water des Levens.

De drager van het levenswater, dat vraagt om een plaatje. Hierbij de 'Oorspronkelijke Draagster van het Water des Levens', Ishtar van Mari. Heel wat ouder dan Jezus. Over het overnemen van elementen gesproken...

In een ander artikel wordt een beschouwing gegeven over de crisis in de RK-kerk in Australië. Daar worden wel een paar problemen aangegeven die hebben geleid tot de leegloop van de kerk, en het uitwijken naar andere spirituele bewegingen.
De kerk heeft geweigerd zich aan te passen aan de behoeftes van mensen. Nu niemand zich meer bedreigd voelt door geloof in de hel en excommunicatie, fysieke straffen in ons aardse bestaan of verstoting uit de gemeenschap, heeft de kerk geen stok achter de deur meer om de schaapjes binnen te houden. Ook is mens tegenwoordig financieel zelfstandig, en niet langer afhankelijk van de liefdadigheid van de kerk. Dus ook het pressiemiddel der liefdadigheid heeft zijn macht verloren.

Muziek, new age, occulte bewegingen, de milieubeweging en het geloof in de vrije markt zijn volgens de aartsbisschop van Westminster de nieuwe vormen van zingeving. Verder zoeken mensen voorbijgaand geluk in alcohol, drugs en seks. ,,We zien een gedemoraliseerde samenleving, waarin alleen dat goed is wat ik wil, waarin de enige rechten de mijne zijn en het enige leven met betekenis of waarde het leven is dat ik voor mijzelf wil.''

Het is eigenlijk al een wat ouder bericht, maar vooruit. Het laat de krampachtige associaties zien die moeten worden gemaakt om niet de eigen fouten onder ogen te hoeven zien. Hoe iemand bijvoorbeeld de milieubeweging, muziek en de vrije markt op één hoop kan gooien om aan te tonen dat de moderne maatschappij in het teken staat van egocentrische doelen is mij een volstrekt raadsel. En wat is in vredesnaam 'voorbijgaand geluk'? Wie niet katholiek is, is gedemoraliseerd.

Hier worden een paar dingen over het hoofd gezien. De schrijver sluit bijvoorbeeld de ogen voor de krampachtige en dubbelzinnige houding van de kerk tegenover seks en vruchtbaarheid. Vrije seks is verboden, maar tot op de dag van vandaag is de paus nog bezig met het heilig verklaren van vrouwen die meer dan twintig kinderen krijgen. Het krijgen van zoveel mogelijk kinderen hangt samen met een geloof dat als doel heeft de wereld te bevolken. Wij houden ons daar niet meer zo mee bezig. Er zijn al meer dan zes miljard mensen op deze aardbol, voorlopig zijn we beslist niet uitgestorven. We doen juist ons best om de bevolking terug te dringen door minder ongelimiteerd kinderen te produceren.
Behalve het baren van kinderen hebben we vele andere capaciteiten; de ontwikkeling daarvan komt ook ten goede aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Als atheïst zie ik niet in waarom je moet geloven in iets wat niet bestaat om te bewijzen dat je een goed mens bent. Waarom zou je je leven moeten inrichten volgens de eisen van een wezen dat het superieuriteitsbesef uitstraalt van een gemeenschap die allang niet meer bestaat?
Waarom zou je niet beter kijken naar het leven om je heen, op deze aarde, en proberen dat leven zo zinvol mogelijk te maken? En wat is er mis als iemand sex en alcohol als zinvol beschouwt? Omdat mensen aan sex doen en wel eens een neut achterover slaan zijn ze nog niet meteen blind voor de wereld om hen heen.

Ik begrijp zelf ook niet goed wat mensen van de new age beweging nastreven. Maar ik zie niet in waarom hun geloof slechter is dan het geloof dat de katholieke kerk nastreeft. Sterker nog, ik denk dat het geloof van de new age beter is voor de mens, omdat het minder dogmatisch is, open staat voor ideeën van onze eigen tijd, en ruimte biedt aan ieders opvattingen.

Waarom zouden we ons krampachtig vast moeten houden aan de gekte van millennia geleden? Waarom zou iedereen in precies dezelfde god en dezelfde moraal moeten geloven? En dan nog wel een moraal die in vele opzichten tegen onze natuur en onze belangen ingaat...


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in februari 2003

| | Auteur: els-geuzebroek

Dit artikel is keer gelezen.

vijf reacties

Wat heeft Els Geuzebroek mooi geschreven over nieuwe spiritualiteit! Ik ben onder de indruk van haar visie op de onwaarachtigheid van de RK Kerk en zeker ook over wat zij schrijft over de arrogantie van wijlen Paus Johannes Paulus II en zijn misvattingen over een aantal zaken van zeer aardse betekenis sex, voorbehoedmiddelen en bevooroordeling van enige poging tot vernieuwing van spiritualiteit in de kerk. Angst regeert in Rome. De voortgaande evangelisering in de VS baart mij grote zorgen, want ook in die kringen is elke poging tot matiging ten dode gedoemd. Daarom heb ik grote bewondering voor een aantal schrijvende agnosten zoals bijvoorbeeld Daniel Dennett die als een roepende in de woestijn in een hem vijandige omgeving dat het allemaal niet wààr is! wim brandse (E-mail ) - 01-10-’07 17:33
Hee, bedankt voor je aardige compliment, Wim. Het is al een ouder stuk, maar het geldt denk ik nog steeds, want de kerk maakt zich altijd zorgen dat mensen hun eigen weg inslaan en niet langer bang zijn voor dreigementen met de hel of excommunicatie.

Wat je angst over de VS betreft; er vindt toch een opleving plaats van mensen die zich aan het fundamentalisme ontworstelen en hun stem laten horen. Het is vervelend dat de georganiseerde godsdiensten zoveel macht en geld hebben, want daardoor krijgen ze steeds onevenredig veel aandacht voor hun repressieve ideeën. Maar als wij met z'n allen een vuist maken en onze tegenstem laten horen zullen ze er gewoon niet zo ver mee komen. Els (E-mail ) (URL) - 01-10-’07 22:20
Aanhangers van New Age-stromingen beschouwen deze tijd als een overgangsfase naar een nieuw tijdperk: die van het sterrenbeeld Waterman. Daarom heet het negentig pagina’s tellende document: Jezus Christus de Drager van het Water des Levens.

Vraag: waarom praat je tweeledig, is New Age een stroming of een geloof. In het laatste geval zou dat tocht ergens op gestoeld moeten zijn. Het 90 pagina's tellende document zou moeten gaan over Aquarius (waterman tijdperk), het verhaal over 2012. Het einde en over een nieuw begin, New Age, wat is dat dan. Een geloof, dacht het niet, en anders is het iets van Jehova getuigen of zo? is 2012 dan wel iets van verdoemenis. Zelfs dat denk ik niet.

Durf eens te denken vanuit jezelf zonder rancune, wat zoek jij en wat zoek ik, toch vooral spiritualiteit, praten met jezelf, praten vanuit een spirituele beleving, een beleving die je enigermate zekerheid kan geven. En sorry alles wat ik kan vinden over New Age geeft alleen maar meer onzekerheid. Of een Godelijkheid nu mannelijk is of vrouwelijk, zelfs onzijdig zal me toch echt een worst zijn. Wezenlijk is hoe ik en jij met mensen omgaan. Zolang we verwijten blijven maken naar elkaar dan komt aquarius toch te laat.
je mag wat mij betreft best zeggen dat God dood is, maar mag ik dan zeggen dat New Age als stroming al Old Age is. Ofwel iets als nieuws uit de vorige eeuw.

eljado Eljado (E-mail ) - 09-07-’08 00:15
Beste Eljado,

Vraag: waarom praat je tweeledig, is New Age een stroming of een geloof.

Dat is toch niet tweeledig? Het is een stroming waarbinnen zich moderne geloven ontwikkelen. Het rapport van het Vaticaan stelde het idee van de Drager van het Water des Levens centraal.

Misschien is 2012 wel een goed voorbeeld van zo'n New Age fantasie. Heel anders dan het idee van het laatste oordeel vind ik het overigens niet.

Wezenlijk is hoe ik en jij met mensen omgaan. Zolang we verwijten blijven maken naar elkaar dan komt aquarius toch te laat.

Ik doe net als het Vaticaan, signalereren waar de mythe vandaan komt. Alleen betrek ik hier ook de christelijke mythe bij.

Ik geloof zelf helemaal niet in sprookjes, maar mij viel het op dat het Vaticaan wel kritisch is ten aanzien van de New Age, maar dat ze niet in staat de zelfde kritische blik naar zichzelf te richten. Ze zien bijvoorbeeld wel wat de nieuwe religies ontlenen aan de oude, maar ze zien niet dat het christendom ook veel geleend heeft van andere religies.

Ik denk niet dat de New Age iets is van de vorige eeuw. Het is een reactie op religieuze onderdrukking, en wanneer mensen zich weten te bevrijden van religieuze onderdrukking, is er de kans dat ze zelf religies beginnen te maken, zolang ze de religie nog niet van zich hebben afgeschud.

Wat je bedoel met 'zekerheid vinden' en 'spirituliteit' weet ik niet, dus daar kan ik niet op reageren. Els (E-mail ) (URL) - 09-07-’08 12:01
Voor wie intresse heeft: het hele document waar het hier over gaat in het engels staat op de website van het vaticaan. Ik moet het nog lezen maar vind het alvast vreemd dat iemand er zo'n lang artikel over schrijft zonder de moeite te nemen dit eerst door te nemen. Het document is namelijk niet bepaald moeilijk te vinden.

http://www.vatican.va/roman_curia/pontif.. britt - 11-12-’08 18:45


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.


Alle godinnen

Ga naar alle godinnen op de oude site.

Laatste reacties

Ben Veldstra: Hallo Els, Ik zou graag van jou of lezers willen horen of ze me iets kunnen vertellen, over de betek…
Fried van Bijnen: Uit de vraag: "bestaan er geniale vrouwen dan ???" door Knox op 16-04-’08 om 21:01 uur, leid ik af da…
E. Verel: Mijn achternaam is een levend monument voor de godin,met haar vele verbasteringen, als Vrel, Verhel, …
Prof. MUSTER: Inmiddels is het Delftse Sprookjesmuaseum opgeheven, 4 Andere Musea in Delft boden geen extra-Museumr…
Prof. MUSTER: Ik ben natuurlijk geen expert in Sankrit Pakrit Kanada of Urdu maar deze tekens lijken bijna dezelfde…
andries oost: Kritiek en reflectie Er was wel een goed stuk van Els Geuzebroek, waar ik op zou willen reageren. Wat…
Fried: Prachtig artikel heb je gevonden, Els. Philipke heeft er jammer genoeg nog steeds geen antwoord op ge…
Marleen: Ben examen iconografie aan het studeren, bedankt vo0r de uitbreidng van het thema

Reorganisatie

Op dit moment worden alle godinnen overgezet naar een nieuwe database. Omdat dat veel werk is, zal het een tijd duren voor alles is overgezet. Veel crosslinks gaan nog terug naar de oude pagina's omdat eerst alle entries moeten worden toegevoegd.
Voor suggesties en commentaar kun je terecht op het forum.

Video's

Woensdag 09 September 2009 at 11:33 pm


Forum | Pivotx Homepage | Pivot Forums | Extensies | Pivotx Boek